Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Ad 12/2011 - 20Usnesení MSPH ze dne 27.09.2011

Prejudikatura

6 A 97/2002


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 10Ad 12/2011 - 20

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a JUDr. Ing. Viery Horčicové v právní věci žalobce: J.Š., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 4. 2011 čj. 2011/34818-422

takto:

I. Žaloba s e odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou Městskému soudu v Praze domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného uvedeného v záhlaví, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Úřadu práce v Jihlavě ze dne 24. 3. 2011 čj. JIA-2011/51383-31, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o uspokojení mzdových nároků za měsíce prosinec 2007, leden 2008 a únor 2008 podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a toto rozhodnutí potvrzeno.

Žalobce v žalobě uvádí, že doložil veškeré zákonem požadované doklady. Pokud byla jeho žádost přesto zamítnuta, je napadené rozhodnutí žalovaného nezákonné. Dále žalobce uvádí, že „v souvislosti s odmítnutím žaloby specializovaným senátem soudu podle § 82 odst. 3 o. s. ř. podává žalobce tuto žalobu a navrhuje, aby vydané rozhodnutí soud zrušil.“

Zdejšímu soudu je z úřední činnosti známo, že žalobce u zdejšího soudu již dříve podal několik žalob proti rozhodnutím o jeho žádostech o uspokojení mzdových nároků, ve skutkově srovnatelných věcech (např. řízení pod sp. zn. 10 Ca 257/2009). Tyto žaloby žalobce byly odmítnuty s tím, že žalobce musí podat žalobu podle § 244 a násl. o. s. ř., a to u obecného soudu účastníka, na jehož návrh bylo řízení před správním orgánem zahájeno, kterým může být podle § 249 odst. 1 o. s. ř. pouze okresní, popř. obvodní soud, nikoli však Městský soud v Praze. Dále byl poučen o tom, že touto žalobou již nemůže navrhovat přezkoumání rozhodnutí, ale musí se domáhat přímo rozhodnutí o svém právu.

I nyní podaná žaloba je však koncipována jako správní žaloba, neboť žalobce se domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného a navrhuje, aby je soud zrušil, a žalobu podal u Městského soudu v Praze, který není věcně příslušným k rozhodnutí o žalobě podle § 244 o. s. ř. a který by naopak byl věcně i místně příslušným, pokud by bylo na místě přezkoumat rozhodnutí žalovaného ve správním soudnictví. Soud proto dospěl k závěru, že i nyní podaná žaloba je žalobou, která směřuje k projednání věci ve správním soudnictví.

Městský soud v Praze, specializovaný senát pro správní soudnictví, dospěl k závěru, že není k projednání věci soudem věcně příslušným.

Žalobce se totiž v dané věci domáhá přezkoumání rozhodnutí, kterým bylo rozhodováno o mzdových nárocích žalobce. Je přitom nepochybné, že mzdové nároky podle zákona č. 118/2000 Sb., byť o nich rozhoduje správní orgán procesním postupem podle správního řádu, jsou součástí pracovních vztahů, tedy vztahů soukromoprávních (viz též usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 4. 2003 sp. zn. 6 A 97/2002, publikované ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 17/2003).

Městský soud v Praze tedy musí vycházet z § 68 písm. b) s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žaloba (proti rozhodnutí správního orgánu) je nepřípustná také tehdy, jde-li o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci, vydané v mezích zákonné pravomoci správního orgánu.

Podle § 46 odst. 2 s. ř. s. soud (ve správním soudnictví) návrh odmítne také tehdy, domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci.

Žalobce musí podat nový návrh (žalobu) podle § 244 a násl. o.s.ř., jejíž náležitosti jsou stanoveny v ustanovení § 246 odst. 2 o.s.ř. a tuto žalobu musí podat ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení u příslušného okresního (obvodního) soudu. Touto žalobou již nemůže navrhovat přezkoumání rozhodnutí, ale musí se domáhat přímo rozhodnutí o svém právu. Podáním žaloby se věc přesouvá z pravomoci správního orgánu do pravomoci soudů, které o uplatněném právu rozhodnou s konečnou platností.

Městský soud v Praze proto podle ustanovení § 68 písm. b) s. ř. s., za použití ustanovení § 46 odst. 2 s. ř. s., rozhodl o odmítnutí žaloby.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s.

Poučení:

I. V této věci se navrhovatel může domáhat svého práva podáním žaloby ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení (§ 46 odst. 2 s.ř.s.) u obecného soudu účastníka, na jehož návrh bylo řízení před správním orgánem zahájeno, (§ 249 odst. 1., § 250 odst. 1 písm. b/ o.s.ř), a to tak, aby v této lhůtě žaloba došla k soudu příslušnému k občanskému soudnímu řízení (§ 82 odst. 3 o.s.ř.).

II. Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek stanovených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s. do dvou týdnů po doručení tohoto usnesení k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze. Podání kasační stížnosti nemá vliv na běh lhůty k podání žaloby dle bodu I. poučení, kterou lze podat pouze ve lhůtě tam uvedené. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Praze dne 27. září 2011

Mgr. Jana Brothánková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru