Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

42 Ad 23/2011 - 21Usnesení KSUL ze dne 08.12.2011

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

42Ad 23/2011-21

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem, v právní věci žalobkyně: A. M., „X“, proti žalované: České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 7.9.2011, č.j. „X“,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se včasně podanou žalobou domáhala zrušení napadeného rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto, že se zamítají její námitky proti rozhodnutí ze dne 1.8.2011, č. „X“, kterým byla zamítnuta její žádost o starobní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 28 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Z podání ze dne 2.12.2011, které soudu bylo doručeno dne 6.12.2011, jednoznačně vyplývá, že žalobkyně vzala předmětnou žalobu v celém rozsahu zpět. Soud proto podle ust. § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) řízení o ní zastavil.

Z důvodů zastavení řízení současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. nepřiznal soud žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného paragrafu. O soudním poplatku nebylo rozhodováno, neboť ke dni rozhodnutí nebyl uhrazen.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

Pokračování

42Ad 23/2011

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 8. prosince 2011

Mgr. Václav Trajer v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru