Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 A 5/2017 - 53Usnesení KSUL ze dne 28.04.2017

Prejudikatura

5 As 39/2010 - 76


přidejte vlastní popisek

78A 5/2017-53

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Lehkou, Ph.D. v právní věci žalobce: J. Z., nar. „X“, bytem „X“, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem v Praze 4, ul. Na Zlatnici č. p. 301/2, PSČ 147 00, proti žalované: P o l i c i i ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, Lidické náměstí č. p. 9, PSČ 471 09, v řízení o žalobě proti rozhodnutí vydaném v blokovém řízení o uložení blokové pokuty: blok série „X“, číslo „X“,

takto:

I. Žaloba se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 12. 1. 2017, č. j. 41 A 49/2016 – 48, byla v části týkající se rozhodnutí žalované, které bylo vydáno v blokovém řízení o uložení blokové pokuty: blok série „X“, číslo „X“, postoupena žaloba zdejšímu soudu, jakožto místně příslušnému soudu, v níž žalobce brojil mj. proti tomuto rozhodnutí.

Před vlastním projednáním věci byl soud nejprve povinen zabývat se povahou napadeného rozhodnutí v tom směru, zda se nejedná o rozhodnutí, které je z přezkumné činnosti soudu vyloučeno. K přezkoumávání správního rozhodnutí může soud v rámci správního soudnictví totiž přistoupit jen za předpokladu, že není dána překážka, která by mu bránila věcně rozhodnout. Jinak soudu nezbývá nic jiného, než podanou žalobu jako nepřípustnou podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), usnesením odmítnout. O tom, kdy nastává taková situace, hovoří mimo jiné ust. § 68 písm. a) s. ř. s., kde je uvedeno, že žaloba je nepřípustná také tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného.

V daném případě je nepochybné, že žalobce brojí proti rozhodnutí o pokutě, která mu byla uložena v blokovém řízení. Na tomto místě je ovšem nutno zdůraznit, že dle ust. § 84 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se proti uložení pokuty v blokovém řízení nelze odvolat.

Pokračování

78A 5/2017

Otázkou přípustnosti soudního přezkumu pokuty uložené v rámci blokového řízení se zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 29. 12. 2004, č. j. 6 As 49/2003 - 46, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 505/2005 a také na www.nssoud.cz, kdy závěry obsažené v tomto rozsudku doposud nebyly nikterak překonány. Nejvyšší správní soud v tomto rozhodnutí dospěl k závěru, že přestupek, který byl projednán v blokovém řízení, přičemž obviněný z přestupku s projednáním dotyčného přestupku souhlasil, nelze ve správním soudnictví přezkoumávat, a to s poukazem na ust. § 68 písm. a) s. ř. s., kdy žalobu je nutno pro nepřípustnost dle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítnout.

V daném případě byla obviněnému z přestupku, v němž byl Policií ČR ztotožněn právě žalobce, uložena pokuta v blokovém řízení, což signalizuje situaci, že obviněný z přestupku byl při svém přestupkovém jednání na místě přistižen, dále že za toto přestupkové jednání bylo možné uložit pokutu na místě a že obviněný z přestupku byl ochoten blokovou pokutu zaplatit, což stvrzuje svým podpisem na příslušném pokutovém bloku. Pokud by nebyly tyto podmínky kumulativně splněny, nebylo možné dotyčný přestupek projednat v blokovém řízení.

Žalobce by měl vzít v potaz skutečnost, že při uložení blokové pokuty obviněný z přestupku nevyčerpává všechny opravné prostředky v řízení před správním orgánem, které právní předpisy připouštějí, přičemž uložením blokové pokuty přestupkové řízení končí a již je vyloučeno vést standardní přestupkové řízení, které končí vydáním rozhodnutí o přestupku, jež představuje rozhodnutí ve smyslu ust. § 65 s. ř. s.

Faktem tak zůstává, že předmětná žaloba ve shora vymezené části brojí proti rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek, aniž by vůči tomuto přestupku byly vyčerpány všechny opravné prostředky v řízení před správním orgánem, které právní předpisy připouštějí. Zdejší soud přitom neshledal žádný důvod k odchýlení se od výše předestřených závěrů Nejvyššího správního soudu vyslovených v jeho rozsudku ze dne 29. 12. 2004, č. j. 6 As 49/2003 - 46, a proto dospěl k závěru, že v daném případě je dán důvod pro odmítnutí žaloby jako nepřípustné podle ust. § 68 písm. a) s. ř. s. Soudu tudíž nezbylo, než žalobu podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) v návaznosti na ust. § 68 písm. a) s. ř. s. ve výroku usnesení ad I. jako nepřípustnou odmítnout.

Výrok ad II. o náhradě nákladů řízení vychází z ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

O případném vrácení soudního poplatku žalobci soud nerozhodoval, neboť žalobcem vev ztahu k žalobou napadenému rozhodnutí nebyl dosud uhrazen.

Poučení: Proti rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Pokračování

78A 5/2017

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 28. dubna 2017

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru