Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

75 Az 8/2019 - 27Usnesení KSUL ze dne 07.02.2020

Prejudikatura

4 As 24/2012 - 18


přidejte vlastní popisek

75 Az 8/2019-27

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Černým, Ph.D., ve věci žalobce: A. A., narozený „X“,

státní příslušnost Alžírská demokratická a lidová republika, bytem „X“,

zastoupený advokátem Mgr. Vratislavem Polkou, sídlem Vinohradská 22, 120 00, Praha 2,

proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, sídlem Nad Štolou 3, P. O. BOX 21, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 10. 2019, č. j. OAM-274/LE-LE05-LE26-2018,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého právního zástupce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 8. 10. 2019, č. j. OAM-274/LE-LE05-LE26-2018, kterým bylo ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany rozhodnuto tak, že se mezinárodní ochrana neuděluje.

Dne 6. 2. 2020 bylo soudu doručeno podání, v němž žalobce sdělil soudu, že předmětnou žalobu bere v plném rozsahu zpět.

Dle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), platí, že soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože projev vůle žalobce ze dne 5. 2. 2020, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je dostatečně jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobce zamýšlel ukončení tohoto soudního řízení, soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. řízení o předmětné žalobě zastavil.

Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. nepřiznal soud žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného ustanovení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ústí nad Labem 7. února 2020

JUDr. Petr Černý, Ph.D., v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru