Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 283/2010 - 50Rozsudek MSPH ze dne 18.06.2014

Prejudikatura

8 As 54/2011 - 344


přidejte vlastní popisek

Číslo jednací: 10A 283/2010 - 50

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Kamila Tojnera a Mgr. Jana Kašpara v právní věci žalobce: DOG STAR s.r.o., IČ 282 02 899, se sídlem nám. Jiřího z Lobkovic 9/2406, Praha 3, zast. JUDr. Olenou Cvetlerovou, advokátkou se sídlem Strážovská 78/5, Praha 5 - Radotín, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební , se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1.10.2010, čj. S-MHMP 703950/2010/OST/Lo,

takto:

I. Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 1.10.2010, čj. S-MHMP 703950/2010/OST/Lo, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 6.800,-Kč, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám JUDr. Oleny Cvetlerové, advokátky.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou Městskému soudu v Praze dne 14.12.2010 domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného uvedeného v záhlaví, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 2 (dále jen stavebního úřadu) č.j.: OV/039783/0-87/201O/Svo ze dne 19.7.2010, kterým byla žalobci uložena pořádková pokuta ve výši 10.000,- Kč.

Žalobce namítá tyto skutkové a právní důvody nezákonnosti napadených rozhodnutí: 1. Pokuta byla uložena v rozporu se zákonem, když jak je níže prokázáno a doloženo žalobce zajistil zpřístupnění prostor a nebylo tak třeba, aby se z nařízené kontrolní prohlídky jakkoli omlouval. Jediným jeho pochybením bylo, že nevyrozuměl příslušný stavební odbor o tom, že pověřil nájemce (obchodní spol. SIDI s.r.o.) zastoupením při kontrolní prohlídce. Bylo tomu tak proto, že Mgr. H., která pečovala o nemocného syna pro něj jela těsně před termínem nařízené kontrolní prohlídky na školu v přírodě, kde jej vyzvedávala a vezla k lékaři. Pověřený nájemce odpověděl, že zajistí kontrolní prohlídku, a proto nebyl důvod o této

pokračování
2

skutečnosti MČ Praha 2 informovat. Povinnost zpřístupnit nemovitost žalobce „zcela splnil, když informoval o záměru MČ Praha 2, stavební odbor provést kontrolní prohlídku a tato přislíbila umožnit provedení kontrolní prohlídky.“ Žalobce tvrdí, že neměl k dispozici ani klíče ani přístup do prostor, které byly pronajaty za účelem provozu denního baru obchodní společnosti SIDI s.r.o., která byla nájemcem kontrolovaného prostoru, navíc v předvolání je uvedeno, že předmětem kontroly bude prostor v 1. NP - prádelna, takovýto prostor se však v předmětné nemovitosti vůbec nenachází.

K doložení svého tvrzení žalobce v žalobě uvedl, že předkládá písemné sdělení pro nájemce, resp. jeho zástupce, kdy byl požádán, aby zajistil zpřístupnění domu za účelem nařízené kontrolní prohlídky na den 18.6.2010, a jeho odpověď v tom smyslu, že kontrolní prohlídku zajistí. Dále uvedl, že předkládá kopii rozhodnutí o potřebě ošetřování člena rodiny. V příloze žaloby však tyto dokumenty nebyly ani nebyly v žalobě uvedeny jakožto zaslané přílohy. V žalobě byly vyjmenovány tyto její přílohy: výpis z obchodního rejstříku,

kopie I. stupňového a rozhodnutí napadeného žalobou a odvolání.

Žalobce uvedl, že se domnívá, že není možné, aby ačkoli se řádně omluvil „přihlížel při udělování pokuty stavební odbor jako k přitěžující okolnosti k tomu, že termíny, které spoluvlastníkovi byly sdělovány ať už z jakýkoli důvodů vlastníkovi nevyhovovaly a to bylo důvodem pro udělení pořádkové pokuty. Žalobce poukazuje na fakt, že „pořádková pokuta nebyla uložena nájemci, který měl umožnit provedení kontrolní prohlídky a následně pak byla uložena pořádková pokuta za stejný přestupek nájemci ve výši 5.000,- Kč, tedy ve zcela jiné výši než pronajímateli.“ Žalobce tvrdí, že pokud se zástupci stavebního odboru Městské části Praha 2 dne 18.6.2010 nedostali do předmětné nemovitosti, rozhodně to nebylo zaviněním na straně spoluvlastníka předmětné nemovitosti tj. žalobce, přičemž je zcela bezpředmětné tvrzení další spolumajitelky A.P., že bar byl pronajat společnosti DOG STAR, s.r.o., což se v žádném případě nezakládá na pravdě a toto tvrzení navíc by bylo z její strany zcela účelové, když věděla za kolik a komu byl denní bar pronajat. Žalobce má za to, že za situace, kdy Mgr. H. pečovala o nemocné dítě a Mgr. H. zastupoval klienta v řízení a jiné statutární zástupce obchodní společnost DOG STAR, s.r.o. nemá, nebyli povinni. zúčastnit se nařízené kontrolní prohlídky, když na jejich straně byly vážné důvody, které jim bránili v tom, aby se takovéto kontrolní prohlídky zúčastnili. Navíc zajistili zpřístupnění prostor prostřednictvím nájemce. Není tedy pravdou, že by žalobce znemožnil provedení kontrolní prohlídky a také není pravdou, že by zvlášť závažným způsobem stěžoval postup v jejím provádění.

2. Další pochybení žalobce spatřuje v tom, že při stanovení výše pořádkové pokuty byla za stejný přestupek udělena dvěma subjektům, a to žalobci jakožto pronajímateli, pokuta ve výši 10.000,- Kč, a následně nájemci, který naprosto stejným způsobem "maří" dle názoru stavebního odboru provedení kontrolní prohlídky pokuta ve výši 5.000,- Kč, tímto byla ze strany MČ Praha 2 porušena rovnost subjektů před zákonem a udělená pokuta napadená touto správní žalobou tak neodpovídá pokutě uložené jinému účastníkovi za tentýž přestupek.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že není snadné se k žalobě vyjádřit, neboť ve větě první chybí vyjádření žalobce za jaké jednání byla pořádková pokuta uložena a proto není zřejmé z věty druhé, jakou "povinnost spoluvlastníka nemovitosti - tedy DOG STAR, s.r.o., zcela splnil". Rovněž z druhé části věty není zřejmé, kdo informoval MČ Praha 2, stavební odbor, o záměru provést kontrolní prohlídku a koho se týká vyjádření, že "tato přislíbila umožnit provedení kontrolní prohlídky". Za irelevantní považuje žalovaný konstatování žalobce, že neměl k dispozici klíče ani přístup do prostor, když pořádková pokuta byla uložena proto, že se na výzvu stavebního úřadu neúčastnil kontrolní prohlídky, ač je podle stavebního zákona povinen. V daném případě žalobci tuto povinnost ukládá ust. § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení "vlastník stavby je povinen

pokračování
3

umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání závažné důvody, této prohlídky se zúčastnit.

Žalovaný poukazuje na skutečnost, že žalobcem tvrzené důvody, které měly bránit statutárním zástupcům žalobce se zúčastnit kontrolní prohlídky, žalobce v odvolání, kterým napadal prvostupňové rozhodnutí, ničím nedokládal. Rovněž tak nedoložil tvrzení, že pověřil nájemce zastoupením při kontrolní prohlídce, ani to, že "pověřený nájemce odpověděl, že kontrolní prohlídku zajistí". Pozdější tvrzení žalobce a případné průkazy opatřené po vydání žalobou napadeného rozhodnutí žalovaného jsou irelevantní, neboť žalovaný přezkoumával prvostupňové rozhodnutí dle skutkových zjištění a právního stavu v době vydání přezkoumávaného prvostupňového rozhodnutí. Proto žalovaný také odůvodnil své, žalobou napadené rozhodnutí konstatováním, že "závažné důvody bránící účastnit se kontrolní prohlídky stavebnímu úřadu nijak nedoložil a umožnění kontrolní prohlídky například zmocněním jiné osoby neumožnil, ani se neomluvil". Žalobce nevyužil ke splnění uvedené povinnosti možnost, kterou mu nabízelo poučení provedené zvýrazněným textem ve výzvě ze dne 27.5.2010 čj. výst. : OV/030466/20101N0va, tj. prokázat, že se nechal zastupovat jinou osobou, která by pověření prokázala plnou mocí. Nelze souhlasit s vyjádřením žalobce, že by "termíny, které byly vlastníkovi sdělovány ať už z jakýchkoli důvodů vlastníkovi nevyhovovaly", že by byly důvodem pro udělení pořádkové pokuty, když je z odůvodnění prvostupňového rozhodnutí nepochybné, že tato okolnost byla hodnocena jako okolnost, která ovlivnila výši uložené pořádkové pokuty. Žalovaný se s odůvodněním a výší pořádkové pokuty za daných podmínek ztotožnil.

K žalobní námitce, že "za stejný přestupek byla "udělena" dvěma subjektům různá pokuta, čímž byla poručena rovnost subjektů před zákonem," se žalovaný nemůže vyjádřit, neboť toto tvrzení nebylo předmětem přezkoumávaného rozhodnutí.

Repliku žalobce nepodal.

V rámci nařízeného jednání účastníci setrvali na svých stanoviscích vyjádřených v písemných podáních. Právní zástupce žalobce zdůraznil námitku uvedenou v žalobě, že při hodnocení výše pokuty, správní orgány k jako přitěžující okolnosti přihlíželi ke skutečnosti, že se žalobce opakovaně omlouval z termínů nařízených kontrolních prohlídek, které mu nevyhovovaly. Žalobce je toho názoru, že chování souladné s právem nemůže být hodnoceno jako přitěžující okolnost.

Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí v rozsahu uplatněných žalobních bodů, kterými je vázán [§ 75 odst. 2 věta první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“)], a vycházel přitom ze skutkového i právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.).

Ze správního spisu soud zjistil následující skutečnosti: Z důvodu opakovaných stížností na hluk v provozovně "Krčma u Petárka“ v přízemí domu Na Výtoni 7 čp. 401, podávaných od července 2009 stavební úřad dle ust. § 133 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen stavební zákon) opatřením ze dne 27.5.2010 č.j. výst.: OV/030466120101Nova "výzva k účasti na kontrolní prohlídce" (dále jen výzva) zabezpečoval na den 18. června 2010 v 8,30 hodin přítomnost vlastníků stavby (tj. žalobce a paní Anny Pánkové) na kontrolní prohlídce dle ust. § 133 a § 134 stavebního zákona na stavbě: "provozovna "Krčma u Petárka" a prádelna v 1. NP domu čp. 401 Nové Město, Praha 2, Na Výtoni 7", na pozemku parc. č. 1375 v k. ú. Nové Město. Výzva byla doručena žalobci do datové schránky dne 31.5.2010 (dne 4.6.2010 byla doručena Anně Pánkové a společnosti SIDI s.r.o.) A.P. se dne 14. 6.2010 z kontrolní prohlídky pokračování
4

omluvila a informovala stavební úřad, že "bar byl pronajat společnosti DOG STAR, s.r.o., nám. Jiřího z Lobkovic 2469, a že přístup zajistit nemůže neboť jej nemá".

Ve výzvě bylo uvedeno, že kontrolní prohlídka se koná podle ustanovení § 133 a § 134 stavebního zákona a § 18 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a bude provedena na stavb: ěprovozovna "Krčma u Petárka" a prádelna v 1.NP domu č.p. 401 Nové Město Praha 2, Na Výtoni 7. Ve výzvě uvedeno, že účelem kontrolní prohlídky je zjištění, zda předmětné prostory jsou užívány v souladu s posledním kolaudovaným stavem, a dále, že vlastník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady:

1. projektovou dokumentaci posledního kolaudovaného stavu ověřenou stavebním úřadem 2. zajistí na výše uvedený termín možnost vstupu do předmětných prostor

3. v případě, že jsou uvedené prostory pronajaty, předloží vlastník nájemní smlouvu V poučení výzvy je uvedeno, že stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje provedení kontrolní prohlídky tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu anebo nezúčastní se na výzvu kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen. Dále bylo ve výzvě uvedeno, že stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit. Vlastník stavby je povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit. Vlastník zařízení, které podléhá stavebnímu zákonu, je povinen podle § 154 odst. 2 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit. Podle § 157 odst. 2 stavebního zákona je osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby oprávněna provádět záznamy do stavebního deníku. V závěru poučení je zdůrazněno, že stavebník, vlastník i další pozvané osoby se mohou nechat zastoupit jinou osobou, své pověření prokáží řádnou plnou mocí či mandátní smlouvou.

Z Protokolu z kontrolní prohlídky (čj. OV/0304066/2010/Nova) konané dne 18.6.2010 vyplývá, že kontrolní prohlídka se nemohla uskutečnit, neboť se nikdo z pozvaných nedostavil a pouze paní Pánková se omluvila.

V spise není založena žádná omluva ani jiná reakce žalobce na výzvu. (Omluva statutárních zástupců žalobce ze dne 20.7.2010 se vztahuje pouze k výzvě k účasti na kontrolní prohlídce konané dne 22.7.2010).

Dne 19.7.2010 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým dle ust. § 173 odst. 1 písm. b) stavebního zákona uložil žalobci pokutu ve výši 10.000,- Kč, za to, že se žalobce nedostavil bez omluvy na výzvu stavebního úřadu k účasti na kontrolní prohlídce 1. NP výše specifikované nemovitosti, jejíž je žalobce vlastníkem. V odůvodnění rozhodnutí stavební úřad uvedl, že si žalobce výzvu doručenou do datové schránky týden před konáním kontrolní prohlídky vyzvedl. Ačkoliv v poučení uvedeném ve výzvě byl žalobce na následky neúčasti upozorněn, nedostavil se ke konání prohlídky, svou absenci neomluvil a ani provedení prohlídky nezajistil jiným způsobem, např. zastoupením, proto stavební úřad musel nařídit kontrolní prohlídku opakovaně. K výši pokuty stavební úřad v odůvodnění uvedl, že pokutu neuložil v nejvyšší možné výměře, neboť se pokuta ukládá poprvé, stavební úřad však při stanovení výše přihlédl i ke skutečnosti, že na minulé kontrolní prohlídky (nařizované v roce 2009) se žalobce opakovaně omlouval a termíny se snažil odsouvat, ať již z jakýchkoli důvodů.

V odvolání ze dne 5.8.2010 žalobce mimo jiné uvedl, že „…odůvodnění uložení pokuty a její výše tím, že naše společnost jako spoluvlastník se v minulosti omlouval z kontrolních prohlídek, považujeme za naprosto irelevantní a nezpůsobilé pro vyměření pokračování
5

jakékoliv pokuty.“

V žalobou napadeném rozhodnutí žalovaný odvolání zamítl s odůvodněním, že ve výzvě byl žalobce poučen dle ust. § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, podle kterého vlastník stavby je povinen umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit. Z uvedeného ustanovení dle žalovaného jednoznačně vyplývá, že pouze existují-li závažné důvody nemusí se kontrolní prohlídky vlastník stavby zúčastnit. Zůstává mu však vždy povinnost kontrolní prohlídku umožnit. Závažné důvody bránící kontrolní prohlídky se účastnit žalobce stavebnímu úřadu nijak nedoložil, svou absenci neomluvil a umožnění kontrolní prohlídky například zmocněním jiné osoby neumožnil. Proto byla splněna podmínka dle ust. § 173 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, neboť tím, že žalobce provedení kontrolní prohlídky neumožnil, závažným způsobem ztěžoval postup správního orgánu v jejím provedení. Při ukládání pořádkové pokuty postupoval stavební úřad podle ust. § 62 správního řádu, když dbal při stanovení výše po řádkové pokuty, aby nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a výši pokuty odůvodnil. Žalovaný se s odvolací námitkou citovanou na str. 2 rozhodnutí žalovaného pod bodem 4 (citovanou výše v rámci konstatace textu odvolání) vypořádal na str. 3 tak, že uvedl: „Ad 4 Uvedená skutečnost je důležitá pro posouzení závažnosti jednání a tedy také stanovení výše pořádkové pokuty.“

O žalobních námitkách soud uvážil následovně:

Podle ust. § 174 odst. 1) stavebního zákona: „Stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že …

b) na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen ….“.

Ze znění § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vyplývá, že vlastník stavby je povinen za prvé vždy umožnit kontrolní prohlídku stavby, a za druhé pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.

Zákon v ustanovení § 174 odst. 1 stanoví jednak maximální výši pokuty 50 000 Kč a jednak vymezuje skutkové podstaty jednání, za které může být uložena pořádková pokuta. Pro uložení pořádkové pokuty musí být splněny vždy dvě podmínky současně. První podmínka je vymezena obecně a je společná pro obě speciální skutkové podstaty (uvedené pod písm. a) a b) a druhá podmínka je stanovena alternativně, když ke splnění podmínek pro uložení pokuty stačí, je-li splněna vždy jedna z nich.

Společnou podmínkou pro uložení pokuty je, že osoba závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky anebo plnění úkolů podle § 172. Toto ztěžování postupu (speciální podmínka) může spočívat v tom, že osoba buď znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu, anebo přes výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky podle tohoto zákona, ač je k

tomu povinna.

Ustanovení písm. b) odkazuje (použitou formulací „ač je k tomu podle tohoto zákona povinen“) kromě jiných ustanovení ( § 133 odst. 4 zákona, § 152 odst. 3 písm. d)) i na § 154 odst. 1 písm. c) zákona, podle kterého je vlastník stavby anebo zařízení povinen se kontrolní prohlídky stavby zúčastnit.

pokračování
6

Ze správního spisu vyplývá, že uvedenou povinností žalobce nesplnil. Žalobce nedoložil, že by umožnil zpřístupnění prostor a ani nedoložil, že by svou absenci na kontrolní prohlídce omluvil. Skutečnost, že zpřístupnění prostor nezajistil, vyplývá z protokolu o prohlídce a je zcela nepodstatné jakým mínil žalobce provedení kontroly umožnit a koho pověřoval, jestliže fakticky kontrolní prohlídka pro jeho absenci a nezpřístupnění prostor nemohla být provedena. Tvrzení o pověření nájemce i kdyby bylo prokázáno, je pro vyvinění se žalobce z povinnosti zpřístupnit předmětné prostory zcela irelevantní, protože zákon povinnost uloženou v § 154 odst. 1 písm. c) koncipuje jako odpovědnost objektivní.

Tvrzení uvedené v žalobě, že povinnost zpřístupnit nemovitost žalobce „zcela splnil, když informoval o záměru MČ Praha 2, stavební odbor provést kontrolní prohlídku a tato přislíbila umožnit provedení kontrolní prohlídky.“ soud pro jeho neurčitost nemohl přezkoumat.

Tvrzení žalobce, že neměl k dispozici klíče ani přístup do prostor, které byly pronajaty za účelem provozu denního baru obchodní společnosti SIDI s.r.o., je irelevantní, neboť jak již bylo uvedeno je to vlastník, který je povinen umožnit provedení prohlídky, proto si vstup do nemovitosti ve svém vlastnictví z důvodu plnění povinnosti uložené ust. § 154 stavebního zákona, měl zabezpečit.

Není pravdivé tvrzení žalobce, že v předvolání je uvedeno, že předmětem kontroly bude prostor v 1. NP - prádelna, z čehož snad žalobce dovozuje, že mu nenastaly povinnosti uvedené v ust. § 154 odst. 1 písm. c). Ve výzvě je uvedeno, jak vyplývá z konstatovaného obsahu výzvy, že kontrola bude provedena v: „provozovně "Krčma u Petárka" a prádelna v 1.NP domu č.p 401 Nové Město Praha 2, Na Výtoni 7.“.

Žalobce v žalobě uvedl, že k doložení svého tvrzení předkládá písemné sdělení pro nájemce, resp. jeho zástupce, kdy byl požádán, aby zajistil zpřístupnění domu za účelem nařízené kontrolní prohlídky a jeho odpověď v tom smyslu, že kontrolní prohlídku zajistí a kopii rozhodnutí o potřebě ošetřování člena rodiny.

V příloze žaloby však tyto dokumenty nebyly ani nebyly v žalobě uvedeny jakožto zaslané přílohy. V žalobě byly vyjmenovány tyto její přílohy: výpis o obchodního rejstříku, kopie I. stupňového a rozhodnutí napadeného žalobou a odvolání. Ani v rámci jednání tyto dokumenty doloženy nebyly.

Jak již bylo výše uvedeno, že žalobce nedoložil správnímu orgánu žádné důvody natož vážné, které by mu bránily se kontrolní prohlídky dne 18.6.2010 zúčastnit, proto byly splněny podmínky pro postupu správního orgánu dle ust. § 173 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a závěr správních orgánů, že žalobce závažným způsobem ztěžoval provedení kontrolní prohlídky, ač byl k tomu povinen, je oprávněný.

Druhou žalobní námitku, v níž žalobce vytýká nerovný postup při ukládání pokuty ve vztahu k výši pokuty uložené nájemci (společnosti SIDI s..r.o.) se soud zabýval, ale protože nebyla vznesena v odvolání, a proto se jí žalovaný nezabýval, nelze usuzovat, jaký postup zvolil žalovaný u jiného subjektu. Jestliže není známo, jaké okolnosti zvažoval žalovaný při ukládání pokuty jinému subjektu, nelze mu ani vytýkat nerovný postup vůči tomuto jinému subjektu. Přezkum v správním soudnictví je postaven na kasačním principu, kdy soud v rámci přezkumu zákonnosti rozhodnutí správního orgánu nemůže nahrazovat jeho rozhodování a posuzovat otázku, která k posouzení správnímu orgánu účastníkem v průběhu správního řízení nebyla vůbec předestřena.

pokračování
7

Žalobce dále v žalobě uvedl, že „není možné, aby ačkoli se řádně omluvil“ stavební úřad „přihlížel při udělování pokuty stavební odbor jako k přitěžující okolnosti k tomu, že termíny, které spoluvlastníkovi byly sdělovány ať už z jakýkoli důvodů vlastníkovi nevyhovovaly a to bylo přitěžujícím důvodem při stanovení výše udělené pořádkové pokuty.

Žalobní námitku shledal soud důvodnou.

Odůvodnění výše pokuty a to zejména z hlediska přitěžujících okolností je nedostatečné a do jisté míry nelogické. V prvostupňovém rozhodnutí se uvádí: „Stavební úřad neuložil pořádkovou pokutu v nejvyšší možné výměře 50.000,-Kč, neboť se jedná především o to, aby účelu kontrolní prohlídky mohlo být dosaženo a předvolanému se tato pokuta ukládá poprvé. Stavební úřad však přihlédl i ke skutečnosti, že na minulé kontrolní prohlídky (v roce 2009) se vlastník opakovaně omlouval a termíny se snažil odsouvat, ať již z jakýchkoli důvodů.“ Soud je toho názoru, že ze samotné skutečnosti, ž ese žalobce v minulosti „opakovaně omlouval“ nelze dovozovat závadné jednání a už vůbec ne jednání v rozporu s právem. Jestliže má správní orgán za to, že se žalobce „termíny snažil odsouvat“, při omluvě z kontrolní prohlídky je logické, že termín prohlídky je odsunut na jiné pozdější datum, ani z takového jednání nelze dovodit negativní úmysl žalobce nebo chování s právem nesouladné. Pokud se správní orgán domníval, že jednání žalobce bylo obstrukční, měl to vyjádřit zřetelně a především takové vyjádření podepřít skutkovými okolnostmi, z kterých by obstrukční jednání vyplývalo. Nic takového však prvostupňový správní orgán neučil. Z čeho správní orgán dovozuje, že se žalobce „snažil odsouvat“ termíny prohlídek není v rozhodnutí uvedeno. Poté, co žalobce v odvolání nedostatek odůvodnění výše pokuty i odůvodnění přitěžujících okolností namítl, žalovaný se k této námitce v žalobou napadeném rozhodnutí nijak nevyjádřil, neboť jeho odůvodnění (cit.): „Ad 4 Uvedená skutečnost je důležitá pro posouzení závažnosti jednání a tedy také stanovení výše pořádkové pokuty.“, nereaguje na námitku, jak může být skutečnost, že se žalobce opakovaně omlouval, nebo-li choval v souladu s právem, hodnocena správním orgánem jako přitěžující okolnost.

Na základě uvedeného lze uzavřít, že pokud se žalovaný domníval, že žalobce oddaloval konání prohlídky, takovou skutečnost přezkoumatelně nevyjádřil a neodůvodnil. Žalobní námitce spočívající v žalobcem tvrzené nepřezkoumatelnosti žalobou napadeného rozhodnutí pro absenci odůvodnění výše pokuty, a to zejména z hlediska přitěžujících okolností, soud přisvědčil.

Na základě uvedeného důvodů Městský soud v Praze dospěl k závěru, že žaloba byla podána důvodně. Napadené rozhodnutí je nutno zrušit pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí dle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. Soud proto napadené rozhodnutí rozsudkem zrušil a v souladu s ust. § 78 odst. 4 s.ř.s. současně vyslovil, že se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení. Bude úkolem žalovaného, aby se v dalším řízení dostatečně odůvodnil výši pokuty nejen z hlediska polehčujících ale i z hlediska přitěžujících okolností.

V druhém výroku tohoto rozsudku přiznal soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 věta prvá s.ř.s. žalobci, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení. Náklady, které žalobci v řízení vznikly, spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 2.000,- Kč a v nákladech souvisejících s právním zastoupením žalobce advokátem. Tyto pokračování
8

jsou tvořeny odměnou za právní zastoupení žalobce advokátem, a to za dva úkony právní služby (převzetí zastoupení a účast u jednání), přičemž sazba odměny za jeden úkon právní

služby činí dle advokátního tarifu - vyhlášky č. 177/1996 Sb., 2.100,-Kč, náklady právního zastoupení žalobce jsou dále tvořeny dvěmi paušálními částkami ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.). Náklady na právní zastoupení tak činí 4.800,- Kč. Celková výše nákladů, včetně zaplaceného soudního poplatku, které žalobci v tomto řízení vznikly, tedy činí 6.800,- Kč. Soud proto uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 6.800,- Kč a to ve stanovené lhůtě k rukám právního zástupce (ust. § 149 odst.1 o.s.ř. ve spojení s § 64 s.ř.s.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 18. června 2014

JUDr. Ing. Viera Horčicová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru