Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

75 Ad 3/2014 - 25Usnesení KSUL ze dne 03.06.2014

Prejudikatura

2 As 11/2005


přidejte vlastní popisek

75Ad 3/2014-25

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Černým, Ph.D. v právní věci žalobce: nezl. J. J., nar. „X“, zastoupeného zákonnou zástupkyní M. J., nar. „X“, oba bytem „X“, proti žalovanému: Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11.4.2013, č.j. MPSV-UM/4497/13/9S-ÚSK, sp. zn. SZ/792/2012/9S-ÚSK, o příspěvku na péči,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 2.6.2013 podanou prostřednictvím své zákonné zástupkyně, jež byla dána k poštovní přepravě dne 31.12.2013, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 7.1.2014, č.j. 1Ad 1/2014-13, postoupena zdejšímu soudu, jemuž byla doručena dne 30.1.2014, domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 11.4.2013, č.j. MPSV-UM/4497/13/9S-ÚSK, sp. zn. SZ/792/2012/9S-ÚSK, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská pobočka v Ústí nad Labem ze dne 13.8.2012, č.j. 3374/2012/ZAT, kterým byl žalobci měsíčně vyplácený příspěvek na péči snížen z částky 12.000,- Kč na částku 9.000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že podaná žaloba směřovala proti rozhodnutí žalovaného, lze takovouto žalobu podřadit pod ustanovení § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), neboť se jedná o žalobu směřující proti rozhodnutí správního orgánu. Dle ustanovení § 72 odst. 1 s.ř.s. platí, že žalobu (proti rozhodnutí správního orgánu) lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Dle ustanovení § 72 odst. 4 s.ř.s. zmeškání (dvouměsíční) lhůty nelze prominout. Dle ustanovení § 40 odst. 4 s.ř.s. též platí, že tato lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon (s.ř.s.) jinak. Dle ustanovení § 40 odst. 2 s.ř.s. taktéž platí, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek práce, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. soud usnesením návrh odmítne, jestliže byl tento návrh (žaloba) podán předčasně nebo opožděně.

Pokračování

75Ad 3/2014

Na základě výzvy soudu ze dne 3.2.2014, č.j. 75Ad 3/2014-17, žalovaný předložil soudu kopii žalobou napadeného rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci, jakož i kopii dodejky, tj. dokladu o doručení tohoto rozhodnutí žalobci, resp. jeho zákonné zástupkyni. Z předložené dodejky soud zjistil, že napadené rozhodnutí bylo zákonnou zástupkyní žalobce osobně převzato dne 23.4.2013, když převzetí tohoto rozhodnutí zákonná zástupkyně žalobce stvrdila na zmíněné dodejce svým podpisem. Vzhledem k této skutečnosti je třeba den 23.4.2013 v souladu s ustanovením § 72 odst. 1 s.ř.s. považovat za den oznámení rozhodnutí žalobci. Od tohoto dne, tj. od 23.4.2013, počala žalobci ve shodě s ustanovením § 72 odst. 1 s.ř.s. běžet dvouměsíční (nepřekročitelná) lhůta pro podání žaloby proti uvedeným rozhodnutím dle ustanovení § 65 a násl. s.ř.s. Dvouměsíční lhůta pro podání žaloby žalobci dle ustanovení § 72 odst. 1 s.ř.s. uplynula dne 23.6.2013. Jelikož však tento den připadl na neděli, tak v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 s.ř.s. posledním dnem lhůty pro podání žaloby bylo pondělí 24.6.2013. Vzhledem k tomu, že předmětná žaloba byla dána k poštovní přepravě dne 31.12.2013, je z této skutečnosti zcela zřetelné, že dotyčná žaloba byla žalobcem podána opožděně, a to o více než šest měsíců. Lze tedy uzavřít, že dvouměsíční lhůty k včasnému podání žaloby proti zmíněnému rozhodnutí žalovaného nebyla ze strany žalobce dodržena, když tato lhůta u napadeného rozhodnutí marně uplynula dne 24.6.2013.

Ve světle výše uvedených okolností nezbylo soudu nic jiného, než vyslovit, že předmětná žaloba byla žalobcem podána opožděně, neboť žalobcem u napadeného rozhodnutí nebyla dodržena zákonem stanovená dvouměsíční lhůta pro podání žaloby. Z tohoto důvodu musel soud s odkazem na ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. žalobu pro opožděnost odmítnout.

V důsledku odmítnutí žaloby soud současně dle ustanovení § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. O soudním poplatku soud nerozhodoval, neboť v souzené věci se jednalo o řízení ve věcech sociální péče, které je ex lege osvobozeno od poplatkové povinnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej

Pokračování

75Ad 3/2014

zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 3. června 2014

JUDr. Petr Černý, Ph.D. v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru