Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

42 Ad 21/2010 - 16Rozsudek KSUL ze dne 02.12.2010


přidejte vlastní popisek


42Ad 21/2010-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem, v právní věci žalobkyně: A.H., „X“, proti žalované: České správě sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze 5, ul. Křížová č.p. 25, PSČ 225 08, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 6.9.2010, č.j. „X“,

takto:

I. Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 6.9.2010 č.j. 565 424 2022/315-JS se pro nezákonnost zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna do třiceti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí uhradit žalobkyni náklady řízení ve výši 26,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhala přezkoumání zákonnosti napadeného rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení ze dne 6.9.2010, č.j. „X“ o námitkách, kterým byly námitky žalobkyně zamítnuty pro opožděnost.

V žalobě pak uvedla, že se domnívá, že nebyl dostatečným způsobem zohledněn její špatný zdravotní stav. Poukazuje na skutečnost, že je závislá na sociálních dávkách. Rovněž uvedla, že se domnívá, že její námitky nebyly řádně vyřízeny.

Žalovaná ve svém písemném vyjádření k žalobě uvedla, že po podání žaloby zjistila, že ve skutečnosti námitky žalobkyně nebyly podány opožděně, ale vzhledem k ustanovení § 88 odst. 9 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, byly podány včas, když byly sepsány před uplynutím lhůty pro jejich podání na Okresní správě sociálního zabezpečení v Chomutově. Navrhla shodně s žalobkyní tedy zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení. Pokračování
2
42Ad 21/2010

O žalobě soud rozhodl v souladu s ust. § 51 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), bez jednání, neboť žalobkyně ani žalovaná nevyjádřily do dvou týdnů od doručení výzvy svůj nesouhlas s takovým projednáním věci, a proto se má za to, že souhlas udělily, když byly o uvedeném následku ve výzvě výslovně poučeny.

Napadené rozhodnutí soud přezkoumal podle části třetí dílu prvního hlavy druhé zák. č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), která vychází z dispoziční zásady vyjádřené v ustanoveních § 71 odst. 1 písm. c), písm. d), odst. 2 věty druhé a třetí a § 75 odst. 2 věty první tohoto zákona. Z této zásady vyplývá, že soud přezkoumává zákonnost napadeného rozhodnutí, a to pouze v rozsahu, který žalobkyně uplatnila v žalobě nebo během dvouměsíční lhůty po oznámení rozhodnutí dle § 72 odst. 1 věty první s.ř.s. Povinností žalobkyně je proto tvrdit, že správní rozhodnutí nebo jeho část odporuje konkrétnímu zákonnému ustanovení a toto tvrzení zdůvodnit. Nad rámec žalobních námitek musí soud z úřední povinnosti podle § 76 odst. 2 s.ř.s. přihlédnout toliko k takovým vadám napadeného rozhodnutí, které vyvolávají jeho nicotnost. Takové nedostatky v projednávané věci ovšem zjištěny nebyly. Z obsahu správního spisu vyplývá, že prvostupňové rozhodnutí o zamítnutí žádosti o částečný invalidní důchod bylo žalobkyni doručeno dne 10.3.2010, kdy převzala poštovní zásilku obsahující toto rozhodnutí. Dne 25.3.2010 byly sepsány na Okresní správě sociálního zabezpečení v Chomutově s žalobkyní námitky proti tomuto rozhodnutí. Žalované byly uvedené námitky okresní správou sociálního zabezpečení doručeny dne 7.6.2010.

V ustanovení § 88 odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení je uvedeno, že proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. V odstavci 8 citovaného ustanovení je mimo jiné stanoveno, že není-li v tomto zákoně uvedeno jinak, vztahuje se na řízení o námitkách zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. V odstavci 9 citovaného ustanovení je dále uvedeno, že námitky lze podat též u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení, pokud rozhodnutí vydala Česká správa sociálního zabezpečení; účinky podání námitek jsou zachovány, byly-li podány okresní správě sociálního zabezpečení ve lhůtě podle odstavce 1. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna námitky neprodleně postoupit České správě sociálního zabezpečení.

V ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu je mimo jiné uvedeno, že pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu nezapočítává se do běhu lhůty den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Dle § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu, připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Z obsahu správního spisu vyplývá, že rozhodnutí o zamítnutí žádosti o částečný invalidní důchod bylo žalobkyni doručeno dne 10.3.2010. Tento den je tedy třeba považovat za den oznámení rozhodnutí žalobkyni ve smyslu běhu lhůty pro podání námitek. Posledním dnem třicetidenní lhůty pro podání námitek tak byl pátek 9.4.2010. Z obsahu správního spisu vyplývá, že žalobkyně sepsala námitky na Okresní správě sociálního zabezpečení v Chomutově dne 25.3.2010. Žalované byly námitky doručeny dne 7.6.2010.

(K.ř.č. 1 - rozsudek) Pokračování
3
42Ad 21/2010

Vzhledem k ustanovení § 88 odst. 9 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, kde je výslovně uvedeno, že námitky proti rozhodnutí žalované je možné podat u jakékoliv okresní správy sociálního zabezpečení, vyplývá z výše uvedeného, že námitky žalobkyně byly podány včas před uplynutím zákonné lhůty. Žalovaná se v napadeném rozhodnutí dopustila nezákonnosti, když i přes výslovné ustanovení zákona nepovažovala za okamžik podání námitek den jejich podání na Okresní správě sociálního zabezpečení v Chomutově, ale až den, kdy byly námitky doručeny žalované.

Soud proto napadené rozhodnutí pro nezákonnost podle ust. § 78 odst.1, odst. 4 s.ř.s. zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. Podle ust. § 78 odst. 5 s.ř.s. přitom platí, že pokud soud zruší rozhodnutí správního orgánu, je správní orgán v dalším řízení vázán právním názorem soudu.

Pro úplnost soud uvádí, že námitkami vztahujícími se k posouzení zdravotního stavu žalobkyně se nezabýval, neboť tato skutečnost nebyla řešena v napadeném rozhodnutí a vzhledem k zásadě subsidiarity soudního přezkumu správních rozhodnutí je nutné, aby se s těmito námitkami nejprve vypořádal příslušný správní orgán.

Jelikož žalobce měl ve věci úspěch, soud podle ust. § 60 odst. 1 věty první s.ř.s. uložil žalované zaplatit mu do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku náhradu nákladů řízení ve výši 26,-Kč představující výdaje žalobkyně za poštovné.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li sám stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 2. prosince 2010

Mgr. Václav Trajer v.r.
samosoudce Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

(K.ř.č. 1 - rozsudek)

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru