Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 Ad 28/2016 - 29Usnesení KSUL ze dne 30.03.2017

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

78Ad 28/2016-29

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Lehkou, Ph.D. v právní věci žalobkyně: M. V., nar. „X“, bytem „X“, proti žalované: České správěsociálníhozabezpečení, se sídlem v Praze 5, ul. Křížová č. p. 25, PSČ 225 08, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 29. 9. 2016, č. j. „X“, o invalidním důchodu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou ke zdejšímu soudu v zákonem stanovené lhůtě domáhala zrušení rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení ze dne 29. 9. 2016, č. j. „X“, kterým byly zamítnuty její námitky proti rozhodnutí žalované ze dne 26. 7. 2016, č. „X“, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu dle ust. § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pro nesplnění podmínek ust. § 39 odst. 2 písm. b) a písm. c) téhož zákona s odůvodněním, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Litoměřice ze dne 21. 6. 2016 žalobkyně je nadále invalidní pro invaliditu prvního stupně, neboť z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu činí u ní pokles její pracovní schopnosti jen 45%.

Podáním, které bylo prostřednictvím držitele poštovní licence doručeno soudu dne 13. 3. 2017, však žalobkyně tuto žalobu výslovně vzala zpět, aniž by svůj procesní postup blíže zdůvodnila, ovšem patrně v reakci na obsah posudku Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí v Ústí nad Labem ze dne 20. 2. 2017.

S ohledem na skutečnost, že projev vůle žalobkyně, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobkyně zamýšlela ukončení předmětného soudního řízení jeho zastavením, soud tudíž v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), řízení o předmětné žalobě ve výroku ad I. tohoto usnesení zastavil.

Z důvodu zastavení řízení soud současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve výroku ad II. tohoto usnesení nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu Pokračování

78Ad 28/2016

nákladů řízení, neboť k zastavení nedošlo v důsledku pozdějšího chování žalované či uspokojení žalobkyně, a proto žalobkyně nemá proti žalované právo na náhradu nákladů řízení dle věty druhé téhož ustanovení s. ř. s.

Pro úplnost soud poznamenává, že v předmětném přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí jsou pro soud vzásadě určující závěry posudku vypracovaný k žádosti soudu Posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí v Ústí nad Labem. Pokud u žalobkyně případně dojde ke změně (zhoršení) jejího zdravotního stavu, nic jí nebrání v tom, aby u žalované opětovně požádala o přiznání invalidního důchodu a iniciovala tak nové správní řízení včetně případného soudního přezkumu v rámci správního soudnictví.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 30. března 2017

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Gabriela Zlatová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru