Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

42 Ad 4/2013 - 16Usnesení KSUL ze dne 20.05.2013

Prejudikatura

7 Afs 3/2005


přidejte vlastní popisek

42Ad 4/2013-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem v právní věci žalobce: L. M., bytem „X“, proti žalované: České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22.2.2013, o zpětnou výplatu důchodu,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu v Ústí nad Labem byla osobně dne 4.3.2013 doručena žaloba žalobce, kterou se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalované ze dne 22.2.2013, č.j. „X“, a zpětné výplaty důchodu od roku 2003.

Dle § 37 odst. 3 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“) z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti čemu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno. V § 37 odst. 5 s.ř.s. je mimo jiné uvedeno, že předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Dále je v tomto ustanovení uvedeno, že nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne.

V dané věci soud dospěl k závěru, že z předloženého podání není jednoznačně zřejmé, zejména jaké konkrétní rozhodnutí žalované je žalobou napadáno a kdy bylo žalobci takové rozhodnutí doručeno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené rozhodnutí za nezákonné a jaký výrok rozsudku navrhuje a provedení jakých důkazů navrhuje. Proto soud vyzval žalobce usnesením ze dne 11.3.2013, č.j. 42 Ad 4/2013-3, k odstranění uvedených vad podání.

Žalobce dne 21.3.2013 osobně doručil na podatelnu zdejšího soudu rozhodnutí žalované ze dne 8.2.2013, č.j. „X“, aniž by však soudu sdělil jakoukoliv informaci vztahující se k tomuto rozhodnutí nebo k probíhajícímu soudnímu řízení. Žalobce naopak do dnešního dne v souladu se shora zmíněným usnesením zdejšího soudu nijak neodstranil vady žaloby.

Pokračování

42Ad 4/2013

Protože žalobce nijak neodstranil vady žaloby, v důsledku čehož nelze tuto žalobu pokládat za perfektní dle příslušných ustanovení s.ř.s., když naopak soudní spis ještě rozšířil (bez uvedení jakýchkoliv doplňujících informací) o další rozhodnutí žalované, soud opětovně žalobce vyzval usnesením ze dne 2.4.2013, č.j. 42 Ad 4/2013-14, k odstranění vad žaloby, aby se v tomto soudním řízení mohlo dále pokračovat.

Soud předně vyzval žalobce, aby soudu výslovně sdělil, které rozhodnutí žalované je předmětnou žalobou napadáno. V této souvislosti byl žalobce soudem také vyzván, aby žalobu doplnil o jeden kompletní opis napadeného rozhodnutí, pakliže jím je napadáno rozhodnutí žalovaného ze dne 22.2.2013, č.j. „X“, anebo konkretizoval, že žalobou napadá jiné rozhodnutí žalované. Soud dále žalobce vyzval, aby (jednoznačně) označil výroky rozhodnutí, které je jím napadáno.

Soud též žalobce vyzval, jak to již ostatně učinil ve shora zmíněném (předchozím) usnesení, aby konkrétně a jednoznačně vymezil žalobní body. Žalobce byl rovněž vyzván, pokud jeho žaloba směřuje proti jinému rozhodnutí žalované než rozhodnutí ze dne 22.2.2013, č.j. „X“, aby upravil návrh výroku rozhodnutí, tj. aby uvedl, čeho se touto žalobou domáhá. Jelikož předmětná žaloba byla žalobcem s největší pravděpodobností podána proti doposud neurčenému rozhodnutí žalované, což v konečném důsledku může znamenat, že se zřejmě jedná o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu ustanovení § 65 a násl. s.ř.s., soud uvádí, že v takovém případě se lze v rámci soudního přezkumu správních rozhodnutí pouze požadovat zrušení napadeného správního rozhodnutí, a je nutno v tomto směru upravit i petit žaloby.

K odstranění výše uvedených vad podání byla žalobci stanovena lhůta 15 dnů. Usnesení ze dne 2.4.2013 bylo žalobci řádně doručeno dne 10.4.2013. Žalobce však na výše uvedené usnesení až do dne vydání tohoto usnesení nijak nereagoval.

Vzhledem k výše uvedenému soud návrh dle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. v návaznosti na § 37 odst. 5 s.ř.s. z důvodu nedostatku podmínek řízení odmítl, neboť i přes výzvu soudu nebyly nedostatky podání odstraněny, a v řízení nelze proto pokračovat. Soud v tomto rozhodnutí vycházel z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.3.2006 č.j. 7 Afs 3/2005-72.

V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů. O soudním poplatku nebylo rozhodováno, protože dané řízení je od soudního poplatku osvobozeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je

Pokračování

42Ad 4/2013

posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 20. května 2013

Mgr. Václav Trajer v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru