Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

42 Ad 11/2020 - 40Usnesení KSUL ze dne 03.02.2021

Prejudikatura

4 As 24/2012 - 18

3 Ads 36/2003


přidejte vlastní popisek

42 Ad 11/2020-40

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem ve věci žalobkyně: M. V., narozena „X“

bytem „X“ zastoupená Mgr. Milanem Peroutkou, advokátem sídlem Čsl. armády 2113/58, 434 01 Most

proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení sídlem Křížová 25, 125 08 Praha 5 v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 25. 6. 2020, č. j. „X“

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně prostřednictvím svého právního zástupce podala včasnou žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 25. 6. 2020, č. j. „X“, kterým byly zamítnuty námitky a potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 17. 4. 2020, č. j. „X“, kterým byl žalobkyni od 14. 5. 2020 odňat invalidní důchod. Současně se žalobkyně domáhala, aby soud uložil žalované povinnost nahradit jí náklady soudního řízení.

Podáním ze dne 20. 1. 2021, které soud obdržel téhož dne, ovšem žalobkyně vzala výslovně předmětnou žalobu v celém rozsahu zpět s odůvodněním, že jí byl doručen posudek posudkové komise MPSV ze dne 13. 1. 2021 a s ohledem na jeho obsah na žalobě nadále netrvá.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) platí, že „[n]avrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl“. Z § 47 písm. a) s. ř. s. přitom vyplývá, že soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože projev vůle žalobkyně, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobkyně zamýšlela ukončení dotyčného soudního řízení jeho zastavením, soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. ve výroku I. usnesení řízení o předmětné žalobě zastavil.

Z důvodu zastavení řízení soud současně v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve výroku II. vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného odstavce.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 3. února 2021

Mgr. Václav Trajer, v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru