Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

42 Cad 75/2009 - 48Usnesení KSUL ze dne 24.01.2011

Prejudikatura

9 Azs 33/2009 - 95


přidejte vlastní popisek

42Cad 75/2009-48

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem v právní věci žalobce: J. Ř., „X“, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 1.10.2009 č. „X“,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se včasnou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 1.10.2009 č. „X“, kterým bylo žalovanou rozhodnuto odkazem na § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, o odnětí plného invalidního důchodu od 10.11.2009 s odůvodněním, že žalobcova schopnost soustavné výdělečné činnosti dle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v České Lípě ze dne 26.8.2009 poklesla pouze o 40 %.

V podání, které soudu došlo dne 6.1.2011, je uvedeno, že žalobce na podané žalobě netrvá a bere ji zpět. Proto soud podle ust. § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) řízení o ní zastavil.

Z důvodů zastavení řízení současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného paragrafu a navíc žalobce náhradu nákladů řízení ani nepožadoval.

Vzhledem ke skutečnosti, že dle § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jsou soudní řízení ve věcech důchodového zabezpečení osvobozeny od soudních poplatků a v dané věci nebyl ani soudní poplatek uhrazen, nebylo o něm rozhodováno.

Pokračování

42Cad 75/2009

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 24. ledna 2011

Mgr. Václav Trajer v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru