Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 Ad 15/2011 - 13Usnesení KSUL ze dne 28.07.2011

Prejudikatura

2 Afs 98/2004


přidejte vlastní popisek

78Ad 15/2011-13

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Lehkou, Ph.D., v právní věci žalobce: M. Z., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze 5, ul. Křížová č.p. 25, PSČ 225 08, v řízení o žalobě

proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 3. 2011, č. „X“, o invalidním důchodu,

takto:

I. Žaloba se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce zaslal prostřednictvím pošty dne 14. 6. 2011 zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 4. 3. 2011, č. „X“, kterým mu žalovaná s odkazem na ust. § 38 Sb., o důchodovém pojištění, zamítla žádost o invalidní důchod s odůvodněním, že pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Jičín ze dne 8. 2. 2011 žalobci poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti toliko o 30%, zatímco pro vznik invalidity je zapotřebí pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 35%.

Z žaloby tedy vyplývá, že žalobce se domáhá zrušení správního rozhodnutí žalované ve smyslu ust. § 65 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“).

Před vlastním projednáním věci byl soud nejprve povinen zabývat se povahou napadených rozhodnutí v tom směru, zda se nejedná o rozhodnutí, která jsou z přezkumné činnosti soudu vyloučena. K přezkoumávání správního rozhodnutí může soud v rámci správního soudnictví totiž přistoupit jen za předpokladu, že není dána překážka, která by mu bránila věcně rozhodnout. Jinak soudu nezbývá nic jiného než podanou žalobu s odkazem na některé písmeno odst. 1 ust. § 46 s.ř.s. usnesením odmítnout.

Při vyhodnocování existence překážek bránících o žalobou napadeném rozhodnutí věcně rozhodnout soud předně vycházel z ust. § 5 s.ř.s., dle něhož platí, že pokud nestanoví tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon. Soudní Pokračování

78Ad 15/2011

ochrana ve správním soudnictví tedy nastupuje teprve poté, kdy jsou vyčerpány možnosti nápravy nezákonného nebo vadného rozhodnutí prostředky správního řízení.

Obecně stanovený důvod nepřípustnosti návrhu v ust. § 5 s.ř.s. je rozveden v následujících ustanoveních s.ř.s., např. v ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl návrh podán předčasně nebo opožděně.

V daném případě přitom soud dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí je třeba odmítnout, a to s poukazem právě na ust. 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s., neboť žaloba vůči němu byla ze strany žalobce podána předčasně.

K tomuto závěru soud dospěl s ohledem na zjištění, že žalobou napadené rozhodnutí je toliko prvoinstančním rozhodnutím, když bylo vydáno žalovanou jakožto správním orgánem v prvním stupni, neboť bylo vůči němu možné podat námitky.

K rozhodnutí žalované ze dne 4. 3. 2011 soud podotýká, že z něj prokazatelně vyplývá, že žalobce byl náležitě poučen o tom, že proti tomuto rozhodnutí je možné u žalované podat námitky do 30 dnů ode dne následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí. Skutečnost, že v předmětné věci žalobce napadá toliko prvoinstanční rozhodnutí, si soud přitom ověřil u žalované, která k výzvě soudu ze dne 12. 7. 2011, č.j. 78 Ad 15/2011 – 7, v odpovědi ze dne 25. 7. 2011, kterou soud obdržel dne 27. 7. 2011, sdělila, že se skutečně jedná o prvoinstanční rozhodnutí žalované, proti němuž bylo přípustné podat námitky. Dále žalovaná soudu sdělila, že žalobce toto prvoinstanční rozhodnutí v souladu s uděleným poučením napadl včasnými námitkami, o kterých žalovaná vydala dne 16. 6. 2011, zamítavé rozhodnutí pod č.j. „X“, které bylo žalobci doručeno dne 24. 6. 2011. Ke svému sdělení žalovaná současně doložila v kopiích námitky žalobce vůči rozhodnutí žalované ze dne 4. 3. 2011 a rozhodnutí žalované o námitkách ze dne 16. 6. 2011 spolu s dokladem o doručení žalobci dne 24. 6. 2011.

Pokud ovšem žalobce uplatnil žalobu dne 14. 6. 2011, nebylo možné touto žalobou napadnout prvoinstanční rozhodnutí ze dne 4. 3. 2011, neboť žalobce nevyčkal rozhodnutí žalované o námitkách proti prvoinstančnímu rozhodnutí ze dne 4. 3. 2011, je nutno žalobu odmítnout pro předčasnost s poukazem na ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. Žalobce sice vyčerpal řádný opravný prostředek – námitky – který byl připuštěn v řízení před žalovanou jakožto prvoinstančním správním orgánem, avšak nevyčkal na konečné rozhodnutí ve věci, tj. na rozhodnutí o námitkách, žalované jakožto druhoinstančního správního orgánu, které bylo vydáno až po podání žaloby dne 16. 6. 2011. Žalobce tudíž nepřípustně brojí toliko proti prvoinstančnímu rozhodnutí a nikoliv proti konečnému rozhodnutí ve věci, které z povahy věci je v daném případě rozhodnutím ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. ve spojení s ust. § 5 s.ř.s. Žalobce má možnost podat žalobu vůči rozhodnutí žalované o námitkách ze dne 14. 6. 2011 do dvou měsíců ode dne jeho doručení.

S ohledem na shora rozvedené skutečnosti, které korespondují konstantní judikatuře správních soudů v této otázce včetně Nejvyššího správního soudu (srov. např. jeho rozsudek ze dne 12. 5. 2005, č.j. 2 Afs/98/2004-65, který je publikován ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 672/2005 a na www.nssoud.cz), soudu tedy nezbylo než žalobu ve výroku ad I. tohoto usnesení odmítnout.

Pokračování

78Ad 15/2011

Z důvodu odmítnutí žaloby soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. ve výroku ad II. tohoto usnesení nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 28. července 2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Gabriela Oulická

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru