Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

42 Az 1/2014 - 29Usnesení KSUL ze dne 03.03.2014

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

42Az 1/2014-29

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem v právní věci žalobce: A. B., nar. „X“, zastoupeného zákonnou zástupkyní: Ch. L., nar. „X“, oba bytem „X“, proti žalovanému: Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13.12.2013, č.j. OAM-228/LE-LE05-HA08-2013,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím své zákonného zástupkyně domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 13.12.2013, č.j. OAM-228/LE-LE05-HA08-2013, jímž mu nebyla ve smyslu ustanovení § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, udělena mezinárodní ochrana.

Dne 20.2.2014 se ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem dostavila zákonná zástupkyně žalobce, jež do protokolu vyhotoveného téhož dne pod č.j. 42Az 1/2014-28, který jí byl následně podepsán, uvedla, že žalobu ze dne 7.1.2014, jíž se domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 13.12.2013, č.j. OAM-228/LE-LE05-HA08-2013, bere v celém rozsahu zpět.

Dle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), platí, že soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem ke skutečnosti, že zákonná zástupkyně žalobce vzala výslovně žalobu ze dne 7.1.2014 zpět, přičemž o obsahu tohoto úkonu nejsou žádné pochybnosti, soud proto podle ustanovení § 47 písm. a) s.ř.s. řízení o této žalobě výrokem ad I) zastavil.

Z důvodů zastavení řízení současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s.ř.s. výrokem ad II) nepřiznal soud žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného paragrafu. O soudním poplatku soud nerozhodoval, neboť předmětné řízení je dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od soudního poplatku osvobozeno.

Pokračování

42Az 1/2014

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 3. března 2014

Mgr. Václav Trajer, v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Kubová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru