Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 A 34/2013 - 124Rozsudek MSPH ze dne 24.04.2014

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 As 107/2014 (zastaveno)

přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 1A 34/2013 - 124

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Hrehorovou v právní věci žalobce: P. P., bytem X, proti žalovanému: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby pořádkové policie, Kongresová 2, 140 21 Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12.7.2012 č.j. KRPA-55030-5/ČJ-2012-0000PZ,

takto:

I. Žaloba sezamítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného č.j. KRPA-55030-5/ČJ-2012-0000PZ ze dne 12.7.2012 bylo potvrzeno rozhodnutí a zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Policie ČR, Obvodního ředitelství policie Praha II., oddělení hlídkové služby Smíchov, ze dne 15.6.2012 č.j. ORII-26038/PŘ-2008-63, kterým byla účastníku řízení zamítnuta žádost o obnovu řízení ve smyslu ust. § 100 odst. 6 správního řádu. Žalobce žalobou doručenou Městskému soudu v Praze dne 25.7.2012 a doplněnou dne 29.4.2013 požádal o přezkoumání zákonnosti správního rozhodnutí. Žalobce uvedl, že nespáchal žádný přestupek, nikdy nic nepřevzal a nepodepsal a od samého počátku s jednáním policie nesouhlasil.

Žalovaný ve věci vydal vyjádření, ve kterém uvedl, že policista oddělení hlídkové služby Smíchov, Obvodní ředitelství policie Praha II., dne 7.10.2008 vydal pod č.j. ORII-26038/PŘ-2008-63 rozhodnutí v blokovém řízení, kterým žalobci byla uložena bloková pokuta ve výši 500,-- Kč za naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ust. § 22 odst. 1 písm. l) přestupkového zákona. Žalobce svým podpisem na pokutovém bloku na pokutu na místě nezaplacenou vyslovil ochotu pokutu zaplatit. Dne 2.3.2012 sepsal žalobce návrh na obnovu řízení, který byl dne 8.3.2012 doručen na Obvodní ředitelství policie Praha 2. Lhůta pro podání žádosti o obnovu řízení uplynula však již dne 7.10.2011, neboť rozhodnutí o uložení blokové pokuty vedené pod č.j. ORII-26038/PŘ-2008-63 nabylo právní moci dne 7.10.2008. Jelikož po marném uplynutí lhůty pro podání žádosti o obnovu řízení nelze ze zákona obnovu řízení zahájit, byla žádost o obnovu řízení zamítnuta.

Ze správního spisu soud zjistil, že spis obsahuje oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení, podle kterého byla žalobci dne 7.10.2008 v 18,00 hodin udělena bloková pokuta ve výši 500,-- Kč. K oznámení je připojena kopie pokutového bloku č. A1493049 série NA2007, dne 8.3.2012 byl doručen Obvodnímu ředitelství policie Praha II. návrh žalobce ze dne 2.3.2012 na obnovu řízení. Policie ČR, Obvodní ředitelství policie II., oddělení hlídkové služby Smíchov, rozhodnutím ze dne 15.6.2012 č.j. ORII-26038/PŘ-2008-63 návrh na obnovu řízení zamítla s odůvodněním, že žalobce nedodržel k podání návrhu na obnovu řízení zákonnou lhůtu. Rozhodnutím ze dne 12.7.2012 č.j. KRPA-55030-5/ČJ-2012-0000PZ bylo rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrzeno a odvolání proti tomuto rozhodnutí bylo zamítnuto.

Městský soud v Praze přezkoumal dle ust. § 75 s.ř.s. napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů a vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Po zhodnocení uvedených skutečností dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

Podle ust. § 100 odst. 2 správního řádu může účastník řízení podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Soud zjistil, že rozhodnutí o uložení blokové pokuty vedené pod č.j. ORI-26038/PŘ-2008-63 nabylo právní moci dne 7.10.2008. Lhůta pro podání žádosti o obnovu řízení podle výše uvedeného ustanovení správního řádu uplynula již dne 7.10.2011. Pokud žalobce žádost o obnovu řízení sepsanou dne 2.3.2012 doručil Obvodnímu ředitelství policie Praha 2 dne 8.3.2012, byla tato žádost podána opožděně.

Soud námitku žalobce neshledal jako důvodnou, a proto rozhodl podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. tak, že žalobu zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce nebyl ve věci úspěšný a žalovanému náklady řízení nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 24. dubna 2014

JUDr. Miroslava Hrehorová v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru