Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 273/2010 - 39Rozsudek MSPH ze dne 20.03.2012

Prejudikatura

8 As 51/2006 - 112


přidejte vlastní popisek

Číslo jednací: 10A 273/2010 - 39-41

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a JUDr. Ing. Viery Horčicové v právní věci žalobce: I.B., zast. JUDr. Viktorem Bradáčem, advokátem, se sídlem Jindřišská 17, Praha 1, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 10. 2010 čj. S-MHMP 536467/2010/OST/Ba/Lo

takto:

I. Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního, ze dne 6. 10. 2010 čj. S-MHMP 536467/2010/OST/Ba/Lo se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 10.640,- Kč, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám JUDr. Viktora Bradáče, advokáta.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobu domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného uvedeného v záhlaví tohoto rozsudku, kterým bylo jako opožděné zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 4, odboru stavebního (dále jen stavební úřad), sp.zn. P4/021181/10/OST/KKAY č.j. P4/051274/10/OST/KKAY ze dne 3.5. 2010. Tímto rozhodnutím stavební úřad zamítl žádost žalobce o obnovu řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu č.j. P4/73894/07/OST/VAS/2944 ve věci povolení stavby bytového domu Antal při ul. Antala Staška včetně inženýrských sítí na pozemcích v k. ú. K rčuvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Žalobce v žalobě uvádí, že prvostupňové rozhodnutí stavebního úřadu obdržel dne 17.5. 2010. Podle poučení uvedeného závěru tohoto rozhodnutí žalobce dne 19.5. 2010 podal k poštovní přepravě odvolání. Adresátem uvedeným v odvolání byl Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, prostřednictvím městské části Praha 4, úřad městské části, odbor stavební, Táborská 350/32, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00. Česká pošta jako poskytovatel poštovních služeb zajistila doručení odvolání na adresu stavebního úřadu.

I když bylo odvolání odesláno věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, který rozhodnutí v prvním stupni vydal, odeslal stavební úřad odvolání bez dalšího žalovanému. Žalovaný odvolání přijal a přípisem datovaným dne 28.5. 2010 ho podle § 12 správního řádu postoupil zpět stavebnímu úřadu. Odvolání bylo vypraveno žalovaným dne 1.6. 2010 a stavební úřad ho přijal zpět dne 2.6. 2010, tedy jeden den po uplynutí lhůty pro podání odvolání. Stavební úřad dne 16.6. 2010 předložil odvolání k rozhodnutí žalovanému s tím, že odvolání bylo podáno opožděně.

Žalobce je toho názoru, že odvolání bylo doručeno věcně a místně příslušnému orgánu včas, neboť se dostalo do dispozice stavebního úřadu ne později než 21.5. 2010 (tj. přibližně 2 dny po jeho odeslání stavebnímu úřadu). V okamžiku, kdy se odvolání dostalo do sféry stavebního úřadu, považuje ho žalobce za řádně doručené bez ohledu na to, jak dále s tímto

podáním naložil, tj. zda zjistil jeho konkrétní obsah otevřením obálky nebo bez dalšího ho pouze přeslal na žalovaného.

Žalobce má za to, že zcela jasně označil adresáta, kterému mělo být odvolání doručeno. Žalobce jasným způsobem označil adresáta a k doručení příslušnému stavebnímu úřadu došlo včas. Opačný výklad, kdy by bylo na základě takto nadepsaného záhlaví adresáta dovozováno, že stavební úřad je povinen pouze odeslat nadřízenému správnímu orgánu takovouto písemnost bez jejího přijetí, by byl stavební úřad degradován do pozice poštovního přepravce odesílajícího písemnosti.

Pokud bylo odvolání zamítnuto jako opožděné, došlo ke zkrácení práv žalobce, neboť žalovaný nesprávně aplikoval běh lhůt pro podání odvolání.

Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě, které bylo soudu doručeno dne 16.3. 2011, uvedl, že navrhuje, aby byla žaloba jako nedůvodná zamítnuta. Uvádí, že odvolání bylo žalobcem podáno dle podacího razítka provozovatele poštovních služeb k poštovní přepravě dne 19.5. 2010. Žalobce byl v odvolacím řízení zastoupen advokátem. Na poštovní obálce je uvedena adresa pro doručení, jak žalobce přepisuje v žalobě. Odvolání bylo provozovatelem poštovních služeb dne 26.5. 2010 doručeno žalovanému (ve vyjádření je omylem uvedeno žalobci), což je zřejmé z přijímacího razítka žalovaného. Protože na podaném odvolání byla uvedena adresa Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, prostřednictvím Městské části Praha 4…”, ze které nebylo zřejmé, zda bylo odvolání podáno také u stavebního úřadu, ověřil žalovaný tuto skutečnost telefonicky dne 28.5. 2010 a téhož dne vyhotovil přípis, kterým odvolání postoupil. Přípis byl vypraven dne 1.6. 2010. Žalovaný tak dle svého přesvědčení učinil vše, co bylo v jeho možnostech, aby bylo ve lhůtě stanovené správním řádem odvolání podáno u stavebního úřadu, který odvoláním napadené rozhodnutí vydal.

Žalobce se dle názoru žalovaného mýlí, pokud se domnívá, že na základě jím podaného odvolání u provozovatele poštovních služeb dne 19.5. 2010 bylo toto odvolání doručeno stavebnímu úřadu nejpozději dne 21.5. 2010. Odvolání bylo provozovatelem poštovních služeb doručeno žalovanému, který je usnesením ze dne 27.5. 2010 postoupil stavebnímu úřadu a dne 28.5. 2010 vyhotovil přípis, kterým odvolání postoupil příslušnému stavebnímu úřadu.

Ze správního spisu byly zjištěny následující pro rozhodnutí soudu podstatné skutečnosti:

Stavební úřad dne 11.12. 2007 vydal rozhodnutí č.j. P4/73894/07/OST/VAS/2944, kterým k žádosti stavebníka, společnosti Geosan Omega a.s., vydal stavební povolení pro stavbu bytového domu Antal při ul. Antala Staška na pozemcích v k. ú. Krč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.2. 2008. Dne 19.2. 2010 byl stavebnímu úřadu doručen návrh žalobce na obnovu řízení ukončeného tímto rozhodnutím.

Rozhodnutím ze dne 3.5. 2010 č.j. P4/051274/10/OST/KKAY sp.zn. P4/021181/10/OST/KKAY stavební úřad žádost žalobce o obnovu řízení zamítl pro nesplnění subjektivní lhůty pro podání návrhu.

Toto rozhodnutí bylo právnímu zástupci žalobce doručeno dne 17.5. 2010. Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí odvolání. Odvolání je datováno dnem 17.5. 2010 a bylo podáno poštovní přepravě dne 19.5. 2010. V záhlaví odvolání je uvedena adresa v následujícím tvaru: „Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, prostřednictvím městské části Praha 4, úřad městské části, odbor stavební, Táborská 350/32, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00“, a bylo vloženo do obálky, na níž je adresa uvedena stejným způsobem. Na odvolání je otištěno prezenční razítko Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního, podle něhož bylo odvolání doručeno tomuto orgánu dne 26.5. 2010.

Ve správním spise je dále založeno usnesení ze dne 27.5. 2010 sp.zn. S-MHMP 459969/2010/OST/Lo, kterým bylo odvolání podle § 12 správního řádu postoupeno stavebnímu úřadu. Toto usnesení bylo v souladu s ustanovením § 12 správního řádu poznamenáno do spisu. Dále je ve spise založen přípis datovaný dnem 28.5. 2010 sp.zn. S-MHMP 459969/2010/OST/Lo, kterým žalovaný stavebnímu úřadu postupuje odvolání žalobce. Tento přípis byl vypraven dne 1.6. 2010 a stavební úřad jej spolu se odvoláním obdržel dne 2.6. 2010.

Stavební úřad předložil odvolání spolu se spisem žalovanému jako odvolacímu orgánu se stanoviskem, že odvolání bylo podáno opožděně.

O odvolání bylo rozhodnuto žalobou napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 6.10. 2010 sp.zn. S-MHMP 536467/2010/OST/Ba/Lo tak, že odvolání bylo jako opožděné zamítnuto. Žalovaný v odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedl, že rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením do datové stránky právního zástupce žalobce dne 17.5. 2010. Dne 18.5. 2010 proto začala běžet patnáctidenní lhůta pro odvolání, jejíž konec připadl na den 1.6. 2010. Odvolání bylo doručeno přímo odvolacímu orgánu dne 26.5. 2010, který jej bezodkladně postoupil dle ustanovení § 12 správního řádu stavebnímu úřadu, který je přijal dne 2.6. 2010, tj. po lhůtě stanovené pro podání odvolání. Proto je podle názoru žalovaného odvolání opožděné.

Při ústním jednání žalobce setrval na podané žalobě a zdůraznil, že odvolání bylo podáno řádně a včas, a proto byl zkrácen na svých právech, když bylo zamítnuto jako opožděné. Žalovaný s poukazem na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí a vyjádření k podané žalobě navrhl, aby byla žaloba jako nedůvodná zamítnuta.

Městský soud v Praze žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, přezkoumal v rozsahu uplatněných žalobních bodů, kterými je vázán, a vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.

Městský soud v Praze věc posoudil takto:

Soud především konstatuje, že žalovaný v daném případě nerozhodoval věcně. Posoudil totiž odvolání žalobce jako opožděné, a přestože toto odvolání přezkoumal podle § 92 správního řádu i z hlediska, zda neodůvodňuje obnovu řízení nebo zrušení rozhodnutí v přezkumném řízení, zamítl je právě pro opožděnost. Toto vymezení pak je určující i pro přezkum rozhodnutí správním soudem. Rozhodnutí podle § 92 správního řádu je sice rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s., ale soud je oprávněn zkoumat v mezích žalobních bodů pouze to, zda se skutečně jednalo o opožděné odvolání a zda byl žalobce zkrácen na svých právech neprovedením odvolacího přezkumu (viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2008, čj. 8 As 51/2006 - 105). Jinými slovy, nepřezkoumal-li žalovaný k odvolání žalobce prvostupňové rozhodnutí věcně, nemá prostor k takovému přezkumu ani soud.

Podle § 81 odst. 1 správního řádu účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.

Podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Podle § 86 odst. 1 správního řádu odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Z obsahu správního spisu v daném případě jednoznačně vyplývá, že žalobce podal odvolání k poštovní přepravě včas (dva dny po doručení prvostupňového rozhodnutí). Mezi stranami je spor pouze o to, zda bylo odvolání adresováno správně anebo nikoli. Soud v tomto ohledu dává jednoznačně zapravdu žalobci.

Formulování adresy na obálce, v níž bylo odvolání podáno k poštovní přepravě, dle názoru soudu nevzbuzuje žádné pochybnosti o tom, že zásilka obsažená v této obálce má být dodána Úřadu městské části Praha 4. To je zcela zřejmé především z toho, že na obálce je uvedena jako adresa, kam má být zásilka dodána, údaj „Táborská 350/32, Praha 4-Nusle“, tj. místo sídla stavebního úřadu. Žalovaný naproti tomu sídlí na Praze 1.

Soud nepovažoval za nutné zjišťovat, komu byla takto označená zásilka poštou skutečně dodána, tj. zda byla doručena na podatelnu stavebního úřadu anebo na podatelnu žalovaného. Zásilka totiž měla být poštou dodána přímo stavebnímu úřadu, ten měl zásilku přijmout, opatřit ji otiskem svého prezenčního razítka a zpracovat ji (tj. postupovat podle § 86 až § 88 správního řádu). K tíži žalobce nemůže jít ani případné pochybení pošty, pokud zásilku doručila nesprávně na podatelnu žalovaného, ani případné pochybení stavebního úřadu, pokud tomu bylo tak, jak tvrdí žalobce v žalobě, tj. že stavební úřad po přijetí zásilky od pošty tuto bez dalšího předal žalovanému, který ji teprve opatřil prezenčním razítkem a následně ji zpracoval.

Z hlediska žalobce je podstatné pouze to, že včas a řádně podal k poštovní přepravě odvolání a adresoval je správnému orgánu. V tento okamžik již bylo jednou provždy dáno, že odvolání je podáno včas. Je zcela nerozhodné, kdy a komu bylo toto odvolání poštou následně doručeno a jak s ním bylo dále nakládáno. Nic z toho totiž již nemohlo (dodatečně) způsobit zmeškání odvolací lhůty, pokud ji žalobce dodržel.

Soud tedy uzavírá, že žalobce podal své odvolání včas. Pokud je žalovaný zamítl jako opožděné, je jeho rozhodnutí nezákonné a žalobce tak byl v důsledku jeho vydání na svých právech zkrácen neprovedením odvolacího přezkumu.

Vzhledem ke shora uvedenému soud žalobě vyhověl a napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 s. ř. s. zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 4 s. ř. s.). Právním názorem, který soud vyslovil v tomto rozsudku, je v dalším řízení správní orgán vázán (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).

Žalobce měl se svojí žalobou úspěch a náleží mu proto náhrada důvodně vynaložených a prokázaných nákladů řízení podle ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s. Tyto náklady spočívají v nákladech souvisejících se zastoupením advokátem podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů za 3 úkony právní služby po 2100 Kč (za převzetí věci a sepis žaloby, ústní jednání před soudem), a 3 režijní paušály po 300 Kč. Celkem tedy činí náklady na právní zastoupení 7.200.- Kč. K tomu se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši 20 %, jíž je žalobcův advokát plátcem, ve výši 1.440 Kč. Další náklady představuje zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Proto soud přiznal žalobci právo na náhradu nákladů řízení ve výši 10.640 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 20. března 2012

Mgr. Jana Brothánková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru