Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 145/2011 - 30Rozsudek MSPH ze dne 20.10.2011


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 10A 145/2011 - 30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a JUDr. Ing. Viery Horčicové v právní věci žalobce: CG Holding, s. r. o., se sídlem Anny Letenské 34/7, Praha 2, zast. JUDr. Petr Hromkem, Ph.D., advokátem, se sídlem Vinohradská 30, Praha 2, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o rozkladu žalobce proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 4. 5. 2011 čj. ČTÚ 116 331/2010-638/V. vyř.-MaK

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou dne 1. 7. 2011 domáhal toho, aby soud uložil žalovanému povinnost v řízení o rozkladu žalobce ze dne 12.5. 2011 proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ - 116 331/2010-638/V. vyř. - MaK ze dne 4.5. 2011 vydat rozhodnutí. Žalobce v žalobě uvedl, že dne 12.5. 2011 podal rozklad proti citovanému rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, o kterém nebylo ke dni podání žaloby rozhodnuto, ačkoliv zákonná lhůta třiceti dnů pro rozhodnutí již uplynula.

Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě, které bylo soudu doručeno dne 24.8. 2011, uvedl, že žalobu považuje za předčasnou a navrhl proto, aby ji soud odmítl. K tomu uvedl, že spis byl správnímu orgánu druhého stupně předán dne 5.8. 2011, proto se domnívá, že lhůta k vydání rozhodnutí o rozkladu ke dni podání žaloby vůbec běžet nezačala.

Žalobce podal k tomuto vyjádření žalovaného repliku, která byla soudu doručena dne 11.10. 2011. V této replice uvedl, že podle jeho názoru je nutno lhůtu pro vydání rozkladu počítat ode dne podání rozkladu, nikoliv ode dne, kdy byl spis předložen správnímu orgánu druhého stupně k rozhodnutí. Rovněž setrval na svém názoru, že lhůta pro rozhodnutí o rozkladu v daném případě činí 30 dnů. Na podané žalobě proto setrval.

Ze správního spisu, který byl soudu žalovaným předložen, bylo zjištěno, že rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu ze dne 4.5. 2011 č.j. ČTÚ – 116 331/2010-638/V. vyř. - MaK nebylo vyhověno návrhu žalobce na uložení povinnosti účastníku J.A. uhradit dlužnou cenu za poskytnutou službu elektronických komunikací ve výši 5.577,- Kč. Žalobce dne 13.5. 2011 podal proti tomuto rozhodnutí rozklad. O rozkladu bylo rozhodnuto rozhodnutím předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 9.9. 2011 č.j. ČTÚ - 76 838/2011-603, a to tak, že rozklad byl jako nedůvodný zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno. Toto rozhodnutí bylo právnímu zástupci žalobce doručeno dne 13.9. 2011.

Městský soud v Praze o věci rozhodl bez jednání, neboť s tím oba účastníci řízení souhlasili, resp. nevyslovili ve stanovené lhůtě nesouhlas. Věc posoudil takto: V dané věci se žalobce domáhal ochrany proti tvrzené nečinnosti žalovaného v řízení o rozkladu, který žalobce podal proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 4. 5. 2011. Po podání žaloby bylo rozhodnutí, jehož vydání se žalobce domáhal, vydáno a žalobci doručeno. Žalobce i poté, co mu bylo toto rozhodnutí doručeno, soudu výslovně sdělil, že na podané žalobě i nadále trvá.

Podle § 81 odst. 1 s. ř. s. soud v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí. V daném případě soud zjistil, že nečinnost žalovaného (pokud v dané věci vůbec nastala) ke dni rozhodování soudu zcela zřejmě již netrvá, neboť rozhodnutí, jehož vydání se žalobce nadále domáhá, již bylo vydáno a žalobci doručeno. Za tohoto stavu soud nemůže žalovanému uložit, aby o rozkladu žalobce rozhodoval znovu, neboť vydání takového rozhodnutí brání překážka věci pravomocně rozhodnuté.

Vzhledem ke shora uvedenému soud žalobu jako nedůvodnou podle § 81 odst. 3 s. ř. s. zamítl. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť neúspěšnému žalobci náhrada nákladů řízení nepřísluší a žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek

uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.

Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Praze dne 20. října 2011

Mgr. Jana Brothánková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru