Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Af 23/2011 - 17Usnesení MSPH ze dne 29.08.2011

Prejudikatura

8 As 31/2010 - 60


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 10Af 23/2011 - 17

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a JUDr. Ing. Viery Horčicové v právní věci žalobce označeného jako: Containex Container – Handelsgesellschaft m. b. H., se sídlem IZ NÖ-Süd, Strasse 14, Postfach 36, A-2355 Wiener Neudorf, Rakousko, DIČ CZ680513746, zast. JUDr. Václavem Faltýnem, advokátem, se sídlem nám. Míru 143, Domažilce, proti žalovanému: Celní ředitelství Praha, Washigtonova 7, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 2. 2011 čj. 3315/2011-170100-21

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. JUDr. Václavu Faltýnovi, advokátovi, se vrací soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Městského soudu v Praze do šedesáti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Městskému soudu v Praze byla dne 22. 4. 2011 doručena žaloba podepsaná advokátem JUDr. Václavem Faltýnem, kterou se jménem společnosti Containex Container – Handelsgesellschaft m. b. H. domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného uvedeného v záhlaví, jímž bylo zamítnuto odvolání této společnosti proti rozhodnutí Celního úřadu Praha D8 čj. 12 550/08-176500-010 ze dne 18. 6. 2008 ve věci zrušení vývozního celního prohlášení.

Protože k žalobě nebyla přiložena plná moc, kterou by uvedená společnost označená jako žalobce udělila k zastupování advokátovi JUDr. Václavu Faltýnovi, soud výzvou ze dne 19. 5. 2011 čj. 10 Af 23/2011-12 vyzval tohoto zástupce, aby ve lhůtě do 14 dnů od doručení výzvy jednak doložil, že žalobce je právnickou osobou způsobilou mít práva a povinnosti a jednak aby předložil plnou moc, kterou mu údajný žalobce k zastupování udělil. Tato výzva byla doručena JUDr. Václavu Faltýnovi dne 30. 5. 2011.

Protože ve stanovené lhůtě na tuto výzvu soud neobdržel žádnou reakci (toliko na účet soudu došel soudní poplatek, k jehož zaplacení soud současně žalobce vyzval), výzvou ze dne 29. 7. 2011 čj. 10 Af 23/2011-14 byl JUDr. Václav Faltýn opětovně vyzván k doložení právní subjektivity údajného žalobce a k doložení plné moci, kterou mu tento žalobce udělil, a to ve lhůtě sedmi dnů od doručení. Výzva současně obsahovala poučení, podle něhož soud žalobu odmítne, nebudou-li ve stanovené lhůtě vady žaloby odstraněny. Tato výzva byla doručena dne 3. 8. 2011, avšak do vydání tohoto usnesení soud neobdržel na tuto výzvu žádnou reakci.

Za uvedené situace soud nemohl o žalobě věcně jednat a nezbylo mu než žalobu odmítnout. V žalobě je jako žalobce označen subjekt, který má být zahraniční právnickou osobou. Soud tak nemůže sám ověřit, zda tento subjekt je skutečně právnickou osobou způsobilou mít práva a povinnosti a kdo je případně oprávněn za tento subjekt jednat. K prokázání této skutečnosti proto soud zástupce údajného žalobce opakovaně vyzval, avšak bezvýsledně. Soud tak nemá najisto postaveno, zda subjekt uvedený v žalobě jako žalobce skutečně má právní subjektivitu a zda je tedy splněna jedna ze základních podmínek řízení.

Žalobu za údajného žalobce dále podal jeho zástupce. Podle § 32 odst. 1 občanského soudního řádu každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, popřípadě jako jeho další zástupce, musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil. V dané věci advokát JUDr. Václav Faltýn s žalobou své oprávnění zastupovat údajného žalobce nedoložil. Soud jej opakovaně k odstranění této vady vyzval, avšak bezvýsledně. Za této situace tak soud nemá najisto postaveno, zda osoba, která žalobou podala, je k tomu skutečně oprávněna. Ačkoli se obecně jedná o nedostatek žaloby, který je odstranitelný, v daném případě tato vada odstraněna nebyla, a to přes opakovanou výzvu soudu a přes poučení, že jinak může být žaloba odmítnuta.

Soud proto postupoval podle § 37 odst. 5 s. ř. s. a žalobu odmítl. Výrok o nákladech řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Vzhledem k odmítnutí žaloby před prvním jednáním ve věci pro nedostatek podmínek řízení má soud za to, že je na místě postupovat analogicky dle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, a proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku, jak je uvedeno ve výroku III tohoto usnesení. Pro účely realizace vrácení soudního poplatku soud žádá o sdělení čísla účtu, na nějž může být vrácený soudní poplatek poukázán.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek
uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po
doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává u Městského
soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.

Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel,
jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje,
vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů
vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Praze dne 29. srpna 2011

Mgr. Jana Brothánková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru