Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 275/2011 - 77Usnesení MSPH ze dne 07.12.2011

Prejudikatura

2 Azs 71/2006 - 82

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 Ads 43/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 10A 275/2011 - 77

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a Mgr. Jana Kašpara v právní věci žalobce: JUDr. J.B., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí odvolacího kárného senátu kárné komise České advokátní komory ze dne 25.3.2011, sp.zn. 102/2008

takto:

I. Žalobci se přiznává osvobození od soudních poplatků II. Žaloba se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou dne 15.6.2011 k poštovní přepravě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného označeného v záhlaví tohoto usnesení, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí kárného senátu kárné komise České advokátní komory ze dne 1.11.2010, sp. zn. K 102/2008, kterým mu bylo podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Podáním doručeným soudu dne 11.10.2011 žalobce požádal o osvobození od soudních poplatků s tím, že vzhledem k tomu, že byl vyškrtnut ze seznamu advokátů, nemá žádný příjem.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Přiznané osvobození kdykoliv za řízení odejme, popřípadě i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka přiznané osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly.

Soud po posouzení žalobcem tvrzených nepříznivých majetkových poměrů dospěl k závěru, že žalobce splňuje zákonem stanovené podmínky pro přiznání osvobození od soudních poplatků, a proto v prvém výroku tohoto usnesení žalobci požadované osvobození přiznal.

Podle ustanovení § 72 odst. 1 s.ř.s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Dle dikce čtvrtého odstavce téhož zákonného ustanovení zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Podle ust. § 40 odst. 2 s.ř.s. lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty.

Nestanoví-li soudní řád správní jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně (§ 46 odst. 1 písm. b/ s.ř.s.).

Žalobce v podané žalobě uvedl, že napadené rozhodnutí mu bylo doručeno dne 14.4.2011. Tuto skutečnost potvrdila v písemném vyjádření k žalobě i žalovaná, a uvedla, že žaloba byla takto podána opožděně.

Soud vycházel z nesporné skutečnosti potvrzené oběma účastníky řízení. Dnem, který určil počátek lhůty byl 14.4.2011 (den doručení žalobou napadeného rozhodnutí), proto lhůta pro podání žaloby skončila dnem 14.6.2011. Jelikož se nejednalo o den dle odst. § 40 odst.3 s.ř.s. (sobota, neděle nebo svátek), lhůta skončila uplynutím dne (14.), který určil její počátek.

Žalobce žalobu k poštovní přepravě podal teprve dne 15.6.2011, tedy až po marném uplynutí lhůty dle § 72 odst.1 s.ř.s. počítané dle § 40 odst.2 s.ř.s.

O návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku žalobě pro nerozhodoval, neboť žaloba byla pro nesplnění podmínek řízení odmítnuta.

Třetí výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s.ř.s., neboť žaloba byla odmítnuta a soudem nebyly shledány důvody pro přiznání náhrady nákladů řízení žalobci podle věty druhé téhož zákonného ustanovení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek
uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po
doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává u Městského
soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.
Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel,
jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje,
vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů
vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

Kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení
nebo proti důvodům rozhodnutí, je nepřípustná.

V Praze dne 7. prosince 2011

Mgr. Jana Brothánková , v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru