Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 Az 35/2016 - 39Usnesení KSUL ze dne 27.01.2017

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

78Az 35/2016-39

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Lehkou, Ph.D. v právní věci žalobkyně: M. K., nar. „X“, státní příslušnost Ukrajina, adresa pro doručování „X“, proti žalovanému: Ministerstvu v n i t r a, Odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Poštovní schránka 21/OAM, PSČ 170 34, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 8. 2016, č. j. OAM-644/ZA-ZA11-P14-2016, E. č. „X“,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyně advokátovi JUDr. Davidu Kojzarovi, se přiznává odměna za zastupování žalobkyně a náhrada hotových výdajů v částce 12.342,-Kč. Částka 12.342,-Kč mu bude proplacena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 13. 9. 2016 domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra, Odboru azylové a migrační politiky ze dne 16. 8. 2016, č. j. OAM-644/ZA-ZA11-P14-2016, E. č. „X“, jímž byla žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany shledána nepřípustnou podle ust. § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a řízení o udělení mezinárodní ochrany bylo zastaveno podle ust. § 25 písm. i) zákona o azylu bylo zastaveno s tím, že státem příslušným k posouzení podané žádosti podle čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, je Polská republika.

Podáním ze dne 20. 1. 2017, které bylo soudu doručeno dne 23. 1. 2017, však vzala žalobkyně tuto žalobu výslovně zpět, aniž by svůj procesní postup nějak zdůvodnila.

S ohledem na skutečnost, že projev vůle žalobkyně, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobkyně zamýšlela ukončení předmětného soudního řízení jeho zastavením, soud tudíž v souladu s ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), řízení o předmětné žalobě ve výroku ad I. tohoto usnesení zastavil.

Pokračování

78Az 35/2016

Z důvodu zastavení řízení soud současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve výroku ad II. tohoto usnesení nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť k zastavení nedošlo v důsledku pozdějšího chování žalovaného či uspokojení žalobkyně, a proto žalobkyně nemá proti žalovanému právo na náhradu nákladů řízení dle věty druhé téhož ustanovení s. ř. s.

Žalobkyni byl pro toto soudní řízení ustanoven advokát, a proto v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Vzhledem k této skutečnosti soud s odkazem na ust. § 35 odst. 8 s. ř. s. rozhodl výrokem ad III. tohoto usnesení o určení odměny ustanovenému advokátovi JUDr. Davidu Kojzarovi za zastupování žalobkyně a také o náhradě hotových výdajů tohoto advokáta. V daném případě ustanovenému zástupci náleží odměna, včetně náhrady hotových výdajů, ve výši 12.342,-Kč, která se skládá z částky 9.300,-Kč za tři úkony právní služby po 3.100,-Kč podle ust. § 7, § 9 odst. 4 písm. d) a ust. § 11 odst. 1 písm. a), d) vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění po 1. 1. 2013 [převzetí věci - § 11 odst. 1 písm. b), doplnění žaloby - § 11 odst. 1 písm. d), podání repliky - § 11 odst. 1 písm. d)]; dále z částky 900,-Kč za s tím související tři režijní paušály po 300,-Kč podle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. ve znění po 1. 9. 2006 a z částky 2.142,-Kč odpovídající 21 % DPH, kterou je právní zástupce žalobkyně povinen podle zvláštního právního předpisu odvést z odměny za zastupování a náhrad, jež byly vyjmenovány. Odměna bude ustanovnému zástupci vyplacena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem v obvyklé lhůtě, tj. do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 27. ledna 2017

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru