Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 133/2012 - 14Usnesení MSPH ze dne 28.08.2012

Prejudikatura

7 Ans 1/2007 - 100

7 Afs 33/2003


přidejte vlastní popisek

Číslo jednací: 10A 133/2012 - 14-15

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a JUDr. Ing. Viery Horčicové v právní věci žalobce: DKW Trade s. r. o., se sídlem Pionýrů 839, Frýdek-Místek, IČ 26813556, zast. JUDr. Radkem Hudečkem, advokátem, se sídlem Škroupova 1114/4, Ostrava, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu ve věci vedené žalovaným pod čj. GR-9311/TS-31/2010

takto:

I. Žaloba s návrhem, aby žalovanému byla uložena povinnost vydat rozhodnutí o vrácení 21280 kusů skleněných lahví odňatých žalobci při provádění prohlídky jiných prostor a pozemků dne 20. 5. 2011 v objektu na ulici Strojnická 398 v Českém Těšíně, provedené žalovaným pod jeho sp. zn. GR-9311/TS-31/2010, se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou Městskému soudu v Praze dne 7. 8. 2012 po úpravě petitu podáním doručeným soudu dne 21. 8. 2012 domáhal toho, aby byla Generálnímu ředitelství cel uložena povinnost vydat rozhodnutí o vrácení 21280 kusů skleněných lahví odňatých žalobci při provádění prohlídky jiných prostor a pozemků dne 20. 5. 2011 v objektu na ulici Strojnická 398 v Českém Těšíně.

Žalobce na výzvu soudu uvedl, že využil prostředky k nápravě dle § 80 správního řádu podáním adresovaným žalovanému dne 7. 6. 2011 a 4. 4. 2012 a žádostí Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci dne 24. 1. 2012.

Ustanovení § 80 odst. 3 správního řádu poskytuje účastníku řízení právo uplatnit po uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí žádost o opatření proti nečinnosti u nadřízeného správního orgánu.

Podle § 79 odst. 1 s. ř. s. ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení.

Nevyčerpání prostředků k nápravě dle § 80 správního řádu (či jiného prostředku podle jiného procesního předpisu) představuje absenci nezbytné podmínky řízení (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2007 čj. 7 Ans 1/2007, publikováno ve Sbírce NSS pod č. 1683/2008) a je důvodem k odmítnutí žaloby.

Nadřízeným orgánem Generálního ředitelství cel je podle § 1 odst. 1 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí. Právě na tento orgán se měl žalobce obrátit před tím, než podal žalobu k soudu, což ovšem žalobce neučinil.

Správní soudnictví je důsledně vybudováno na principu subsidiarity soudní ochrany a dříve než se žalobce obrátí na správní soud, aby poskytl ochranu jeho veřejným subjektivním právům, je třeba, aby nejprve byly vyčerpány možnosti ochrany jeho práv uvnitř systému veřejné správy, zejména zásahem orgánu nadřízeného tomu, kdo tvrzený zásah do práv žalobce způsobil. Žalobce se však na nadřízený orgán v daném případě neobrátil, toliko opakovaně urgoval žalovaného a v jednom případě se obrátil na Vrchní státní zastupitelství, tj. orgán stojící zcela mimo hierarchii celních orgánů (pokud by se jednalo o jejich postup jako správních orgánů), které měly tvrzený zásah do práv žalobce způsobit (tj. v daném případě nečinnost).

Soud kromě toho opakovaně upozorňuje žalobce, že v řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu není soud oprávněn zavázat správní orgán k vydání rozhodnutí o určitém obsahu, tj. určit, jak konkrétně má být správní orgán činný (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2004, čj. 7 Afs 33/2003-80). Žalobce ovšem i přes poučení soudu setrval na návrhu, aby soud žalovanému uložil povinnost „…vydat rozhodnutí o vrácení 21280 kusů skleněných lahví …“, tj. domáhá se toho, aby soud uložil žalovanému povinnost vydat rozhodnutí o určitém konkrétně specifikovaném obsahu. Takový návrh je ovšem ve správním soudnictví nepřípustný a i z tohoto důvodu by musela být žaloba odmítnuta.

V neposlední řadě pak soud uvádí, že Generální ředitelství cel v daném případě konalo nikoli jako správní orgán, ale jako orgán činný v trestním řízení ve smyslu § 12 odst. 1 a § 12 odst. 2 písm. d) trestního řádu, jak vyplývá z listin, které žalobce soudu zaslal. Správní soud však vůbec není povolán k tomu, aby přezkoumával postupy orgánů činných v trestním řízení. Žalobce se proto musí domáhat svých práv prostředky, které mu nabízí předpisy trestního práva.

Soud proto postupoval podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a žalobu odmítl. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta prvá, podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 28. srpna 2012

Mgr. Jana Brothánková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru