Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 A 10/2014 - 18Usnesení KSUL ze dne 08.09.2014

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

78A 10/2014-18

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Lehkou, Ph.D. v právní věci žalobceů: M. B., nar. „X“, bytem „X“, zastoupeného JUDr. Petrem Doležalem, advokátem se sídlem v Praze 8, ul. Mazovská č. p. 476, PSČ 181 00, proti žalovanému: Krajskému úřadu Ústeckého k r a j e, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební č. p. 3118/48, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 5. 6. 2014, č. j. 2171/DS/2014, JID: 81397/2014/KUUK/Bal, ze dne 9. 6. 2014, č. j. 2174/DS/2014, JID: 81728/2014/KUUK/Bal, a ze dne 11. 6. 2014, č. j. 2174/DS/2014, JID: 82835/2014/KUUK/Bal,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal datovou zprávou dne 10. 8. 2014 prostřednictvím svého právního zástupce u zdejšího soudu žalobu, v níž žalobce brojil proti rozhodnutí třem rozhodnutím žalovaného Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to ze dne 5. 6. 2014, č. j. 2171/DS/2014, JID: 81397/2014/KUUK/Bal, ze dne 9. 6. 2014, č. j. 2174/DS/2014, JID: 81728/2014/KUUK/Bal, a ze dne 11. 6. 2014, č. j. 2174/DS/2014, JID: 82835/2014/KUUK/Bal, jimiž bylo zamítavě rozhodnuto o třech odvoláních žalobce proti třem rozhodnutím Městského úřadu Roudnice nad Labem.

Podle ust. § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění platném ke dni podání žaloby (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ve věcech správního soudnictví ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, a podle § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková Pokračování

78A 10/2014

povinnost za toto řízení podáním žaloby. Poplatky ve výši 3 x 3 000,-Kč za podání předmětné žaloby, když žalobce jednou žalůobou napadal hned tři rozhodnutí [položka 18 bod 2. písm. a) sazebníku soudních poplatků] v případě žalobce byly přitom splatné podle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobce svoji poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnil, tudíž jej soud prostřednictvím jejho právního zástupce třemi samostatnými výzvami ze dne 14. 8. 2014, č. j. 78 A 10/2014 – 14 (výzva ve vztahu k rozhodnutí ze dne 5. 6. 2014, č. j. 2171/DS/2014, JID: 81397/2014/KUUK/Bal), dále č. j. 78 A 10/2014 – 11 (výzva ze dne 9. 6. 2014, č. j. 2174/DS/2014, JID: 81728/2014/KUUK/Bal), a č. j. 78 a 10/2014 – 12 (výzva ze dne 11. 6. 2014, č. j. 2174/DS/2014, JID: 82835/2014/KUUK/Bal), vyzval k zaplacení soudních poplatků a zároveň je upozornil, že řízení bude zastaveno, pokud poplatky nebudou ve lhůtě pěti dnů od doručení výzev zaplaceny. Všechny tři výzvy k zaplacení soudních poplatků byly právnímu zástupci žalobců řádně doručeny prostřednictvím systému datových schránek dne 23. 8. 2014.

V daném případě však došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení dotyčných soudních poplatků, když žalobce ve stanovené lhůtě a ani později ke dni rozhodnutí soudu ani jeden z dotyčných soudních poplatků nezaplatil.

Na základě této skutečnosti soud podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. a ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o předmětné žalobě ve výroku usnesení ad I. zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve výroku usnesení ad II. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pokračování

78A 10/2014

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 8. září 2014

JUDr. Markéta L e h k á, Ph.D. v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru