Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 Ad 4/2011 - 30Usnesení KSUL ze dne 28.11.2011

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

78Ad 4/2011-30

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Lehkou, Ph.D. v právní věci žalobce: O. P., „X“, proti žalované: České správě sociálníhoza bezpečení, se sídlem v Praze 5, ul. Křížová č.p. 25, PSČ 225 08, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 30. 11. 2010, č. j. „X“, o námitkách proti rozhodnutí o snížení invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou, která byla podána v zákonem stanovené lhůtě, domáhal přezkoumání zákonnosti napadeného rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení ze dne 30. 11. 2010, č.j. „X“, o invalidním důchodu, kterým žalovaná rozhodla ve věci žalobcových námitek proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 8. 2010, č. 610 308 2183, kterým byl žalobci s odkazem na ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, snížen od 22. 9. 2010 invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, s odůvodněním, že dle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Most ze dne 17. 2. 2010 je žalobce nadále invalidní pro invaliditu prvního stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu mu poklesla jeho pracovní schopnost o 40%, zatímco pro vznik invalidity třetího stupně je nutný pokles minimálně o 70%.

Při ústním jednání před soudem konaném dne 28. 11. 2011 ovšem žalobce vzal výslovně tuto žalobu zpět s poukazem na závěr odborného posudku vypracovaný k žádosti soudu Posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí v Ústí nad Labem ze dne 12. 5. 2011 ohledně procentní míry poklesu jeho schopnosti soustavné výdělečné činnosti.

Protože projev vůle žalobce, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobce zamýšlel ukončení dotyčného soudního řízení jeho zastavením, soud tudíž v souladu s ust. § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), řízení o předmětné žalobě zastavil.

Z důvodů zastavení řízení současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť k zastavení řízení Pokračování

78Ad 4/2011

nedošlo v důsledku pozdějšího chování žalované či uspokojení žalobce, a proto žalobce nemá proti žalované právo na náhradu nákladů řízení podle věty druhé téhož zákonného ustanovení.

Pro úplnost soud poznamenává, že v předmětném přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí je pro soud skutečně určující závěr odborného posudku vypracovaný k žádosti soudu Posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí v Ústí nad Labem ze dne 12. 5. 2011, jak správně dovodil žalobce při ústním jednání před soudem konaném dne 28. 11. 2011. V souzené věci bylo možné vycházet, a to s poukazem na ust. § 75 odst. 1 s.ř.s., toliko ze zdravotního stavu, jaký měl v době rozhodování žalované, tj. ke dni 30. 11. 2010. Zhoršení stávajících zdravotních obtíží, ke kterému by mělo dojít po tomto datu popř. vznik nových zdravotních obtíží, nemohlo být v tomto řízení v zásadě nikterak zohledněno. Ust. § 75 odst. 1 s.ř.s., které je pro soudy závazné, totiž výslovně stanovuje, že při přezkoumávání rozhodnutí správního orgánu vychází správní soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Žalobce tak má možnost poukazovat na své stále se zhoršující zdravotní obtíže, které nastaly po 30. 11. 2010 a které by měl mít řádně zdokumentované lékařskými zprávami, v případném novém správním řízení. Proto pokud dojde u žalobce ke změně (zhoršení) jeho zdravotního stavu, nic mu nebrání v tom, aby u žalované opětovně zažádal o zvýšení stupně invalidity na třetí stupeň a inicioval tak nové správní řízení včetně případného soudního přezkumu v rámci správního soudnictví.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne: 28. listopadu 2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru