Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 Ad 14/2011 - 14Usnesení KSUL ze dne 12.08.2011

Prejudikatura

2 As 11/2005


přidejte vlastní popisek

78Ad 14/2011-14

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Lehkou, Ph.D., v právní věci žalobkyně: L. G., bytem „X“, proti žalované: České správě sociál ního zabezpečení, se sídlem v Praze 5, ul. Křížová č.p. 25, PSČ 225 08, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 12. 2010, č.j. „X“, o invalidním důchodu I. stupně,

takto:

I. Žaloba se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou k poštovní přepravě dne 24. 5. 2010 domáhala u zdejšího soudu zrušení rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení ze dne 8. 12. 2010, č.j. „X“, kterým jí žalovaná zamítla námitky proti rozhodnutí č. II. žalované ze dne 22. 9. 2010, jímž žalobkyni byl snížen od 3. 3. 2010 invalidní důchod pro invaliditu III. stupně na invalidní důchod pro invaliditu I. stupně s odkazem na ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s odůvodněním, dle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Litoměřicích ze dne 3. 3. 2010 je žalobkyně invalidní pro invaliditu I. stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyni poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti toliko o 40%, zatímco pro přiznání invalidity II. stupně je nutné mít pokles nejméně o 50% avšak nejvíce o 69%, a pro přiznání invalidity III. stupně je nutné mít pokles nejméně o 70%.

Předmětná žaloba tedy směřovala proti rozhodnutí správního orgánu, na což dopadá právní úprava upravená v ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“). V této souvislosti je ale třeba uvést, že k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. je legitimován ten, kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti. Podle ust. § 72 odst. 1 s.ř.s. pak platí, že žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle odst. 4 téhož ustanovení zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Podle § 40 odst. 1 s.ř.s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Odst. 2 citovaného ustanovení pak stanoví, že lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek Pokračování

78Ad 14/2011

lhůty. Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením návrh (žalobu) odmítne, jestliže byl návrh (žaloba) podán předčasně nebo opožděně.

Jelikož žalobkyně v předmětné žalobě neuvedla, že kdy jí bylo doručeno žalobou napadené rozhodnutí, soud prvotně vycházel z faktu, že dotyčná žaloba byla podána v zákonem stanovené dvouměsíční lhůtě, a proto vyzval žalovanou, aby se k této žalobě vyjádřila a soudu předložila příslušný spisový materiál.

K soudní výzvě tedy žalovaná soudu zaslala písemné vyjádření k žalobě, v němž uvedla, že žalobkyni bylo žalobou napadené rozhodnutí doručeno již dne 10. 12. 2010. Současně na důkaz tohoto tvrzení soudu předložila správní spis, který obsahoval i originál dotyčného správního rozhodnutí, tj. rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení ze dne 8. 12. 2010, č.j. 575 406 0972/45091-JT, včetně dokladu o doručení tohoto rozhodnutí žalobkyni.

Z dokladů předložených soudu žalovanou ohledně zachování lhůty pro podání žaloby soud přitom prokazatelně zjistil, že předmětná žaloba byla podána opožděně. Žalobou napadené rozhodnutí, tj. rozhodnutí žalované ze dne ze dne 8. 12. 2010, č.j. 575 406 0972/45091-JT, totiž bylo žalobkyni řádně doručeno do vlastních rukou skutečně již dne 10. 12. 2010, jak vyplývá z otištěného razítka dodací pošty a vlastnoručního podpisu žalobkyně na dodejce. Tento den je pak zapotřebí považovat za den oznámení dotyčného rozhodnutí žalobkyni ve smyslu běhu lhůty pro podání správní žaloby podle ust. § 72 odst. 1 s.ř.s.

Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle měsíců byl tedy v případě žalobou napadeného rozhodnutí pátek 10. 12. 2010 a dvouměsíční lhůta pro podání správní žaloby tak skončila ve čtvrtek 10. 2. 2011.

Z předmětné žaloby ovšem soud zjistil, ostatně jak již bylo poznamenáno shora, že žaloba byla podána k poštovní přepravě až dne 24. 5. 2011. Z právě uvedeného je tak zřejmé, že lhůta k včasnému podání žaloby nebyla zachována, když žaloba nebyla v poslední den lhůty předána soudu, popř. žalované, nebo jim zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence.

S ohledem na výše uvedená příslušná ustanovení s.ř.s. nezbylo soudu nic jiného než vyslovit, že předmětná žaloba byla podána opožděně, neboť nebyla dodržena zákonem stanovená dvouměsíční lhůta k jejímu podání. Z tohoto důvodu pak soud s odkazem na ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. tuto žalobu pro opožděnost odmítl.

V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat

Pokračování

78Ad 14/2011

označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 12. srpna 2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru