Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 163/2010 - 29Usnesení MSPH ze dne 06.01.2011

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

10 A 163/2010- 29

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a Mgr. Jana Kašpara, v právní věci žalobce: FINE DREAM, s.r.s., se sídlem U Papírny 9/614, Praha 7, zast. JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem Argentinská 38/286, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 17, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10.4.2010, čj. 9424/2010-10000,

takto:

I. Řízení o žalobě se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou k soudu dne 18.6.2010 se žalobce domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného. Podáním ze dne 22.12.2010 doručeném soudu dne 27.12.2010 vzal žalobce dle ust. § 37 odst. 4 zákona s.ř.s., žalobu v celém rozsahu zpět, a to vzhledem ke skutečnosti, že žalobce docílil na základě nové žádosti podané u Ministerstva zemědělství, Agentury pro zemědělství a venkov Louny, provedení požadovaných změn v evidenci půdy již ohledně naprosté většiny pozemků tvořících půdní bloky uvedených v žalobě, a proto považuje žalobce rozhodování soudu o podané žalobě za neúčelné.

Podle ust. § 47 písm. a) věty před středníkem zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, žalobce vzal žalobu podanou v této věci v celém rozsahu zpět, soud řízení zastavil. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat opravný prostředek (kasační stížnost podle ust. § 102 a násl. s.ř.s.) do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2, 4 s.ř.s.).

V Praze dne 6.1.2011

Mgr. Jana Brothánková v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru