Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 193/2010 - 35Usnesení MSPH ze dne 07.10.2010


přidejte vlastní popisek


10 A 193/2010-35

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a Mgr. Libora Zhřívala v právní věci žalobce: T. T. N., nar. X, st. přísl. X, zast. Mgr. Markem Čechovským, advokátem, se sídlem Václavské nám. 21, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Praha, Křižíkova 12, Praha 8, v řízení o žalobě ze dne 23. 7. 2010 doručené Městskému soudu v Praze dne 2. 8. 2010 proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 7. 2010 čj. CPPH-14391/ČJ-2010-004003

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žalovaný je povinen žalobci zaplatit náhradu nákladů řízení ve výši 5760 Kč, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Marka Čechovského, advokáta.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného uvedeného v záhlaví, kterým byla podle § 129 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištěna za účelem předání podle mezinárodní smlouvy na základě dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států, publikovanou sdělením MZV č. 26/2008 s platností od 21. 3. 2008.

Dne 13. 9. 2010 obdržel Městský soud v Praze podání žalobce, jímž bere podanou žalobu v plném rozsahu zpět, neboť byl po zastavení řízení o správním vyhoštění ze zajištění propuštěn. Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.) návrh může navrhovatel vzít zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. S ohledem na zpětvzetí žaloby soud postupoval podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. a řízení zastavil, neboť o věci dosud nerozhodl.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení. V daném případě byl žalobce ze zajištění propuštěn. Z předloženého správního spisu vyplývá, že řízení o správním vyhoštění bylo zastaveno, když v jeho průběhu bylo zjištěno, že pokračování 2 10 A 193/2010

rozhodnutí o správním vyhoštění nelze vydat z důvodů uvedených v ust. § 119a odst. 2 zákona o pobytu cizinců. Existence podmínek pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění je přitom základním předpokladem pro zajištění cizince. S ohledem na to, že se následně ukázalo, že tyto podmínky od počátku nebyly dány, je nutno mít za to, že zajištění bylo od počátku nezákonné. Proto soud přiznal žalobci právo na náhradu nákladů řízení. Tyto náklady spočívají v nákladech souvisejících se zastoupením advokátem podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů za 2 úkony právní služby po 2100 Kč (za převzetí věci a sepis žaloby), a 2 režijní paušály po 300 Kč. Celkem tedy činí náklady na právní zastoupení 4.800.- Kč. K tomu se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši 20 %, jíž je žalobcův advokát plátcem. proto soud přiznal žalobci právo na náhradu nákladů řízení ve výši 5.760 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.). Kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí, je nepřípustná.

V Praze dne 7. října 2010

Mgr. Jana Brothánková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru