Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 Ad 6/2011 - 16Usnesení KSUL ze dne 27.05.2011

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

78Ad 6/2011-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Lehkou, Ph.D., v právní věci žalobkyně: J. M., bytem „X“, proti žalované: České správě sociál ního zabezpečení, se sídlem v Praze 5, ul. Křížová č.p. 25, PSČ 225 08, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 30. 11. 2010, č.j. „X“, o plném invalidním důchodu,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhala přezkoumání zákonnosti napadeného rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení ze dne 30. 11. 2010, č. „X“, o plném invalidním důchodu, kterým byly zamítnuty její námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 13. 8. 2010, č. „X“, jímž byla žalobkyni s odkazem na ust. § 56 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zamítnuta její žádost o zvýšení plného invalidního důchodu.

Podáním ze dne 4. 5. 2011, které soudu obdržel dne 5. 5. 2011, však žalobkyně vzala výslovně tuto žalobu zpět s tím, že v současné době toliko hodlá usilovat o změnu opatrovníka svého syna M.M.

Protože projev vůle žalobkyně, jímž došlo ke zpětzvetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobkyně zamýšlela ukončení dotyčného soudního řízení jeho zastavením, soud tudíž v souladu s ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), řízení o předmětné žalobě zastavil.

Z důvodů zastavení řízení současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť k zastavení řízení nedošlo v důsledku pozdějšího chování žalované či uspokojení žalobkyně, a proto žalobkyně Pokračování

78Ad 6/2011

nemá proti žalované právo na náhradu nákladů řízení podle věty druhé téhož zákonného ustanovení.

Pro úplnost soud poznamenává, že v předmětném řízení se nemůže soud v rámci správního soudnictví jakoliv zabývat žádostí žalobkyně o změnu opatrovníka jejího syna M.M., když v dané věci je správní soud „toliko“ povolán k tomu, aby učinil přezkum žalobou napadeného rozhodnutí žalované ohledně zamítnutí žádosti o zvýšení plného invalidního důchodu. K řešení žádosti žalobkyně o změnu opatrovníka jejího syna M.M. je věcně a místně příslušný patrně Okresní soud v Mostě, přičemž je nutné, aby žalobkyně sepsala náležitou žádost a tu zaslala dotyčnému okresnímu soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne: 27. května 2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru