Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 7/2010 - 45Usnesení MSPH ze dne 12.01.2011

Prejudikatura

5 Afs 1/2007 - 172


přidejte vlastní popisek

10 A 7/2010-45

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a JUDr. Ing. Viery Horčicové v právní věci žalobce: N.X.D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, (původně Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie), v řízení o žalobě proti rozhodnutí ze dne 21. 12. 2009 čj. CPR-10556-1/ČJ-2009-9CPR-C231

takto:

I. Řízení sezastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou Městskému soudu v Praze dne 12. 1. 2010 domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného uvedeného v záhlaví ve věci žádosti žalobce o povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

S ohledem na to, že podle novely zákona o pobytu cizinců provedené zákonem č. 427/2010 Sb., přešla s účinností od 1. 1. 2011 působnost ve věcech povolování dlouhodobého pobytu cizinců na Ministerstvo vnitra, jednal soud nadále podle § 69 s. ř. s. jako s účastníkem řízení s Ministerstvem vnitra.

Podáním žaloby vznikla žalobci poplatková povinnost podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, když žalobce byl poplatníkem podle § 2 odst. 2 téhož zákona (ve znění platném v době podání žaloby) a soudní poplatek byl splatný podle § 7 odst. 1 téhož zákona vznikem poplatkové povinnosti.

Protože žalobce výše uvedenou poplatkovou povinnost nesplnil s podáním návrhu, soud jej k zaplacení soudního poplatku vyzval usnesením ze dne 20. 1. 2010 čj. 10 A 7/2010-14.

V reakci na toto usnesení žalobce požádal o osvobození od soudního poplatku. Usnesením ze dne 13. 4. 2010 čj. 10 A 7/2010-32 nebylo žalobci osvobození od soudního poplatku přiznáno. Po právní moci tohoto usnesení soud žalobce znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku, a to usnesením ze dne 19. 11. 2010 čj. 10 A 7/2010-37. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 20. 12. 2010.

V usnesení, které bylo doručeno, byl žalobce současně poučen o tom, že pokud nebude soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před soudem zastaveno. Výše poplatku je dána položkou číslo 14a, bod 2 písm. d) sazebníku soudních poplatků dle znění platného v době podání žaloby, který je přílohou citovaného zákona č. 549/1991 Sb.

Žalobce přes výzvu soudní poplatek nezaplatil, a to ani v kolcích ani na účet soudu, proto Městský soud v Praze podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., v platném znění, za použití § 47 písm. c) s.ř.s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení vychází z ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek

uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Praze dne 12. ledna 2011

Mgr. Jana Brothánková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru