Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

42 Ad 3/2013 - 24Usnesení KSUL ze dne 08.04.2013


přidejte vlastní popisek

42Ad 3/2013-24

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem v právní věci žalobkyně: E. H., „X“, zastoupená obecným zmocněncem Petrem Kafkou, Nová Chřibská 28E, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem v Praze 2, ul. Na Poříčním právu č. p. 376/1, PSČ 120 00, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30.11.2012, sp. zn. SZ/33/2012/9S-ÚSK, č.j. MPSV-UM/8431/12/9S-ÚSK, ve znění rozhodnutí ze dne 11.2.2013, sp. zn. SZ/33/2012/9S-ÚSK, č.j. MPSV-UM/2051/13/9S-ÚSK,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se včasně podanou žalobou domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 30.11.2012, sp. zn. SZ/33/2012/9S-ÚSK, č.j. MPSV-UM/8431/12/9S-ÚSK, kterým bylo změněno rozhodnutí Úřadu práce ČR, krajská pobočka v Ústí nad Labem, ze dne 28.5.2012, č.j. MPSV-UP/865969/12/AIS-ZDP, tak, že se žalobkyni přiznává příspěvek na mobilitu s platností od 1.1.2012 ve výši 400,- Kč měsíčně.

Žalobkyně ve své žalobě uvedla, že ve výroku žalobou napadeného rozhodnutí je uvedeno: „Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu se napadené odvolání mění tak, že…“. Žalobkyně považuje za nepřípustné měnit podané odvolání.

Dále žalobkyně nesouhlasí s tím, že v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí je uvedeno, že zvládá kritérium mobility. Uvedla, že požádala nejen o příspěvek na mobilitu, ale také o příspěvek na péči. O žádosti o příspěvek na péči dosud nebylo rozhodnuto. Vzhledem k tomu, že by mohla nastat taková situace, že by ve věci podané žádosti o přiznání příspěvku na péči mohlo být kritérium mobility vyhodnoceno jako nezvládnuté a ve věci podané žádosti o příspěvek na mobilitu jako zvládnuté, tedy rozporuplně, podala žalobkyně předmětnou žalobu. Žalobkyně s obtížemi ujde 50m a chůzi po schodech vůbec nezvládá.

K námitce žalobkyně, že považuje za nepřípustné měnit podané odvolání, soud konstatuje, že rozhodnutím ze dne 11.2.2013, sp. zn. SZ/33/2012/9S-ÚSK, č.j. MPSV-UM/2051/13/9S-ÚSK, došlo ze strany žalovaného postupem dle § 70 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, k opravě zřejmé nesprávnosti v psaní. Tímto opravným rozhodnutím bylo konstatováno, že „se opravuje zřejmá nesprávnost v psaní, z původního znění … napadené odvolání … na nové znění … napadené rozhodnutí …“. Uvedeným opravným rozhodnutím byla tedy odstraněna zřejmá nesprávnost v psaní obsažená ve výroku žalobou napadeného rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že oprava provedená opravným rozhodnutím má účinky ex tunc, hledí se na výrok žalobou napadeného rozhodnutí tak, jako by od samého počátku byl výrok ve znění po odstranění zřejmé nesprávnosti. Soud tedy posuzuje v daném případě žalobou napadené rozhodnutí ve znění v souladu s opravným rozhodnutím. V důsledku toho tedy odpadla důvodnost první námitky žalobkyně.

Dále se musel soud zabývat otázkou přípustnosti předmětné žaloby.

Dle § 65 odst. 1 zák. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“) kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Dle ustanovení § 68 písm. d) s.ř.s. je žaloba proti rozhodnutí správního orgánu nepřípustné mimo jiné tehdy, směřuje-li žaloba jen proti důvodům rozhodnutí.

Z výroku žalobou napadeného rozhodnutí jednoznačně vyplývá, že jím bylo v plném rozsahu vyhověno žádosti žalobkyně a byl jí přiznán požadovaný příspěvek na mobilitu s platností od 1.1.2012 ve výši 400,- Kč. Z obsahu žaloby pak vyplývá, že žalobkyně nerozporuje žádným způsobem výrok žalobou napadeného rozhodnutí, ale pouze nesouhlasí se závěry obsaženými v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí. Nesouhlasí se skutečností, že dle žalovaného žalobkyně splnila pouze jedno z alternativně stanovených kritérií pro přiznání příspěvku na mobilitu, a to podmínku orientace. Žalobkyně namítá, že nezvládá obě alternativní podmínky, tedy jak podmínku orientace, tak i podmínku mobility. Soud poznamenává, že tento sporný bod mezi účastníky pro dané konkrétní rozhodnutí nehraje žádnou roli, neboť k přiznání nároku na příspěvek na mobilitu postačuje naplnění i jen jednoho ze dvou alternativně stanovených podmínek.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že žalobkyně svojí žalobou nebrojí proti samotnému výroku žalobou napadeného rozhodnutí, ale výhradně proti obsahu odůvodnění tohoto rozhodnutí.

S ohledem na výše uvedené dospěl soud, že v daném případě se jedná o žalobu nepřípustnou ve smyslu § 68 písm. d) s.ř.s., a proto ji podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl. V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. O soudním poplatku nebylo rozhodováno, neboť v daném řízení nebyl uhrazen.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 8. dubna 2013

Mgr. Václav Trajer v.r.

Samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru