Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 294/2010 - 30Rozsudek MSPH ze dne 21.04.2011

Prejudikatura

5 Ca 192/2007 - 30


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 10A 294/2010 - 30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a Mgr. Jana Kašpara v právní věci žalobkyně: Z. O., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 936/3, P.O. Box 21/OAM, 170 34 Praha 7, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného ve věci žádosti žalobkyně o udělení azylu, vedené pod č.j. OAM-325/LE-18-K02-2009,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala žalobou proti nečinnosti správního orgánu doručenou dne 28.12.2010 zdejšímu soudu vydání rozsudku, jímž bude uložena Ministerstvu vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky povinnost vydat rozhodnutí ve věci žádosti žalobkyně o udělení azylu, vedené pod č.j. OAM-325/LE-18-K02-2009, a to ve lhůtě 1 měsíce od právní moci rozsudku.

V žalobě žalobkyně uvedla, že požádala dne 14.12.2009 o udělení mezinárodní ochrany pro sebe a svého syna. Dne 2.11.2010 podala návrh na opatření proti nečinnosti, neboť měla za to, že její případ není složitostí nadstandardní a nevyžaduje překročení zákonné 90-ti denní lhůty pro rozhodnutí o žádosti. Žadatelka uvedla, že je nucena žít s dítětem v pobytovém středisku v jedné místnosti. Zásadně ovlivňuje její život také skutečnost, že takto nemůže začít pracovat ani být jinak výdělečně činná.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že žádost ve věci udělení mezinárodní ochrany žalobkyně podala dne 14.12.2009. Dne 18.1.2010 byl s žalobkyní proveden pohovor. Dne 3.3.2010 obdržel správní orgán dopisy v ruském jazyce. V září roku 2010 podala žalobkyně návrh na provedení opatření proti nečinnosti, na které správní orgán reagoval usnesením ze dne 2.11.2010, čj. OAM- 325/LE-18-2009, kdy její žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti nevyhověl. Dne 27.10.2010 správní orgán obdržel prohlášení žalobkyně o tom, že si nepřeje, aby její syn byl občanem Ukrajiny, současně doložila pět stran textu v ruském jazyce. Správní orgán uvedl, že dosud ve věci nerozhodl, neboť připravoval překlady důkazů, a v době zpracování vyjádření připravuje do seznámení žadatelky s podklady pro vydání rozhodnutí. Žalovaný uvedl, že si byl vědom toho, že se mu nepodaří rozhodnout v 90-ti denní lhůtě, proto lhůtu včas prodlužoval, o čemž žadatelku vždy vyrozuměl.

Před rozhodnutím ve věci se soud dotázal žalovaného, zda-li dosud nebylo ve věci vydáno rozhodnutí. Žalovaný soudu sdělil, že ve věci žádosti žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany evidované pod č.j. OAM-325/LE-18-K02-2009, bylo žalovaným dne 2.3.2011 vydáno rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 4.3.2011.

Městský soud v Praze přezkoumal žalobu a rozhodl na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí (§ 81 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s.ř.s.“).

Pro posouzení věci bylo významné zjištění, že ve věci žádosti žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany evidované pod č.j. OAM-325/LE-18-K02-2009, bylo dne 2.3.2011 vydáno rozhodnutí, které nabylo právní moci 4.3.2011.

Z této skutečností vyplývá, jelikož soud rozhoduje na základě skutkového stavu ke dni vydání rozhodnutí, že nelze konstatovat nečinnost žalovaného, a proto soud žalobu jako nedůvodnou dle § 81 odst.3 s.ř.s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst.1 s.ř.s., neboť žalobkyně neměla ve věci úspěch, nemá proto právo na náhradu nákladů s tímto řízením spojených a žalovanému žádné náklady v řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek

uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.

Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Praze dne 21.4. 2011

Mgr. Jana Brothánková v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru