Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

75 Ad 19/2015 - 44Usnesení KSUL ze dne 07.04.2016

Prejudikatura
4 Azs 82/2007

přidejte vlastní popisek


75Ad 19/2015-44

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Černým, Ph.D. v právní věci žalobce: J. B., „X“, bytem „X“, adresa pro doručování „X“, proti žalovanému: Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2 – Nové Město, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8.6.2015, č.j. MPSV-UM/9679/15/9S-ÚSK,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se včasně podanou žalobou prostřednictvím svého zmocněnce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 8.6.2015, č.j. MPSV-UM/9679/15/9S-ÚSK, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Ústí nad Labem ze dne 29.4.2015, č.j. 120969/15/LT, jímž byla zamítnuta jeho žádost o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení od 1.1.2015.

Podáním, které soud obdržel dne 15.3.2016, žalobce požádal o zastavení všech svých řízení vedených u Krajského soudu v Ústí nad Labem z důvodu úmrtí jeho zmocněnce.

Protože projev vůle žalobce, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobce zamýšlel ukončení dotyčného soudního řízení jeho zastavením, soud tudíž v souladu s ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), ve výroku ad I. usnesení řízení o předmětné žalobě zastavil.

Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. ve výroku ad II. usnesení nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného paragrafu a navíc žalobce náhradu nákladů řízení ani nepožadoval.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních Pokračování

75Ad 19/2015
2

u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 7. dubna 2016
JUDr. Petr Černý, Ph.D. v.r.
samosoudce Za správnost vyhotovení: Gabriela Zlatová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru