Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

75 Ad 10/2012 - 26Usnesení KSUL ze dne 01.08.2012

Prejudikatura

4 Azs 149/2004


přidejte vlastní popisek

75Ad 10/2012-26

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Černým, Ph.D. ve věci žalobce: M. P., bytem „X“, zastoupeného Mgr. Jiřím Dostálem, advokátem, se sídlem v Praze, Pařížská 9, adresa pro doručování Chomutov, Revoluční 54, proti žalovaným: 1) Litvínovská uhelná a.s., sídlem V. Řezáče 315, 434 67 Most, 2) Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze, Křížová 25, v řízení o žalobě ze dne 5.6.2012 na určení, že žalobce v období od 1.6.1968 do 31.12.1978 se zařazuje do kategorie 11 201 IB,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 22.6.2012 k poštovní přepravě žalobu označenou jako „Zařazení od 13.12.1971 do 31.12.1978 do kategorie 11 28 01 1B.“ Žalobce navrhl, aby soud vydal rozsudek: „Určuje se, že žalobce v období od 1.6.1968 do 31.12.1978 se zařazuje do kategorie 11 201 IB. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náhradu nákladů řízení podle vyhl. 484/2000 Sb.“

Z obsahu podání soud přepokládal, že žalobce měl v úmyslu s největší pravděpodobností brojit proti rozhodnutí správního orgánu. Soud však zároveň shledal vady této žaloby, neboť nebylo zřejmé, které rozhodnutí žalobce napadá a zda žádá žalobce napadené rozhodnutí i zrušit, neboť petit žaloby obsahoval pouze určující výrok. Dále soud postrádal i opis napadeného rozhodnutí, z nějž by bylo zřejmé, které rozhodnutí žalobce napadá. Z tohoto důvodu vydal soud usnesení ze dne 29.6.2012, č.j. 75 Ad 10/2012-18, jímž právního zástupce žalobce vyzval k odstranění vad žaloby podle § 37 odst. 5 z.č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“) ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení. V odůvodnění soud mimo jiné uvedl, že v souladu s ustanovením § 78 s.ř.s. je možné pouze rozhodnutí správního orgánu zrušit – je-li žaloba oprávněná, nebo žalobu zamítnout, shledá-li soud, že žaloba není důvodná. Po případném zrušení rozhodnutí správního orgánu se vrátí věc správnímu orgánu k dalšímu řízení, při kterém je správní orgán vázán názorem obsaženým v odůvodnění rozsudku soudu. Je tedy nutno, aby žalobce uvedl návrh rozsudku (§ 71 odst. 1 písm. f) s.ř.s.) do souladu se s.ř.s. a konkretizoval, zda žádá napadená rozhodnutí zrušit, případně uvedl, že žádá pouze určení, že žalobce se v období od 1.6.1968 do 31.12.1978 zařazuje do kategorie 11 28 01 1B.

Pokračování

75Ad 10/2012

Shora uvedené usnesení č.j. 75 Ad 10/2012-18 bylo právnímu zástupci žalobce doručeno dne 9.7.2012. Žalobce přípisem ze dne 12.7.2012, označeným jako „Doplnění žaloby sp. zn. 75 Ad 10/2012,“ M. P., sdělil, že správní orgán do dnešního dne ještě žádné rozhodnutí nevydal.

Přípisem ze dne 27.7.2012 označeným jako „Žádost o přerušení řízení pod sp. zn. 75 Ad 10/2012 vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem“ žalobce sdělil, že v mezidobí rozhodl žalovaný 2) rozhodnutím ze dne 19.7.2012, č.j. 510906166, tak, že předmětné období nezapočítal do kategorie 11 28 01 1B. V případě, že bude vyhověno námitkám proti tomuto rozhodnutí, bude žaloba vzata zpět. V opačném případě bude trváno na žalobě. Závěrem navrhl přerušení řízení do pravomocného rozhodnutí žalovaného 2).

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soud usnesením mimo jiné odmítne žalobu, jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat.

Předně je nutno uvést, že řízení o žalobách proti rozhodnutím správního orgánu je založeno na přísné dispoziční zásadě, neboť žalobce svojí žalobou stanovuje rozsah a kvalitu přezkumu napadeného rozhodnutí soudem (srov. rozsudek NSS ze dne 23.10.2003, 2 Azs 9/2003, www.nssoud.cz). Soud přezkoumává napadené rozhodnutí pouze v mezích žalobních bodů, a to pouze žalobou napadené výroky rozhodnutí (srov. § 75 odst. 2 s.ř.s). Náležitosti žaloby jsou uvedeny v ustanovení § 71 s.ř.s, které v odst. 1 písm. f) stanoví žalobci povinnost zahrnout do žaloby i návrh výroku rozsudku. Judikatura správní soudů setrvale uvádí, že v řízení o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů musí žaloba obsahovat jak základní náležitosti podání podle § 37 odst. 2 a 3 s.ř.s., tak náležitosti žaloby podle § 71 odst. 1 písm. a) až f) s.ř.s. Neobsahuje-li žaloba tyto náležitosti a žalobce na výzvu soudu k odstranění vad podání a po poučení o následcích, jestliže výzvě nevyhoví, vady podání neodstraní a v řízení nebylo možno pro tento nedostatek řízení pokračovat, soud žalobu odmítne (srov. rozsudek NSS ze dne 20.6.2007, 3 Ads 94/2006; rozsudek NSS ze dne 17.5.2007, 6 Ads 106/2006; rozsudek NSS ze dne 4.1.2006, 3 As 61/2005, www.nssoud.cz).

Soud ve správních věcech v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu má omezené pravomoci a může podle § 78 s.ř.s. pouze zcela či částečně zrušit napadená rozhodnutí, ev. může i upustit nebo snížit správním orgánem uložený trest. Žalobce však i po zákonném poučení ve shora uvedeném usnesení neuvedl svůj petit do souladu se s.ř.s., a tak soud musí vycházet z toho, že žalobce trvá na petitu, aby soud vydal určující výrok. Jak plyne ze shora uvedeného, správní soud nemá pravomoc občanských a obchodních soudů určit dle § 80 písm. c) z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem.

Soud tedy konstatuje, že je zde neodstranitelný nedostatek řízení, který brání v řízení pokračovat, neboť není dána pravomoc soudu o věci rozhodnout. Z uvedeného důvodu soud podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. ve spojení s § 37 odst. 5 s.ř.s. žalobu odmítl.

Současně podle § 60 odst. 1 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému žádné náklady nad rámec jeho úřední činnosti nevznikly.

O soudním poplatku soud nerozhodoval, neboť nebyl uhrazen.

Pokračování

75Ad 10/2012

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 1.8.2012

JUDr. Petr Černý, Ph.D., v. r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení:

Renata Rilke

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru