Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

42 A 5/2020 - 37Usnesení KSUL ze dne 03.03.2020

Prejudikatura

45 A 10/2013 - 36


přidejte vlastní popisek

42 A 5/2020-37

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem ve věci žalobce: N. N., neznámého data narození, st. příslušnost Afghánistán,

toho času pobytem Zařízení pro zajištění cizinců Balková, Balková 1,
331 65 Tis u Blatna,

zastoupený Organizací pro pomoc uprchlíkům, z. s.,
sídlem Kovářská 4, Praha,

proti žalovanému: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání
a eskort,

sídlem Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem,

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2020, č. j. KRPU-25458-24/ČJ-2020-040022-SV,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu v Ústí nad Labem byla dne 2. 3. 2020 doručena žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2020, č. j. KRPU-25458-24/ČJ-2020-040022-SV, kterým byl žalobce podle § 124 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen “zákon o pobytu cizinců”), ve spojení s § 124 odst. 2 zákona o pobytu cizinců, zajištěn za účelem správního vyhoštění. Doba zajištění byla stanovena na 90 dnů od okamžiku omezení osobní svobody žalobce. Tuto žalobu podal žalobce prostřednictvím svého zástupce v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 zákona o pobytu cizinců přímo u žalovaného dne 25. 2. 2020.

Lustrací v rejstříku podaných správních žalob u Krajského soudu v Ústí nad Labem následně bylo zjištěno, že se žalobce správní žalobou vedenou pod sp. zn. 42 A 3/2020 podanou k poštovní přepravě dne 14. 2. 2020 rovněž domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2020, č. j. KRPU-25458-24/ČJ-2020-040022-SV, kterým byl žalobce podle § 124 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců, ve spojení s § 124 odst. 2 zákona o pobytu cizinců, zajištěn za účelem správního vyhoštění.

Z právě uvedeného vyplývá, že se žalobce domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2020 vedle předmětné žaloby vedené pod sp. zn. 42 A 5/2020 i v řízení, které u zdejšího soudu již probíhá pod sp. zn. 42 A 3/2020.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), mj. platí, že soud usnesením návrh odmítne, pokud o téže věci již řízení probíhá. Jedná se totiž o neodstranitelný – absolutní – nedostatek podmínky řízení spočívající v existenci překážky litispendence, tj. dříve zahájeného řízení, která vychází ze zásady obecně platné v každém řízení, že v téže věci nelze souběžně konat dvě řízení. Totožnost věci je přitom určována totožností účastníků a totožností předmětu řízení.

V daném případě je tak zřejmé, že je dána existence překážky dříve zahájeného řízení, a to pro totožnost účastníků i předmětu řízení, a proto soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. z tohoto důvodu žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2020, č. j. KRPU-25458-24/ČJ-2020-040022-SV, vedenou pod sp. zn. 42 A 5/2020 odmítl. Předmětné rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2020 soud přezkoumá ve věci vedené pod sp. zn. 42 A 3/2018.

Z důvodu odmítnutí žaloby současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 3. března 2020

Mgr. Václav Trajer v.r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru