Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

75 Az 36/2016 - 23Usnesení KSUL ze dne 11.11.2016

Prejudikatura

Vol 124/2013 - 25


přidejte vlastní popisek

75Az 36/2016-23

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Černým, Ph.D. v právní věci žalobce: K. T., nar. „X“, státní příslušnost Kyrgyzská republika, t.č. „X“, proti žalovanému: Ministerstvu vnitra, Odboru azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5.8.2016, č.j. OAM-514-ZA-ZA11-ZA15-201, E.č. „X“,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 5.8.2016, č.j. OAM-514-ZA-ZA11-ZA15-201, E.č. „X“, kterým bylo rozhodnuto o žádosti žalobce o udělení mezinárodní ochrany tak, že žádost o udělení mezinárodní ochrany je nepřípustná podle § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), řízení o udělení mezinárodní ochrany bylo zastaveno podle § 25 písm. i) zákona o azylu, a státem příslušným k posouzení podané žádosti podle čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, byla určena Litevská republika.

Dle ustanovení § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), platí, že z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti čemu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno. V ustanovení § 37 odst. 5 s.ř.s. je mimo jiné uvedeno, že předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Dále je v tomto ustanovení uvedeno, že nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Jelikož podání žalobce ze dne 2.9.2016 nešlo vyhodnotit jako perfektní žalobu dle shora zmíněných ustanovení s.ř.s., a z tohoto důvodu jej zatím nebylo možné podrobit soudnímu přezkumu v rámci správního soudnictví, soud proto usnesením ze dne 25.10.2016, č.j. 75 Az 36/2016-22, vyzval žalobce v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s.ř.s. k odstranění Pokračování

75Az 36/2016

vad tohoto podání. Soud žalobce vyzval, aby vymezil žalobní body, z nichž bude patrno, z jakých konkrétních skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné a aby uvedl, jaké důkazy k prokázání svých tvrzení navrhuje provést, případně uvedl, že provedení takových důkazů nenavrhuje. Ke splnění shora uvedené povinnosti byla žalobci soudem stanovena lhůta deseti dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Žalobce byl soudem v závěru usnesení rovněž poučen v tom směru, že nebudou-li vady jeho podání ze dne 2.9.2016 ve stanovené lhůtě odstraněny, a pro tento nedostatek nebude možno v řízení pokračovat, soud řízení o tomto návrhu odmítne.

Písemnost obsahující předmětné usnesení byla žalobci řádně doručena dne 26.10.2016, a to vhozením do schránky na jím v žalobě uvedenou adresu (viz doručenka založená v soudním spisu). Žalobce na výzvu soudu k odstranění vad jeho podání ze dne 2.9.2016 nikterak nezareagoval, a proto soudem stanovená desetidenní lhůta k odstranění vad podání marně uplynula dne 7.11.2016.

Vzhledem k výše uvedenému soud podání žalobce ze dne 2.9.2016 dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. ve spojení s ustanovením § 37 odst. 5 s.ř.s. z důvodu nedostatku podmínek řízení výrokem ad I) odmítl, neboť i přes doručenou výzvu soudu nebyly nedostatky podání ze dne 2.9.2016 řádně a včas odstraněny, a v řízení nelze proto pokračovat. Soud v tomto rozhodnutí vycházel z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 2. 2004, č.j. 4 Azs 53/2003-45, nebo rozsudek ze dne 22. 12. 2003, č.j. 7 Azs 53/2003-66).

V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. výrokem ad II) nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů. O soudním poplatku nebylo rozhodováno, protože dané řízení je od soudního poplatku osvobozeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo

Pokračování

75Az 36/2016

jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem 11. listopadu 2016

JUDr. Petr Černý, Ph.D. v. r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Gabriela Zlatová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru