Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 A 5/2013 - 27Usnesení KSUL ze dne 09.08.2013

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

78A 5/2013-27

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v samosoudkyní JUDr. Markétou Lehkou, Ph.D. v právní věci žalobce: L. N., bytem „X“, zastoupeného Mgr. Filipem Toulem, advokátem se sídlem , ul. Kostelní č. p. 172, PSČ 411 08, proti žalovanému: Krajském u úřadu Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební č. p. 3118/48, PSČ 400 02, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 4. 2013, č. j. 1721/DS/2013, JID: 54832/2013/KUUK/Ne,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2.000,-Kč. Částka 2.000,-Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u zdejšího soudu v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 24. 4. 2013, č. j. 1721/DS/2013, JID: 54832/2013/KUUK/Ne, kterým došlo k zamítnutí jeho odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Teplice, odbor správních činností, oddělení přestupků, ze dne 11. 2. 2013, č. j. MgMT/015256/2013, jímž byl uznán vinným z přestupku podle ust. § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za který mu byla uložena pokuta ve výši 4.000,-Kč, dále zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v délce 4 měsíců a také mu byla uložena povinnost uhradit náhradu nákladů správního řízení ve výši 1.000,-Kč.

Podáním, které soud obdržel dne 6. 8. 2013, však žalobce prostřednictvím svého právního zástupce vzal výslovně tuto žalobu zpět, aniž by tento svůj procesní postup nějak zdůvodnil.

Protože projev vůle žalobce, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobce zamýšlel ukončení dotyčného soudního řízení jeho zastavením, soud tudíž v souladu s ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), řízení o předmětné žalobě zastavil.

Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného paragrafu a navíc žalobce náhradu nákladů řízení ani nepožadoval.

Podle ust. § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je Pokračování

78A 5/2013

splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,-Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Vzhledem k tomu, že ke zpětvzetí žaloby a tím i zastavení řízení došlo před nařízením jednání, musel soud zaplacený soudní poplatek ve výši 3.000,-Kč zkrátit o částku 1.000,-Kč. Z tohoto důvodu výrokem III. tohoto usnesení rozhodl soud o vrácení zbývající části soudního poplatku ve výši 2.000,-Kč. V souladu s citovaným ustanovením soud rovněž rozhodl, že poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu v obvyklé lhůtě.

Pro úplnost dodává, a to s ohledem na žalobcem v žalobě učiněnou citaci rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 2. 2008, č. j. 75 Ca 2/2008 – 23, že tento rozsudek, který byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2009, č. j. 5 As 104/2008 – 45, byl publikován mj. v časopise Soudní rozhledy č. 5/2010, takže s vlastním zdůvodněním tohoto judikátu se může žalobce snadno detailně seznámit, aby se do budoucna vystříhal dalšímu přestupkovému projednávání v souvislosti s řízením vozidel, neboť žalobcem učiněná citace dotyčného rozsudku je zjevně nepřesná.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout .

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 9. srpna 2013

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Kubová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru