Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 87/2011 - 37Rozsudek MSPH ze dne 22.11.2011


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 10A 87/2011 - 37-38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a Mgr. Jana Kašpara v právní věci žalobce: N. V. Q., zastoupeného Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného ve věci žádosti žalobce ze dne 12.7.2010 o změnu účelu povolení k dlouhodobému pobytu, vedené pod č.j. OAM 30022/DP-2011,

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou na ochranu proti nečinnosti žalovaného podanou dne 29.4.2011 domáhal toho, aby soud uložil žalovanému povinnost v řízení o žádosti žalobce o změnu účelu povolení k dlouhodobému pobytu ze dne 12.7.2010 vydat rozhodnutí. Žalobce v žalobě uvedl, že dne 12.7.2010 podal uvedenou žádost na Oblastním ředitelství služby cizinecké policie Praha, v důsledku organizačních změn po 1.1.2011 pak řízení ve věci podané žádosti bylo vedeno u označeného žalovaného, který v zákonné lhůtě nerozhodl, proto žalobce podal 28.3.2011 návrh na opatření proti nečinnosti, avšak bezúspěšně.

Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě, které bylo soudu doručeno dne 12.7.2011, uvedl, že žalobu považuje za nedůvodnou, neboť není ve věci nečinný a poukázal na postupné kroky, které v řízení učinil, předně pak uvedl důvody, které vydání rozhodnutí dosud bránily (zejména 11.8.2010 ohlášená ztráta cestovního dokladu žalobce, kdy vydání nového bylo doloženo až 16.5.2011, dále pak další doklady).

Dne 6.9.2011 bylo doručeno soudu sdělení žalovaného, v němž uvedl, že o podané žádosti bylo rozhodnuto dne 30.8.2011, žalobci bylo uděleno nové povolení k pobytu, soudu byl předložen záznam o vydání tohoto rozhodnutí.

Žalobce prostřednictvím svého zástupce, jemuž bylo soudem doručeno jak vyjádření k žalobě, tak i následné sdělení žalovaného o vydání požadovaného povolení, včetně stejnopisu záznamu o jeho vydání, podal následně repliku, která byla soudu doručena dne 14.11.2011. V této replice uvedl, že podle jeho názoru žalovaný mnohonásobně překročil lhůtu k vydání rozhodnutí a bez ohledu na sdělení žalovaného, že rozhodnutí bylo vydáno, pak setrval na navrženém žalobním petitu, aby soud uložil žalovaného ve věci vydat rozhodnutí bezodkladně.

Městský soud v Praze o věci rozhodl bez jednání, neboť s tím oba účastníci řízení souhlasili, resp. nevyslovili ve stanovené lhůtě nesouhlas. Věc posoudil takto: V dané věci se žalobce domáhal ochrany proti tvrzené nečinnosti žalovaného v řízení o žádosti o povolení změny účelu k dlouhodobému pobytu, kterou žalobce podal 12.7.2010. Po podání žaloby bylo o podané žádosti rozhodnuto a povolení vydáno, jak se žalobce domáhal, jak o tom svědčí záznam ze dne 31.8.2011. Žalobce i poté, co bylo o jeho žádosti takto rozhodnuto a nečinnost žalovaného netrvala, o čemž byl i soudem informován, soudu výslovně sdělil, že na podané žalobě i nadále trvá.

Podle § 81 odst. 1 s. ř. s. soud v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí. V daném případě soud zjistil, že nečinnost žalovaného (pokud v dané věci vůbec nastala, když k nevydání rozhodnutí ve lhůtě vedly zjevně i důvody na straně samotného žadatele) ke dni rozhodování soudu zcela zřejmě již netrvá, neboť rozhodnutí, jehož vydání se žalobce nadále domáhá, již bylo vydáno a žalobci doručeno, resp. povolení k dlouhodobému pobytu žalobci vyznačeno do jeho cestovního dokladu, a o tom učiněn záznam o vydání povolení, a to dne 30.8.2011. Za tohoto stavu soud nemůže žalovanému uložit povinnost, aby o žádosti žalobce rozhodoval znovu, neboť vydání takového rozhodnutí brání překážka věci pravomocně rozhodnuté. Vzhledem ke shora uvedenému soud žalobu jako nedůvodnou podle § 81 odst. 3 s. ř. s. zamítl. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť neúspěšnému žalobci náhrada nákladů řízení nepřísluší a žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek uvedených

v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.

Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Praze dne 22. listopadu 2011

Mgr. Jana Brothánková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru