Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 77/2010 - 63Usnesení MSPH ze dne 12.01.2011

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

10 A 77/2010-63

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a JUDr. Ing. Viery Horčicové v právní věci žalobkyně: PhDr. M.G., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 1. 2010 čj. 001057/2010/KUSK sp. zn. SZ 179827/KUSK REG/MB

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobkyni se vrací soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč zaplacený v kolcích, Tato částka bude vyplacena z účtu Městského soudu v Praze do šedesáti dnů od právní moci tohoto usnesení .

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou u Krajského soudu v Praze dne 9. 3. 2010 a následně postoupenou Městskému soudu v Praze domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného označeného v záhlaví, kterým bylo jako nepřípustné zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Český Brod, stavebního odboru, ze dne 19. 10. 2009 čj. 13807/13808/09/STAV/Lin, jímž byla k žádosti pana M.K., bytem R. 106, umístěna a povolena stavba skladu brambor na pozemku parc. č. 443/1 v k. ú. R..

Dne 3. 1. 2011 obdržel Městský soud v Praze podání žalobkyně, v němž bere podanou žalobu zpět. Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.) návrh může navrhovatel vzít zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. S ohledem na zpětvzetí žaloby soud postupoval podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. a řízení zastavil, neboť o věci dosud nerozhodl.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.

V tomto případě žalobkyně neuváděla, že bere žalobu zpět pro pozdější chování žalovaného, ani ze spisu nevyplývají žádné skutečnosti, které by takovému závěru nasvědčovaly, a proto soud žalobkyni právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním (§ 10 odst. 3 věta prvá zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). S ohledem na výše uvedené rozhodl soud tak, jak je ve třetím výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek

uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

Kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí, je nepřípustná.

V Praze dne 12. ledna 2011

Mgr. Jana Brothánková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru