Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

42 Ad 16/2013 - 9Usnesení KSUL ze dne 09.09.2013

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

42Ad 16/2013-9

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem v právní věci žalobkyně: J. T., trvale bytem „X“, t.č. „X“, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o podání označeném jako „odvolání“,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu v Ústí nad Labem bylo dne 22.8.2013 prostřednictvím držitele poštovní licence doručeno podání. Doručené podání ve skutečnosti představuje rozhodnutí žalované ze dne 6.8.2013, č.j. „X“, jímž byly zamítnuty námitky žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 8.4.2013, č.j. „X“, kdy na první straně v horní části předmětného rozhodnutí je rukou vepsáno slovo „odvolání“. Tato skutečnost dle soudu nasvědčovala tomu, že žalobkyně tímto podáním s největší pravděpodobností zamýšlela podat žalobu ve smyslu ustanovení § 65 a násl. s.ř.s. proti zmíněnému rozhodnutí žalované, a to vzhledem ke skutečnosti, že proti tomuto rozhodnutí se odvolání nepřipouští. Proto soud usnesením ze dne 28.8.2013, č.j. 42 Ad 16/2013-5, vyzval žalobkyni k odstranění nedostatků podání.

Na výzvu žalobkyně reagovala podáním ze dne 6.9.2013, ze kterého jednoznačně vyplývá, že bere předmětnou žalobu zpět v celém rozsahu. Uvedla, že z důvodu jazykové bariéry špatně porozuměla poučení v předmětném rozhodnutí žalované a nepochopila, že není možné podat odvolání. Své podání považovala za odvolání a nikoli za žalobu. Proto požádala o zastavení řízení. Soud podle ust. § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), řízení o předmětné žalobě zastavil.

Z důvodů zastavení řízení současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. nepřiznal soud žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného paragrafu.

O soudním poplatku nebylo rozhodováno, neboť se jedná o řízení, které je od soudního poplatku osvobozeno. Pokračování

42Ad 16/2013

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 9. září 2013

Mgr. Václav Trajer v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru