Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 166/2014 - 35Usnesení MSPH ze dne 03.11.2014

Prejudikatura

Vol 18/2014 - 46


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 10A 166/2014 – 35

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Jana Kašpara a Mgr. Kamila Tojnera v právní věci navrhovatelky: K. H., bytem L. 850/13, P. 5, proti odpůrcům: 1) Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, 2) Úřad městské části Praha 5, se sídlem nám. 14. října 1381, Praha 5, v řízení o návrhu a) na neplatnost hlasování a voleb do zastupitelstva městské části Praha 5 ve dnech 10. 10. 2014 a 11. 10 2014 a neplatnost volby všech kandidátů zvolených v těchto volbách b) na neplatnost hlasování a voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy ve dnech 10. 10. 2014 a 11. 10 2014 a neplatnost volby všech kandidátů zvolených v těchto volbách

takto:

I. Návrh se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se návrhem doručeným Městskému soudu v Praze dne 22. 10. 2014 domáhala toho, aby soud vyslovil neplatnost hlasování a voleb do zastupitelstva městské části Praha 5 a hlavního města Prahy konaných dne 10. 10. 2014 a 11. 10. 2014 a neplatnost volby všech kandidátů zvolených v těchto volbách.

K tomu uvedla, že pro komunální volby je velmi důležitá okrsková volební komise. Pokud jde o ovšem o Prahu 5 a volby do zastupitelstva této městské části a volby do zastupitelstva hlavního města Prahy, které na území této městské části ve dnech 10. 10. 2014 a 11. 10. 2014 proběhly, nic z toho, co ukládají příslušné zákony starostovi, nevykonal starosta městské části Praha 5, ale Ing. R. K., Ph.D., zástupce ředitele Magistrátu hlavního města Prahy. Navrhovatelka je toho názoru, že by to snad bylo možné u voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy, kde starostu může zastoupit ředitel krajského úřadu. V daném případě to ovšem ředitel nebyl a nadto to není možné do zastupitelstva obce nebo městské části.

Navrhovatelka uvedla, že městská část Praha 5 sice starostu nemá, ale má místostarosty a bylo dost času starostu zvolit. Nemá tedy žádnou logiku, aby funkci starosty vykonával nějaký magistrátní úředník „a navíc pověřený a ne řádně jmenovaný“. Počty členů okrskových volebních komisí mohly být stanoveny tak, „aby se to hodilo“, například „aby byla jistota, že je strany neobsadí a bude možné tam nastrčit svoje lidi“. Navrhovatelka pak uvádí, že „co tito lidé dělali s hlasovacími lístky, si lze jen domýšlet“.

Odpůrce 1) ve vyjádření k návrhu uvedl, že jelikož městská část Praha 5 neměla v době zajišťování voleb starostu, jeho povinnosti vyplývající z volebního zákona plnil ředitel Magistrátu hlavního města Prahy, a to v souladu s § 68 odst. 1 volebního zákona. K ostatním částem návrhu tento odpůrce uvedl, že mu nepřísluší se k nim vyjadřovat, neboť jde o záležitosti, které jsou věcí Rady hlavního města Prahy a Ministerstva vnitra.

Odpůrce 2) ve vyjádření k návrhu uvedl, že starosta městské části Praha 5 byl zastupitelstvem této městské části dne 27. 3. 2014 odvolán a od toho dne až dosud je tato funkce uprázdněna. Odpovědnost za jeho úkoly podle zákona o volbách proto přešly na ředitele krajského úřadu. Ode dne 1. 1. 2014 byl řízením Magistrátu hlavního města Prahy pověřen Ing. R. K., Ph.D., a to až do okamžiku jmenování nového ředitele Magistrátu hlavního města Prahy, k čemuž dosud nedošlo. Pověření k řízení se přitom vztahuje na všechny úkony spojené s výkonem funkce ředitele Magistrátu hlavního města Prahy.

Odpůrce 2) dále uvedl, že okrskové volební komise se primárně obsazují prostřednictvím delegací jednotlivých volebních stran. Takto bylo do 81 okrskových volebních komisí delegováno celkem 291 členů. Na zbývající neobsazená místa jmenoval členy ředitel Magistrátu hlavního města Prahy, avšak jednalo se výhradně o osoby navržené Úřadem městské části Praha 5.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Podle § 123 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, volby do zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev městských částí se konají podle zákona upravujícího volby do zastupitelstev v obcích. Tímto zákonem je zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen volební zákon). Veškeré poukazy navrhovatelky na zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, jsou tedy pro věc zcela bez významu.

Podle § 17 odst. 2 volebního zákona každá volební strana (§ 20 odst. 1), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 15 písm. d), jmenuje členy na neobsazená místa starosta.

Podle § 68 odst. 1 volebního zákona neplní-li zastupitelstvo obce nebo starosta úkoly stanovené tímto zákonem anebo není-li zastupitelstvo obce nebo starosta zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, ředitel krajského úřadu. Ministr vnitra zajistí splnění úkolů tímto zákonem stanovených v hlavním městě Praze, kde není zastupitelstvo nebo primátor anebo kde zastupitelstvo nebo primátor tyto úkoly neplní. Při plnění těchto úkolů má ředitel krajského úřadu a ministr vnitra postavení volebního orgánu.

Podle § 68 odst. 2 úkoly ředitele krajského úřadu a ministra vnitra stanovené tímto zákonem plní v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce.

V daném případě probíhala organizace voleb na území městské části Praha 5 v době, kdy starosta městské části Praha 5 nebyl zvolen. Jeho úkoly měl proto plnit ředitel krajského úřadu (nikoli tedy místostarosta, jak se navrhovatelka nesprávně domnívá), přičemž krajským úřadem se v daném případě rozumí Magistrát hlavního města Prahy (§ 6 písm. d/ volebního zákona). Protože také funkce ředitele Magistrátu hlavního města Prahy byla v době přípravy voleb neobsazena, v souladu s ust. § 68 odst. 2 volebního zákona plnil jeho úkoly jeho zástupce, tedy Ing. R. K., Ph.D., zástupce ředitele Magistrátu hlavního města Prahy pověřený řízením Magistrátu hlavního města Prahy.

Soudu přitom nepřísluší nijak hodnotit důvody, pro něž byly funkce starosty městské části a ředitele Magistrátu hlavního města Prahy neobsazeny, pro posouzení důvodnosti návrhu je podstatný toliko ten fakt, že tyto funkce nebyly v době přípravy voleb obsazeny.

Navrhovatelka ve svém návrhu nijak nekonkretizovala, jakým způsobem mohly jí tvrzené skutečnosti ovlivnit výsledek voleb, tvrdí pouze, že si to lze „jen domýšlet“. Úkolem volebního soudu nicméně není jakkoli si domýšlet důvody podaného návrhu a je oprávněn toliko posoudit důvodnost námitek, které jsou uvedeny v návrhu a k nimž bylo umožněno vyjádřit se dalším účastníkům řízení. K tomuto tvrzení navrhovatelky tedy soud nemohl nijak přihlédnout.

Skutečnosti, pro něž navrhovatelka podala svůj návrh, tedy nejsou porušením žádného právního předpisu a její návrh je tak nedůvodný. Postup při ustavení okrskových volebních komisí tedy byl v souladu se zákonem.

Soud proto návrh jako nedůvodný zamítl. O nákladech řízení soud rozhodl podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož nemá v tomto typu řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není kasační stížnost přípustná (§ 104 odst. 1 s. ř. s.).

V Praze dne 3. listopadu 2014

JUDr. Ing. Viera Horčicová, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Veronika Brunhoferová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru