Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 142/2020 - 35Rozsudek MSPH ze dne 20.04.2021

Prejudikatura

1 Azs 408/2017 - 24


přidejte vlastní popisek

10A 142/2020 - 35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců JUDr. Vladimíra Gabriela Navrátila a JUDr. Jaromíra Klepše ve věci

žalobce: M. K., státní příslušník Ukrajiny

zastoupen advokátem Mgr. Pavlem Čižinským
sídlem Havlíčkovo náměstí 189/2, 130 00 Praha 3

proti žalovanému: Ministerstvo vnitra
sídlem Nad štolou 936/3, 170 00 Praha 7

o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného v řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu, vedeném pod sp. zn. OAM-67583/ZM-2019

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:


I. Vymezení věci a řízení před soudem

1. Žalobou podanou 29. 12. 2020 se žalobce domáhá toho, aby soud uložil žalovanému povinnost rozhodnout o žalobcově žádosti z 31. 10. 2019 o zaměstnaneckou kartu k povolení výkonu povolání na území České republiky podle § 42g odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). Žalobce uvedl, že zaměstnaneckou kartu do dne podání žaloby nepřevzal, a to ačkoli lhůta pro vydání rozhodnutí již uplynula a ačkoli požádal Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců o přijetí opatření proti nečinnosti.

2. Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že v daném případě nebyl a není nečinný. Dle Cizineckého informačního systému byl žalobcův pobyt realizován jako dlouhodobý za účelem zaměstnanecké karty, a to od 3. 12. 2020 do 2. 12. 2022. Rozhodnutí o realizaci pobytu bylo vydáno 27. 10. 2020 a právní moci nabylo 17. 12. 2020, kdy si žalobce zaměstnaneckou kartu. Žalovaný proto navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.

3. Soud zaslal vyjádření žalovaného žalobci s výzvou, nechť k němu ve lhůtě sedmi dnů zašle soudu své vyjádření; výzva byla žalobci doručena 11. 3. 2021. Žalobce na ni žádným způsobem neodpověděl.

II. Posouzení věci městským soudem

4. Soud projednal žalobu podle § 79 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen s. ř. s.“), podle nějž ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek.

5. Soud nejprve shledal, že jsou splněny podmínky řízení; žaloba je přípustná, byla podána včas a osobou oprávněnou. O žalobě samé soud rozhodoval podle skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí (§ 81 odst. 1 s. ř. s.).

6. Soud rozhodl podle § 51 s. ř. s. bez jednání, neboť žádný z účastníků nevyjádřil s tímto postupem po poučení soudem nesouhlas. Důvodem pro nařízení jednání nebyla ani potřeba dokazování, neboť veškeré potřebné listiny jsou obsaženy ve správním spisu, jímž se dokazování neprovádí (rozsudek NSS č. j. 9 Afs 8/2008-117, č. 2383/2011 Sb. NSS, z 29. 1. 2009).

7. Žalobce se žalobou domáhá toho, aby soud uložil žalovanému vydat rozhodnutí ve věci samé v řízení o žalobcově žádosti z 31. 10. 2019 o zaměstnaneckou kartu, vedeném pod sp. zn. OAM-67583/ZM-2019, v němž je žalovaný podle žalobcova názoru nečinný.

8. Podle § 169t odst. 7 písm. a) zákona o pobytu „[v] případě vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho platnosti […] se vydáním rozhodnutí rozumí převzetí průkazu o povolení k pobytu, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho platnosti“.

9. Ze správního spisu předloženého žalovaným soud zjistil, že žalobce si zaměstnaneckou kartu převzal 17. 12. 2020. Potvrzení o jejím převzetí je obsaženo na str. 6 žádosti o zaměstnaneckou kartu, kde žalobce vlastnoručním podpisem stvrdil, že zaměstnaneckou kartu uvedeného dne převzal. Žalobce byl o popsaném zjištění soudem vyrozuměn a byla mu poskytnuta lhůta, aby se k němu vyjádřil, avšak neučinil tak, soud proto nemá žádný důvod o této skutečnosti pochybovat. 10. Rozhodnutí ve věci, jehož vydání se žalobce žalobou domáhá, tak bylo vydáno ještě před podáním žaloby, a žalovaný tudíž není v době rozhodnutí soudu nečinný.

III. Závěr a náklady řízení

11. Soud shledal, že žaloba není důvodná, a proto ji podle § 81 odst. 3 s. ř. s. zamítl. 12. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce neměl ve věci úspěch, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení, a žalovanému nevznikly žádné náklady nad rámec jeho obvyklé úřední činnosti, proto mu soud náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, a to v tolika vyhotoveních (podává-li se v listinné podobě), aby jedno zůstalo soudu a každý účastník dostal jeden stejnopis. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 20. dubna 2021

JUDr. Ing. Viera Horčicová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru