Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 A 6/2020 - 41Usnesení KSUL ze dne 24.03.2021

Prejudikatura

3 Azs 66/2017 - 31

7 As 15/2010 - 56

2 Azs 9/2003 - 40

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Azs 117/2021

přidejte vlastní popisek

78 A 6/2020-41

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Ing. Mgr. Martinem Jakubem Brusem ve věci

žalobce: S. D., narozen „X“, státní příslušník Senegalské republiky, t. č. bytem „X“,

zastoupen Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem, sídlem Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava,

proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, sídlem Olšanská 2176/2, 130 51 Praha 3,

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 3. 2020, č. j. CPR-22147-3/ČJ-2019-930310-V242,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Ladislavu Bártovi, advokátovi, se nepřiznává odměna za zastupování žalobce a náhrada hotových výdajů.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podanou dne 3. 4. 2020 domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 9. 3. 2020, č. j. CPR-22147-3/ČJ-2019-930310-V242, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, ze dne 18. 4. 2019, č. j. KRPU-27188-36/ČJ-2019-040022-RD-SV. Tímto rozhodnutím bylo žalobci podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) uloženo správní vyhoštění a doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie, byla stanovena na osm měsíců od okamžiku, kdy pozbude oprávnění k pobytu na území České republiky, a stanovil mu dobu k vycestování z území České republiky v délce šedesáti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Žalobce v žalobě současně navrhl, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů Mgr. Ladislav Bárta za účelem hájení jeho práv.

2. Soud usnesením ze dne 7. 4. 2020, č. j. 78 A 6/2020-12, ustanovil zástupcem žalobce pro toto soudní řízení Mgr. Ladislava Bártu, advokáta.

3. Před vlastním projednáním věci je soud vždy povinen zkoumat, zda jsou splněny podmínky řízení a zda má žaloba všechny zákonem stanovené náležitosti k tomu, aby byla projednatelná. Soud zdůrazňuje, že žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) musí vždy obsahovat náležitosti vyjmenované v § 37 odst. 2 a 3 a v § 71 s. ř. s., jinak je vyloučeno, aby soud ve věci meritorně rozhodl.

4. Podle § 71 odst. 1 s. ř. s. platí, že „[ž]aloba kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) musí obsahovat a) označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci, b) označení osob na řízení zúčastněných, jsou-li žalobci známy, c) označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá, d) žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, e) jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést, f) návrh výroku rozsudku.“ Z § 37 odst. 5 s. ř. s. vyplývá, že „[p]ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.“

5. Soud shledal, že žalobcovo podání některé z uvedených náležitostí (povinných obsahových součástí) nezahrnuje, a proto usnesením ze dne 7. 4. 2020, č. j. 78 A 6/2020-12, žalobce prostřednictvím jeho právního zástupce vyzval k odstranění vad žaloby, tj. aby v souladu s § 71 odst. 1 písm. d) a f) s. ř. s. uvedl, z jakých konkrétních skutkových a právních důvodů žalobce napadá žalobou napadené rozhodnutí, a také návrh výroku rozsudku. Ke splnění těchto povinností stanovil soud lhůtu jednoho týdne od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení bylo právnímu zástupci žalobce doručeno do jeho datové schránky dne 7. 4. 2020.

6. Na tomto místě soud poznamenává, že o žalobě v projednávané věci již jednou rozhodl, a to usnesením ze dne 19. 6. 2020, č. j. 78 A 6/2020-24, jímž žalobu odmítl pro vady, které žalobce na výzvu soudu neodstranil. Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 15. 10. 2020, č. j. 6 Azs 210/2020-20, zmíněné usnesení zdejšího soud zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení s tím, že lhůta k odstranění vad žaloby v době rozhodování zdejšího soudu dosud neuplynula a je třeba žalobci řádně doručit usnesení ze dne 7. 4. 2020. Tímto právním názorem Nejvyššího správního soudu byl zdejší soud v dalším řízení podle § 110 odst. 4 s. ř. s. vázán.

7. Soud se proto dotázal Ministerstva vnitra na aktuální místo pobytu žalobce a současně žalobci zaslal zmíněné usnesení ze dne 7. 4. 2020 na adresu Poděbradova 161/10, Lysá nad Labem, kterou žalobce označil v kasační stížnosti. Dne 12. 11. 2020 bylo předmětné usnesení zdejšího soudu ze dne 7. 4. 2020, jímž byl žalobci ustanoven Mgr. Ladislav Bárta, advokát, a jímž byl žalobce současně vyzván k odstranění vad žaloby, doručeno žalobci na uvedenou adresu. Usnesení zdejšího soudu ze dne 7. 4. 2020, č. j. 78 A 6/2020-12, tudíž dne 12. 11. 2020 nabylo právní moci.

8. Podle § 35 odst. 10 věty třetí s. ř. s. lhůta pro podání žaloby neběží od podání návrhu na ustanovení zástupce do právní moci rozhodnutí o něm. Usnesení zdejšího soudu ze dne 7. 4. 2020, jímž byl žalobci ustanoven právní zástupce, nabylo právní moci dne 12. 11. 2020, kdy bylo doručeno žalobci. Lhůta pro podání žaloby, která podle § 172 odst. 2 zákona o pobytu cizinců činila deset dnů, počala plynout dne 26. 3. 2020 (počátek lhůty určilo doručení napadeného rozhodnutí žalobci dne 25. 3. 2020) a ke dni podání žaloby obsahující návrh na ustanovení zástupce soudem (2. 4. 2020) z ní uplynulo osm dnů, tudíž zbývaly dva dny. Po dobu od podání žaloby do právní moci usnesení ze dne 7. 4. 2020, jímž byl žalobci ustanoven zástupce, tato lhůta neběžela. Od 12. 11. 2020, kdy předmětné usnesení nabylo právní moci, pokračoval běh lhůty pro podání žaloby, a její konec tak připadl na pondělí 16. 11. 2020, jakožto nejblíže následující pracovní den po sobotě 14. 11. 2020, na kterou by konec lhůty pro podání žaloby jinak připadl. Lze tedy shrnout, že lhůta pro podání žaloby v projednávané věci uplynula dne 16. 11. 2020. Soud v usnesení ze dne 7. 4. 2020 uložil žalobci povinnost odstranit vady žaloby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení, tj. do 19. 11. 2020 počítáno od okamžiku jeho doručení samotnému žalobci.

9. Žalobce ani jeho právní zástupce však na zmíněné usnesení ve stanovené lhůtě ani později nijak nereagovali, přestože byli řádně poučeni o tom, že soud žalobu odmítne, pokud nebude ve stanovené lhůtě doplněna a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat. Žaloba tudíž i nadále vykazuje nedostatky, které soud popsal ve výše zmíněném usnesení ze dne 7. 4. 2020, tj. postrádá především řádné vymezení žalobních bodů a návrh výroku rozsudku. Tyto vady nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny a v řízení z důvodu těchto nedostatků nelze pokračovat, proto soud dospěl k závěru, že jsou naplněny podmínky § 37 odst. 5 s. ř. s. a žalobu v souladu s tímto ustanovením odmítl.

10. Nad rámec nezbytného odůvodnění soud dodává, že právní zástupce žalobce měl dostatek času k tomu, aby žalobu doplnil v souladu s požadavky stanovenými v usnesení zdejšího soudu ze dne 7. 4. 2020, a byl na tuto svou povinnost několikrát upozorněn – jednak přímo zmíněným usnesením, jednak zrušeným usnesením zdejšího soudu ze dne 19. 6. 2020, jímž byla žaloba odmítnuta, a v neposlední řadě rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2020, č. j. 6 Azs 210/2020-20, kterým bylo předchozí usnesení zdejšího soudu zrušeno a věc mu vrácena k dalšímu řízení. Zdejší soud má za to, že nebylo jeho povinností opětovně právního zástupce žalobce vyzývat k odstranění vad žaloby. Právní zástupce žalobce naopak měl povinnost sám žalobu v souladu s usnesením zdejšího soudu ze dne 7. 4. 2020, č. j. 78 A 6/2020-12, doplnit, což mohl učinit i poté, kdy byl přípisem ze dne 9. 11. 2020, č. j. 78 A 6/2020-40, vyrozuměn o tom, že došlo ke změně osoby specializovaného samosoudce, který bude ve věci rozhodovat po zrušení předchozího rozhodnutí zdejšího soudu, neboť si musel být vědom toho, že svou povinnost odstranit vady žaloby dosud nesplnil. Právní zástupce žalobce však zůstal naprosto pasivní a doplnění žaloby nepodal, což vedlo k odmítnutí žaloby.

11. Z důvodu odmítnutí žaloby soud současně v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

12. Právnímu zástupci žalobce Mgr. Ladislavu Bártovi, advokátovi, který byl žalobci ustanoven usnesením zdejšího soudu ze dne 7. 4. 2020, č. j. 78 A 6/2020-12, nepřiznal soud odměnu za zastupování žalobce a náhradu hotových výdajů, neboť právní zástupce žalobce neodstraněním vad žaloby navzdory výzvě soudu a příslušnému poučení způsobil, že žaloba nemohla být věcně projednána, čímž zmařil účel, pro který byl ustanoven.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, sídlem Moravské náměstí 611/6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ústí nad Labem 24. března 2021

Ing. Mgr. Martin Jakub Brus, v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru