Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Ca 203/2009 - 33Usnesení MSPH ze dne 18.11.2009

Prejudikatura

1 As 4/2004

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 Afs 67/2010 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

Číslo jednací: 10Ca 203/2009 - 33

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Ludmily Sandnerové a JUDr. Pavla Horňáka v právní věci žalobce: JUDr. Z.A., bytem Klidná 69, Třebotov, adresa pro doručování Nad Olšinami 2445/27, Praha 10, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Praze, Žitná 12, Praha 2, v řízení o žalobách proti rozhodnutím žalovaného

a) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2263/09-1400-203325 b) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2278/09-1400-203325 c) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2281/09-1400-203325 d) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2282/09-1400-203325 e) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2283/09-1400-203325 f) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2284/09-1400-203325 g) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2285/09-1400-203325 h) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2286/09-1400-203325 i) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2288/09-1400-203325 j) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2290/09-1400-203325 k) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2293/09-1400-203325 l) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2295/09-1400-203325 m) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2296/09-1400-203325 n) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2297/09-1400-203325 o) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2298/09-1400-203325 p) ze dne 29. 4. 2009 čj. 2299/09-1400-203325

takto:

I. Žaloby se odmítají. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobami podanými u zdejšího soudu dne 2. 7. 2009 domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného označených v záhlaví, kterými byla zamítnuta jeho odvolání proti výzvám k zaplacení správního poplatku, které vydal Finanční úřad Praha-západ. Usnesením ze dne 14. 7. 2009 čj. 10 Ca 203/2009-16 byla řízení o všech žalobách spojena ke společnému projednání. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud odmítl usnesením ze dne 30. 9. 2009 čj. 1 Afs 99/2009-28.

K jednotlivým žalobám žalobce přiložil kopie jednotlivých napadených rozhodnutí, z nichž vyplývá následující:

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2263/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36245/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2278/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36249/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2281/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36257/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2282/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36264/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2283/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36276/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2284/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36287/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2285/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36297/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2286/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36305/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2288/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36313/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2290/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36320/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2293/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36326/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2295/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36333/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2296/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36337/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2297/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36340/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2298/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36345/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 čj. 2299/09-1400-203325 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku vydané Finančním úřadem Praha-západ pod čj. 36352/09/060913202719 ze dne 10. 2. 2009.

Je tedy zřejmé, že ve všech případech žaloba míří proti rozhodnutí, jímž žalovaný zamítl odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku. Ve všech případech se přitom jednalo o správní poplatek za žádost o prodloužení lhůty k doplnění náležitostí odvolání (položka 1 odst. 1 písm. a) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Městský soud v Praze se v prvé řadě zabýval otázkou, zda jsou splněny všechny procesní podmínky pro meritorní projednání žaloby, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 70 písm. c) s. ř. s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem. Ačkoliv soudní řád správní ani správní řád tento pojem blíže nespecifikují, soudní praxe se ustálila na výkladu, že se jedná o úkony, jimiž se správní orgán nedotkl přímo těch práv účastníka, která zakládají hmotné právo, ale zasáhl jen do práv daných pro vlastní vedení řízení.

Nejvyšší správní soud dospěl v rozsudku ze dne 28. 2. 2006 čj. 1 As 4/2004-75 k závěru, že rozhodnutí, kterým správní orgán zamítl odvolání a potvrdil výzvu k zaplacení správního poplatku, je ve smyslu výše uvedeném bezesporu úkonem, kterým se upravuje vedení řízení. Práva žalobce, která mu vyplývají z hmotněprávních předpisů, tím nebyla nikterak dotčena.

Nejvyšší správní soud vyslovil názor, že výzva k úhradě správního poplatku je úkonem čistě procesním, jímž se stanoví povinnost zaplatit správní poplatek. Teprve případné rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení jako následek nezaplacení správního poplatku, by mohlo zasáhnout do práv žalobce a jako takové by také plně podléhalo soudnímu přezkumu.

Nejvyšší správní soud současně uvedl, že právní názor, že nepřezkoumatelnost tohoto rozhodnutí soudem by vedla k odnětí možnosti požadovat vrácení správního poplatku zaplaceného bez zákonného důvodu, není správný. K tomu je třeba uvést, že v případě, že by žalobce správní poplatek zaplatil a později se domáhal jeho vrácení, správní orgán by tuto žádost přezkoumal a buď by rozhodl o vrácení poplatku nebo by tuto žádost zamítl. Proti takovému rozhodnutí lze podat odvolání a rozhodnutí o něm bude podléhat soudnímu přezkumu.

Městský soud v Praze proto dospěl k závěru, že žalobce se domáhá přezkoumání rozhodnutí, která jsou z přezkoumání podle § 70 písm. c) s. ř. s. vyloučena a jedná se proto o žaloby nepřípustné podle § 68 písm. e) s. ř. s. Proto žaloby jako nepřípustné podle § 46 odst. 1 písm. d) odmítl.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek uvedených

v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.

Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Praze dne 18. listopadu 2009

Mgr. Jana Brothánková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru