Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

42 Ad 9/2011 - 14Rozsudek KSUL ze dne 16.05.2011

Prejudikatura

2 As 53/2007 - 111


přidejte vlastní popisek

42Ad 9/2011-14

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem, v právní věci žalobkyně: K. H., bytem „X“, proti žalované: České správě sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze 5, ul. Křížová č.p. 25, PSČ 225 08, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 14.1.2011, č.j. „X“, o námitkách proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhala přezkoumání zákonnosti napadeného rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení ze dne 14.1.2011, č.j. „X“, kterým byly zamítnuty její námitky proti rozhodnutí o invalidním důchodu ze dne 8.11.2010 č. „X“, kterým žalovaná s odkazem na ust. § 38 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v rozhodném znění (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), zamítla žádost žalobkyně o invalidní důchod s odůvodněním, že žalobkyně v rozhodném období nezískala potřebnou dobu pojištění.

Žalobkyně v žalobě uvedla, že skutečně podala námitky opožděně, neboť se zmýlila v délce doby pro podání námitek. Dále namítá, že posudkový lékař jí přiznal invalidní v I. stupni invalidity. Poukazuje na skutečnost, že nesmí pracovat s penězi, u strojů, nesmí pracovat samostatně ani ve velkém kolektivu.

Pokračování
2
42Ad 9/2011

Žalovaná k podané žalobě uvedla, že navrhuje její zamítnutí v plném rozsahu, neboť námitky proti prvostupňovému rozhodnutí byly žalobkyní podány opožděně. Námitky byly prokazatelně podány až po marném uplynutí lhůty pro jejich podání. Podotýká, že prvostupňové rozhodnutí obsahuje poučení, že proti němu lze podat námitky u České správy sociálního zabezpečení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí. V této lhůtě žalobkyně sice námitky napsala, avšak toto své podání odeslala žalované až 5.1.2011, tedy po uplynutí stanovené lhůty. Proto žalovaná její námitky v souladu s právními předpisy zamítla. V odůvodnění rozhodnutí pak žalobkyni poučila, že v případě zhoršení zdravotního stavu může podat novou žádost o přiznání invalidního důchodu prostřednictvím místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

O žalobě soud rozhodl v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 zák.č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) bez jednání, neboť účastníci s tímto postupem vyjádřili souhlas.

Napadené rozhodnutí soud přezkoumal podle části třetí dílu prvního hlavy druhé zák. č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), která vychází z dispoziční zásady vyjádřené v ustanoveních § 71 odst. 1 písm. c), písm. d), odst. 2 věty druhé a třetí a § 75 odst. 2 věty první tohoto zákona. Z této zásady vyplývá, že soud přezkoumává zákonnost napadeného rozhodnutí, a to pouze v rozsahu, který žalobkyně uplatnila v žalobě nebo během dvouměsíční lhůty po oznámení rozhodnutí dle § 72 odst. 1 věty první s.ř.s. Povinností žalobkyně je proto tvrdit, že správní rozhodnutí nebo jeho část odporuje konkrétnímu zákonnému ustanovení a toto tvrzení zdůvodnit. Nad rámec žalobních námitek musí soud z úřední povinnosti podle § 76 odst. 2 s.ř.s. přihlédnout toliko k takovým vadám napadeného rozhodnutí, které vyvolávají jeho nicotnost. Takové nedostatky v projednávané věci ovšem zjištěny nebyly.

Po přezkoumání skutkového a právního stavu v následném řízení ve věci dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. Vzhledem k výroku napadeného rozhodnutí a k samotnému obsahu jeho odůvodnění se soud zabýval pouze otázkou včasnosti podaných námitek. Ostatními žalobními námitkami se soud nemohl v tomto rozhodnutí zabývat, neboť o skutečnostech, k nimž se tyto námitky vztahují, nebylo napadeným rozhodnutím rozhodováno.

Podle § 88 odst. 8 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, se na řízení o námitkách vztahuje správní řád, nestanoví-li toto ustanovení jinak. Proto otázka včasnosti podání opravného prostředku (námitku) se posuzuje dle příslušných ustanovení zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Z obsahu správního spisu vyplývá, že prvostupňové rozhodnutí bylo žalobkyni řádně doručeno dne 18.11.2010. Ve správním spise je založena doručenka, kterou žalobkyně osobně podepsala.

Ode dne doručení prvostupňového rozhodnutí počala žalobkyni běžet zákonná třicetidenní lhůta pro podání námitek zakotvená v ustanovení § 88 odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Předmětné prvoinstanční rozhodnutí obsahovalo řádné poučení o možnosti podání námitek jako opravného prostředku včetně stanovení lhůty, ve kterém je tak možno učinit. V ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) a c) správního řádu je stanoveno, že pokud je v řízení vázáno provedení určitého úkonu na lhůtu, nezapočítává se do

(K.ř.č. 1 - rozsudek)

Pokračování
3
42Ad 9/2011

běhu lhůty den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, když současně připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. V souladu s výše citovaným ustanovením § 40 odst. 1 správního řádu byl posledním dnem lhůty pro podání námitek pondělí 20.12.2010. Prvoinstanční rozhodnutí tedy nabylo právní moci dne 21.12.2010.

Z obsahu správního spisu jednoznačně vyplývá, že žalobkyně předala k poštovní přepravě svoje námitky až dne 5.1.2011. Námitky žalobkyně tedy byly předány k poštovní přepravě již po marném uplynutí třicetidenní lhůty pro jejich podání. Z obsahu správního spisu a zejména podaného odvolání žádným způsobem nevyplývá, že by žalobkyně požádala v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 správního řádu o určení neplatnosti doručení. Žalovaná tedy tyto námitky zcela správně posoudila jako opožděné a správně je postupem dle § 92 odst. 1 správního řádu zamítla. Soud podotýká, že sama žalobkyně v podané žalobě přiznává, že své námitky podala opožděně, když si spletla délku lhůty pro podání námitek. Vzhledem k řádnému poučení, které obsahuje prvoinstanční rozhodnutí, je nutno omyl žalobkyně přičíst zcela výlučně k její tíži.

Pro úplnost soud konstatuje, že žalovaná se v napadeném rozhodnutí v souladu s § 92 odst. 1 správního řádu, kde je mimo jiné uvedeno, že jestliže napadené rozhodnutí již nabylo právní moci, následně správní orgán zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, řádně zabývala i otázkou, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí a dospěla k závěru, že nebyly splněny zákonné předpoklady pro takový postup v daném řízení.

S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná, a proto ji podle ust. § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl. Současně v souladu s ust. § 60 odst. 1 věty první nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně neměla ve věci úspěch a žalované žádné náklady nad rámec její úřední činnosti podle obsahu správního spisu vůbec nevznikly.

K věci soud dále poznamenává, že žalobkyně má stále možnost podat u žalované novou žádost o invalidní důchod, v rámci níž bude posouzen její aktuální zdravotní stav a celé řízení o přiznání invalidity proběhne znovu.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

(K.ř.č. 1 - rozsudek) Pokračování
4
42Ad 9/2011

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li sám stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 16. května 2011
Mgr. Václav Trajer v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

(K.ř.č. 1 - rozsudek)

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru