Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

42 Ad 25/2010 - 15Usnesení KSUL ze dne 07.03.2011


přidejte vlastní popisek

42Ad 25/2010-15

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem v právní věci žalobkyně: B. M., „X“, zastoupené obecným zmocněncem Ing. Daliborem Mocem, Hronkova 601/2, Hradec Králové, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 1138/48, Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24.9.2010 č.j. 721/SZ/2009-25, JID 171662/2010/KUUK,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Zdejšímu soudu byla dne 10.11.2010 doručena žaloba směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24.9.2010 č.j. 721/SZ/2009-25, JID 171662/2010/KUUK, kterým žalovaný rozhodl, že rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem č.j. 3065/2009/UUA ze dne 30.1.2009, jímž byla zamítnuta žádost žalobkyně o zvýšení příspěvku na péči s tím, že oprávněné osobě bude nadále poskytován příspěvek v původní výši 2 000,- Kč měsíčně se mění takto: „od 29.9.2008 do 16.9.2009 byla oprávněná osoba považován za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), od 17.9.2009 do 3.4.2010 byla oprávněná osoba považována za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), od 4.4.2010 do 1.8.2010 byla oprávněná osoba považována za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost), od 2.8.2010 jde o osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV (úplná závislost).“

Problematika zastoupení v řízení před soudem v rámci správního soudnictví není samostatně upravena v zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“). V souladu s ustanovením § 64 s.ř.s., kde je uvedeno, že nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu, je nutno na otázku zastoupení aplikovat ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

V ustanovení § 28 odst. 5 občanského soudního řádu je mimo jiné uvedeno, že procesní plná moc zaniká, ztratí-li zastoupený způsobilost být účastníkem řízení. Způsobilost být účastníkem řízení zaniká u fyzických osob mimo jiné jejich smrtí.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. c) s.ř.s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením návrh odmítne, jestliže byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Předmětnou žalobu podal jménem žalobkyně obecný zmocněnec Ing. Dalibor Moc, který žalobkyni zastupoval na základě generální plné moci ze dne 22.10.2009. Žaloba byla vyhotovena dne 8.10.2010 a k poštovní přepravě byla podána dne 9.11.2010.

V samotné žalobě je uvedeno, že žalobkyně paní B.M. dne 24.9.2010 zemřela. Tuto skutečnost si soud ověřil prostřednictvím výstupu z centrální evidence obyvatel. Žalobkyně zemřela ještě před vyhotovením a podáním předmětné žaloby jejím obecným zmocněncem.

V daném konkrétním případě tedy způsobilost žalobkyně být účastníkem řízení před soudem zanikla jejím úmrtím dne 24.9.2010. Vzhledem k výše uvedenému ke stejnému dni zanikla i plná moc udělená žalobkyní obecnému zmocněnci panu Ing. Mocovi. Pokud tedy dne 9.11.2010 učinil Ing. Moc jako obecný zmocněnec podání žaloby jménem žalobkyně, učinil tak již v době po zániku jeho zmocnění. Takové podání je tedy nutno dle soudu považovat za podání učiněné osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

S ohledem na výše uvedená příslušná ustanovení s.ř.s. nezbylo soudu nic jiného než vyslovit, že předmětná žaloba byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Z tohoto důvodu pak soud s odkazem na ust. § 46 odst. 1 písm. c) s.ř.s. tuto žalobu odmítl.

V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. O soudním poplatku nebylo rozhodováno, neboť v předmětném řízení nebyl uhrazen.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 7. března 2011

Mgr. Václav Trajer v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru