Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

42 Cad 183/2007 - 23Usnesení KSUL ze dne 06.10.2008

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 Ads 188/2008 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

42 Cad 183/2007-23

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Lehkou, Ph.D., v právní věci žalobce: Miroslava Kopeckého, nar. 25. 3. 1956, t.č. ve Věznici Nové Sedlo, P.O.Box 64 L-3, PSČ 438 01, proti žalované: České správě sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze 5, ul. Křížová č.p. 25, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 8. 2006, č.j. 560 325 0026, o částečném invalidním důchodu,

takto:

I. Žaloba se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou k poštovní přepravě dne 10. 7. 2007 domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 11. 8. 2007, č.j. 560 325 0026, kterým mu byla zamítnuta jeho žádost o částečný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 43 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Předmětná žaloba tedy směřovala proti rozhodnutí správního orgánu, na což dopadá právní úprava upravená v ust. § 65 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“). V této souvislosti je ale třeba uvést, že k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. je legitimován ten, kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti. Podle ust. § 72 odst. 1 s.ř.s. pak platí, že žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle odst. 4 téhož ustanovení zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Podle § 40 odst. 1 s.ř.s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Odst. 2 citovaného ustanovení pak stanoví, že lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením návrh (žalobu) odmítne, jestliže byl návrh (žaloba) podán předčasně nebo opožděně.

K výzvě soudu žalovaná předložila dne 1. 10. 2008 mj. originál žalobou napadeného rozhodnutí, tj. rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 11. 8. 2007, č.j. 560 325 0026, včetně dokladu o doručení tohoto rozhodnutí žalobci. Soud si tyto dokumenty vyžádal proto, aby mohl kvalifikovaně ověřit, kdy začala žalobci běžet lhůta pro podání správní žaloby, když žalobce k výzvě soudu ze dne 8. 8. 2007 uváděl, že dotyčné rozhodnutí mu bylo patrně doručeno ve dnech 30. až 31. 8. 2006.

Z dokladů předložených soudu žalovanou soud přitom prokazatelně zjistil, že žalobou napadené rozhodnutí, tj. rozhodnutí žalované ze dne ze dne 11. 8. 2007, č.j. 560 325 0026, bylo žalobci řádně doručeno do vlastních rukou dne 30. 8. 2006, jak vyplývá z otištěného razítka dodací pošty na dodejce. Tento den je pak zapotřebí považovat za den oznámení ve smyslu běhu lhůty pro podání správní žaloby podle ust. § 72 odst. 1 s.ř.s.

Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle měsíců byla tedy v případě žalobou napadeného rozhodnutí středa 30. 8. 2006 a dvouměsíční lhůta pro podání správní žaloby tak skončila v pondělí 30. 10. 2006.

Z předmětné žaloby ovšem soud zjistil, ostatně jak již bylo poznamenáno shora, že žaloba byla podána k poštovní přepravě až dne 10. 7. 2007. Z právě uvedeného je tak zřejmé, že lhůta k včasnému podání žaloby nebyla zachována, když žaloba nebyla v poslední den lhůty předána soudu nebo jemu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence.

S ohledem na výše uvedená příslušná ustanovení s.ř.s. nezbylo soudu nic jiného než vyslovit, že předmětná žaloba byla podána opožděně, neboť nebyla dodržena zákonem stanovená dvouměsíční lhůta k jejímu podání. Z tohoto důvodu pak soud s odkazem na ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. tuto žalobu pro opožděnost odmítl.

V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správnhío.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 6. října 2008

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marcela Pröllerová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru