Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

75 Az 2/2014 - 14Usnesení KSUL ze dne 04.08.2014

Prejudikatura

7 Azs 271/2004


přidejte vlastní popisek

75Az 2/2014-14

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Černým, Ph.D. v právní věci žalobce: S. N. O., nar. „X“, státní příslušnost Kosovská republika, ev. č. „X“, t.č. neznámého pobytu, zastoupeného opatrovníkem Mgr. Janem Odvárkem, regionální vedoucí Probační a mediační služby v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2/484, 400 01 Ústí nad Labem, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem P. O. Box 21/OAM, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4.3.2014, č.j. OAM-261/LE-LE05-LE05-2013, e.č. „X“,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 4.3.2014, č.j. OAM-261/LE-LE05-LE05-2013, e.č. „X“, jímž nebylo vyhověno jeho žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

V průběhu soudního řízení bylo zdejšímu soudu přípisem Vězeňské služby České republiky, Věznice Bělušice – oddělení správní, ze dne 10.4.2014, č.j. VS 44/060/001/2014-18/SPR/400, oznámeno, že žalobce se již nenachází v této věznici, neboť žalobce byl v období od podání předmětné žaloby převezen do Vazební věznice Ruzyně. Z přípisu dále vyplynulo, že žalobce byl následně dne 2.4.2014 vyhoštěn z území České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost soud přípisem ze dne 22.5.2014, č.j. 75Az 2/2014-8, požádal žalovaného o sdělení, zda je mu známo aktuálního místo pobytu žalobce. Žalovaný přípisem ze dne 28.5.2014 soudu sdělil, že mu není znám aktuální pobyt žalobce. S ohledem na toto zjištění soud následně unesením ze dne 3.6.2014, č.j. 75Az 2/2014-11, ustanovil žalobci dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), opatrovníka. Předmětné usnesení bylo ustanovenému opatrovníkovi žalobce doručeno dne 16.6.2014.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s.ř.s. platí, že soud usnesením řízení zastaví tehdy, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. V daném případě tak stanovuje zvláštní zákon, a to konkrétně zákon o azylu v jeho ustanovení § 33 písm. b), dle něhož platí, že soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

Dle soudu je ze shora předestřených skutečností patrné, že procesní situace předvídaná zmíněným ustanovením zákona o azylu právě nastala, neboť se soudu všemi dostupnými Pokračování

75Az 2/2014

prostředky nepodařilo zjistit současné místo pobytu žalobce, a proto soud v souladu s ustanovení § 33 písm. b) zákona o azylu ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s.ř.s. řízení o předmětné žalobě ve výroku ad I) zastavil.

Z důvodů zastavení řízení současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. soud ve výroku ad II) nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 4. srpna 2014

JUDr. Petr Černý, Ph.D., v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení:

Gabriela Oulická

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru