Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 245/2010 - 22Usnesení MSPH ze dne 19.01.2011

Prejudikatura

5 Afs 1/2007 - 172


přidejte vlastní popisek

10 A 245/2010- 22

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a Mgr. Jana Kašpara v právní věci žalobce: Ing. M.V. MBA, Ph.D., zastoupeného JUDr. Pavlínou Pomijovou, advokátkou se sídlem Riegrova 2668/6c, České Budějovice, proti žalovaným: 1. Prezident České republiky, Pražský hrad, Praha 1, 2. Vláda České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1-Malá Strana, o žalobě na ochranu proti nečinnosti podle ust. § 79 s.ř.s.

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaných ve věci jeho jmenování rektorem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích s tím, že byly splněny všechny podmínky pro jeho jmenování prezidentem České republiky a kontrasignaci jmenovacího aktu vládou České republiky. Návrh na jmenování žalobce jako nově zvoleného rektora Akademickým senátem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích byl přípisem z 12.6.2009 podán k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, z jednání vlády byl následně tento bod programu stažen a žalobce byl poté k dalším dotazům informován kanceláří prezidenta republiky dopisem z 14.5.2010 o tom, že ve věci nebylo rozhodnuto, neboť prezident hodlá vyčkat soudního řízení s odvolaným rektorem.

Podáním žaloby vznikla žalobci poplatková povinnost podle § 4 odst.1 písm.a) zák.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, když žalobce byl poplatníkem podle § 2 odst. 2 téhož zákona (ve znění platném v době podání žaloby) a soudní poplatek byl splatný podle § 7 odst.1 téhož zákona vznikem poplatkové povinnosti.

Protože žalobce výše uvedenou poplatkovou povinnost nesplnil s podáním návrhu, soud jej k zaplacení soudního poplatku vyzval opatřením ze dne 13.12.2010 č.j. 10 A 245/2010-18, které bylo doručeno zástupkyni žalobce dne 16.12.2010. V opatření byla stanovena lhůta k zaplacení soudního poplatku 3 dny od doručení výzvy a současně byl žalobce poučen o tom, že pokud nebude soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude

řízení před soudem zastaveno. Výše poplatku je dána položkou číslo 14a, bod 2 písm. d) sazebníku soudních poplatků dle znění platného v době podání žaloby, který je přílohou cit. zák. č. 549/1991 Sb.

Do současné doby soudní poplatek nebyl uhrazen ani kolkovýmio známkami ani na účet soudu. Městský soud v Praze proto podle § 9 odst.1 zák. č. 549/1991 Sb., v platném znění, za použití § 47 písm. c) s.ř.s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení vychází z ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek

uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Praze dne 19. ledna 2011
Mgr. Jana Brothánková v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru