Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 Ad 3/2020 - 32Usnesení KSUL ze dne 23.03.2021

Prejudikatura

1 As 32/2010 - 72


přidejte vlastní popisek

78 Ad 3/2020-32

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Ing. Mgr. Martinem Jakubem Brusem ve věci

žalobce: Z. P., narozen „X“, zemřel „X“, naposledy bytem „X“, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 3. 2020, č. j. MPSV-2020/57095-916,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 3. 2020, č. j. MPSV-2020/57095-916, jímž bylo zamítnuto žalobcovo odvolání a bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Ústí nad Labem ze dne 25. 11. 2019, č. j. 236757/19/LN, jímž byl žalobci podle § 34 odst. 2 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“) přiznán nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“, ačkoli žalobce požadoval průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“.

Před vlastním projednáním věci je soud vždy povinen zkoumat, zda jsou splněny podmínky řízení. Podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) totiž platí, že „[n]estanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.“

Ze sdělení žalovaného ze dne 18. 2. 2021 soud zjistil, že žalobce dne ... zemřel. Tuto skutečnost následně soud ověřil v informačním systému základních registrů.

Podle § 107 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů platí, že „[j]estliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat.“

Jelikož žalobce zemřel, a ztratil tak způsobilost být účastníkem řízení vyžadovanou v § 33 odst. 2 s. ř. s., musel soud posoudit, zda lze podle povahy věci v řízení pokračovat. Pokračování v řízení není možné mimo jiné v situaci, kdy předmětem řízení jsou práva a povinnosti, jež jsou podle hmotného práva vázána na osobu žalobce a jejichž povaha vylučuje přechod na právní nástupce (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 7. 1999, sp. zn. I. ÚS 160/99, dostupné na nalus.usoud.cz). Předmětem řízení v projednávané věci je přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením žalobci. Z § 36 zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením soud zjistil, že nároky plynoucí z držení předmětného průkazu jsou vázány výhradně na osobu jeho držitele.

Soud proto dospěl k závěru, že v případě smrti žalobce v průběhu soudního řízení o přezkumu rozhodnutí ve věci přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, nelze v řízení pokračovat s procesním nástupcem žalobce, jelikož to povaha věci vylučuje. Za této situace je nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení svou povahou neodstranitelným nedostatkem podmínek řízení; soud proto žalobu podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.

Z důvodu odmítnutí žaloby soud současně v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, sídlem Moravské náměstí 611/6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ústí nad Labem 23. března 2021

Ing. Mgr. Martin Jakub Brus, v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru