Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

42 A 9/2014 - 46Usnesení KSUL ze dne 16.03.2016

Prejudikatura
4 Azs 82/2007

přidejte vlastní popisek


42A 9/2014-46

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem v právní věci žalobce: W. E., nar. „X“, bytem „X“, zastoupeného JUDr. Pravoslavem Svobodou, advokátem se sídlem Údolní 8, 400 01 Brno, proti žalovanému: Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23.6.2014, č.j. 2453/DS/2014, JID: 84816/2014/KUUK/Bla,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2.000,- Kč. Částka 2.000,- Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11.200,- Kč do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou prostřednictvím svého právního zástupce v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 23.6.2014, č.j. 2453/DS/2014, JID: 84816/2014/KUUK/Bla, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Teplice, odboru správních činností, ze dne 8.4.2014, č.j. MgMT-SČ 027382/PŘ/1148/2014/Pd, kterým byl žalobce uznán vinným z přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za což mu byla uložena pokuta ve výši 25.000,- Kč a uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 12 měsíců, a dále uložena povinnost uhradit Magistrátu města Teplice náklady řízení ve výši 1.000,- Kč.

Zdejšímu soudu bylo dne 14.3.2016 doručeno zpětvzetí žaloby v předmětné věci s tím, že žalovaný i Magistrát města Teplice vyhověli návrhu žalobce a svá rozhodnutí týkající se potrestání a zadržení jeho řidičského průkazu vydaného v SRN zrušili a příslušná správní řízení zastavili, což žalobce doložil rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne Pokračování

42A 9/2014
2

29.10.2015, č.j. 4552/DS/2015, JID: 145999/2015/KUUK/Bla a rozhodnutím Magistrátu města Teplice ze dne 5.11.2015, č.j. MgMT-SČ 079456/PŘ/2521/2015/Lo.

Protože projev vůle žalobce, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobce zamýšlel ukončení dotyčného soudního řízení jeho zastavením, soud tudíž v souladu s ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve výroku usnesení ad I. usnesení řízení o předmětné žalobě zastavil.

Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle ust. § 10 odst. 3 věty první zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, rozhodl výrokem ad II. o vrácení soudního poplatku, jenž byl soudu uhrazen ve výši 3.000,- Kč, toliko ve výši 2.000,- Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20%, nejméně však o 1.000,- Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s tímto ustanovením soud rovněž rozhodl o tom, že snížený soudní poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu v obvyklé lhůtě.

Výrok ad III. usnesení o náhradě nákladů řízení má oporu v ust. § 60 odst. 3 věty druhé s.ř.s., podle kterého platí, že pokud bylo řízení zastaveno pro zpětvzetí žaloby pro pozdější chování žalovaného, má žalobce proti žalovanému právo na náhradu nákladů řízení. Soud proto uložil žalovanému zaplatit žalobci do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení náhradu nákladů řízení ve výši 11.200,- Kč za jeho zastoupení advokátem JUDr. Pravoslavem Svobodou, která se skládá z částky 1.000,- Kč odpovídající nevrácené části uhrazeného soudního poplatku; z částky 9.300,- Kč za tři úkony právní služby po 3.100,- Kč podle ustanovení § 7 ve spojení s ustanovením § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v platném znění (dále jen „advokátní tarif“), a to převzetí a příprava zastoupení - § 11 odst. 1 písm. a), podání žaloby - § 11 odst. 1 písm. d) a zpětvzetí žaloby - § 11 odst. 1 písm. d) a dále z částky 900,- Kč za tři režijní paušály po 300,- Kč podle ustanovení § 13 odst. 1 a odst. 3 advokátního tarifu. Částka představující daň z přidané hodnoty se nezapočítává, neboť právní zástupce žalobce není plátcem DPH. Požadované náklady řízení související s podáním ke správnímu orgánu v Teplicích a ke krajskému úřadu soud v daném řízení právnímu zástupci žalobce nepřiznal, neboť v souladu s ust. § 60 odst. 1 věty první s.ř.s. lze v soudním řízení úspěšnému žalobci přiznat pouze náklady týkající se řízení před soudem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Pokračování

42A 9/2014
3

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 16. března 2016

Mgr. Václav Trajer v.r.
samosoudce

Za správnost vyhotovení: Gabriela Zlatová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru