Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 72/2010 - 18Usnesení MSPH ze dne 30.08.2010

Prejudikatura
8 Ans 4/2008 - 167

přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 10A 72/2010 - 18

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Pavla Horňáka a Mgr. Jana Kašpara v právní věci žalobce: N.A.T., proti žalovanému: Policie ČR, ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, Olšanská 2, Praha 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4.3.2010 č.j. CPR-1013/ČJ-2010-9CPR-V239,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

K Městskému soudu v Praze byla doručena žaloba ze dne 18.3.2010, v níž se žalobce domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného. V podané žalobě žalobce označil žalobou napadené rozhodnutí, dále uvedl, že napadá uvedené rozhodnutí pro porušení § 3 správního řádu, žaloba nebyla podepsána a neobsahovala žádné žalobní body. V řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu musí žaloba kromě obecných náležitostí (§ 37 odst. 2 a 3 s.ř.s.) obsahovat zejména základní náležitosti vymezené v § 71 odst. 1 písm. a) až f) s.ř.s., a to dle písmene d) žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné. Neobsahuje-li žaloba žádný žalobní bod, lze jej doplnit jedině ve lhůtě pro podání žaloby (§ 71 odst. 2 s.ř.s.). Podle § 72 odst. 1 s. ř.s. lze žalobou podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. V daném případě se jedná o žalobu podanou proti rozhodnutí vydanému podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který v ust. § 172 odst. 2 stanoví, že žaloba proti správnímu rozhodnutí o vyhoštění musí být podána do 10 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni. Zmeškání lhůty nelze prominout. Žalobce v uvedené lhůtě doručil soudu pouze nepodepsanou žalobu ze dne 18.3.2010, v níž nebyly řádně uvedeny důvody, proč žalobce považuje napadené rozhodnutí za nezákonné. Soud usnesením ze dne 20.4.2010 žalobce vyzval k doplnění a upřesnění žaloby, a současně soud žalobce rovněž vyzval, aby žalobu opatřil podpisem (§ 37 odst. 3 s.ř.s.), žalobce však žalobu nedoplnil. Nedostatek podpisu a nedostatek žalobních bodů představuje nesplnění podmínek řízení a tento nedostatek je po uplynutí lhůty k podání žaloby neodstranitelný. Soud proto postupoval podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. a žalobu odmítl.

2 pokračování

10A 72/2010

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta prvá s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta (výrok II).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.

Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Praze dne 30. srpna 2010

Mgr. Jana Brothánková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru