Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 338/2011 - 8Usnesení MSPH ze dne 09.11.2011

Prejudikatura

3 As 64/2007 - 62


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 10A 338/2011 - 8

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a JUDr. Ing. Viery Horčicové v právní věci žalobce: I.K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 10. 2011 čj. MV-88490-4/SO-2011

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného uvedeného v záhlaví, kterým bylo jako opožděné zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 17. 3. 2011 čj. OAM-2066-5/DP-2011. Tímto rozhodnutím Ministerstva vnitra bylo přerušeno řízení o žádosti žalobce o prodloužení platnosti k dlouhodobému pobytu na území ČR.

Žalobce v žalobě uvádí, že žalobní body konkrétně specifikuje v dodatečné lhůtě 30 dnů, o jejíž poskytnutí soud žádá. Soud nestanovoval žalobci lhůtu k odstranění vad žaloby, neboť dospěl k závěru, že žaloba není přípustná.

Podle ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d/ s. ř. s. nestanoví-li soudní řád správní jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný. Dle ustanovení § 68 písm. e/ s. ř. s. je žaloba nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Dle ustanovení § 70 písm. c/ s. ř. s. ze soudního přezkumu jsou vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem. V daném případě se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí, jímž bylo rozhodováno o jeho odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí o přerušení řízení. Jedná se tedy o řízení, jímž se pouze upravuje vedení řízení před správním orgánem. Nejedná se o rozhodnutí, jímž by bylo o žalobcově žádosti s konečnou platností rozhodnuto, nezakládá, nemění ani neruší žádná žalobcova práva ani povinnosti, ani je závazně neurčuje (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, čj. 3 As 64/2007-62).

Za situace, kdy soud dospěl k závěru, že žalobu nelze meritorně projednat, je bez významu skutečnost, že žalobce podal pouze blanketní žalobu, v níž neuvedl žádný žalobní bod. Žádné žalobní námitky, které by žalobce následně vznesl, by totiž nemohly přivodit jiný výsledek řízení, když žalobou napadené rozhodnutí je ze soudního přezkumu vyloučeno.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s.ř.s.

S ohledem na to, že soud odmítl návrh podaný ve věci samé, nerozhodoval již samostatně o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek

uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.

Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Praze dne 9. listopadu 2011

Mgr. Jana Brothánková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru